Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0476R(01)

Rättelse till kommissionens beslut 2004/476/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser (EUT L 160, 30.4.2004)

OJ L 212, 12.6.2004, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/476/corrigendum/2004-06-12/oj

12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/50


Rättelse till kommissionens beslut 2004/476/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/476/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser

[delgivet med nr K(2004) 1737]

(Text av betydelse för EES)

(2004/476/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt i kapitel 4 avsnitt B delavsnitt I punkt 2 d i bilaga VIII till denna, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel 4 avsnitt B delavsnitt I punkt 2 a i bilaga VIII till Anslutningsakten från 2003 fastställs att de strukturella krav som föreskrivs med avseende på kapitel I i bilaga V och kapitel I i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1) inte skall tillämpas på de anläggningar i Lettland som är upptagna i tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten förrän den 31 december 2004 och då på vissa villkor.

(2)

Dessa anläggningar får hantera, bearbeta och lagra endast kategori 3-material enligt definitionen i artikel 6 i förordning (EG) nr 1774/2002.

(3)

I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs hygienbestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel. I förordningen fastställs strukturella krav som skall tillämpas på anläggningar som bearbetar kategori 3-material.

(4)

In Lettland finns ytterligare sex anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter som har svårt att uppfylla de strukturella krav som föreskrivs i kapitel I i bilaga V och kapitel I i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002 senast den 1 maj 2004.

(5)

Dessa sex anläggningar behöver därför tid att avsluta sin uppgraderingsprocess, så att de helt kan uppfylla relevanta strukturella krav enligt förordning (EG) nr 1774/2002.

(6)

De sex anläggningarna, för vilka uppgraderingsarbetet är långt framskridet, har gett pålitliga garantier för att de har tillräckliga medel för att inom kort åtgärda de kvarvarande bristerna och de har fått ett positivt yttrande från det lettiska livsmedels- och veterinärorganet avseende slutförandet av uppgraderingen.

(7)

När det gäller Lettland finns detaljerad information om bristerna hos varje anläggning.

(8)

För att underlätta övergången från det nuvarande systemet i Lettland till det nya system som införs för att tillämpa gemenskapens veterinärlagstiftning är det därför motiverat att på Lettlands begäran bevilja de sex anläggningarna en övergångsperiod.

(9)

Eftersom uppgraderingsarbetet för de sex anläggningarna är långt framskridet, bör övergångsperioden löpa ut den 31 december 2004.

(10)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De anläggningar som anges i bilagan till detta beslut skall infogas i det tillägg B som avses i avsnitt B delavsnitt I punkt 2 i kapitel 4 i bilaga VIII till anslutningsakten från 2003.

2.   De bestämmelser som avses i kapitel 4 avsnitt B delavsnitt I punkt 2 b i bilaga VIII till anslutningsakten skall vara tillämpliga på de anläggningar som är upptagna i bilagan till detta beslut.

3.   De anläggningar som förtecknas i bilagan skall omfattas av övergångsbestämmelser med avseende på förordning (EG) nr 1774/2002 till och med den dag som anges för respektive anläggning.

Artikel 2

Detta beslut skall träda i kraft under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter, som omfattas av övergångsbestämmelser

Nr

Veterinärkontrollnummer

Anläggningens namn och adress

Kategori av material som godkänts för behandling

Övergångsperioden löper ut den

Kategori 3

1.

018409

Balticovo A/S

Iecavas pagasts, Bauskas rajons,

LV-3913

x

31.12.2004

2.

018675

GP-Ādaži A/S,

Ādažu pagasts, Rīgas rajons,

LV-2164

x

31.12.2004

3.

D18728

SIA R Soft Ražotājs

”Abava”, Pūres pagasts, Tukuma rajons,

LV-3124

x

31.12.2004

4.

018674

Putnu fabrika ”Ķekava” A/S

Ķekavas pagasts, Rīgas rajons,

LV-2123

x

31.12.2004

5.

018191

Saldus gaļas kombināts SIA

Saldus pagasts, Saldus rajons,

LV-3862

x

31.12.2004

6.

019196

Lielzeltiņi SIA

Ceraukstes pagasts, Bauskas rajons,

LV-3908

x

31.12.2004


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).


Top