Help Print this page 

Document 32014R0833

Title and reference
Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
  • In force
OJ L 229, 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/07/2014
  • Date of effect: 01/08/2014; ikraftträdande off.gör.dag +1 se art. 14
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionens råd
  • Form: Förordning
Relationship between documents
Text

31.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 229/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 833/2014

av den 31 juli 2014

om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/145/Gusp (3). Dessa åtgärder omfattar frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa fysiska och juridiska personer, enheter och organ samt begränsning av vissa investeringar, som en reaktion på den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

(2)

Den 22 juli 2014 fastställde rådet att om inte Ryssland uppfyllde kraven i Europeiska rådets slutsatser av den 27 juni 2014 och i rådets egna slutsatser av den 22 juli så var man redo att utan dröjsmål införa ett paket med ytterligare betydande restriktiva åtgärder. Därför anses det lämpligt att tillämpa ytterligare restriktiva åtgärder i syfte att öka kostnaderna för Rysslands agerande för att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och i syfte att främja en fredlig lösning på krisen. Dessa åtgärder kommer löpande att ses över, och de kan komma att upphävas tillfälligt eller permanent, eller ersättas med andra restriktiva åtgärder, mot bakgrund av utvecklingen på plats.

(3)

Det är lämpligt att tillämpa restriktioner på export av vissa produkter och viss teknik med dubbla användningsområden, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 428/2009 (4), och på tjänster som har anknytning till sådana produkter och sådan teknik, samt att tillämpa restriktioner på vissa tjänster i samband med leverans av vapen och militär utrustning, om medlemsstaterna tillämpar ett embargo på sådana produkter. Detta förbud bör inte påverka export av varor eller teknik med dubbla användningsområden, inbegripet för flygteknik och rymdindustrin, icke-militär användning eller icke-militära slutanvändare.

(4)

Det är också lämpligt att tillämpa restriktioner på direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vissa tekniker för oljeindustrin i Ryssland, i form av ett krav på förhandstillstånd.

(5)

Det är också lämpligt att tillämpa restriktioner avseende tillträde till kapitalmarknaden för vissa finansinstitut, med undantag för Rysslandsbaserade institut med internationell status som inrättats genom mellanstatliga avtal och i vilka Ryssland är aktieägare. Andra finansiella tjänster, däribland inlåningsverksamhet, betaltjänster och utlåning till eller av de institut som omfattas av denna förordning, med undantag för de som avses i artikel 5, omfattas inte av denna förordning.

(6)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att genomföra dem på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(7)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    varor och teknik med dubbla användningsområden : varor och teknik som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

b)    behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga I.

c)    tekniskt bistånd : allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap eller färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

d)    förmedlingstjänster :

i)

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, bland annat från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii)

försäljning eller inköp av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, även när dessa finns i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

e)    förmedling : tjänster och verksamheter som består i

i)

mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument,

ii)

utförande av order för kunds räkning,

iii)

handel för egen räkning,

iv)

portföljförvaltning,

v)

investeringsrådgivning,

vi)

garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande,

vii)

placering av finansiella instrument utan fast åtagande, och

viii)

alla tjänster med anknytning till upptagande till handel på en reglerad marknad eller handel på en multilateral handelsplattform.

f)    överlåtbara värdepapper : värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex.

i)

aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier,

ii)

obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, och

iii)

alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling.

g)    penningmarknadsinstrument : sådana kategorier av instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, t.ex. statsskuldväxlar, inlåningsbevis och företagscertifikat, med undantag av betalningsmedel.

h)    kreditinstitut : ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning.

i)    unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1.   Det ska vara förbjudet att, direkt eller indirekt, sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik med dubbla användningsområden, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om dessa produkter är eller kan vara avsedda, helt eller delvis, för militär användning eller en militär slutanvändare.

Om slutanvändaren är den ryska militären ska varje vara och teknik med dubbla användningsområden som upphandlas av den ryska militären anses vara för militär användning.

2.   Vid beslut om ansökningar om tillstånd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 428/2009 får de behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare eller att varorna kan ha en militär slutanvändning.

De behöriga myndigheterna får dock bevilja tillstånd om exporten avser fullgörande av en skyldighet i enlighet med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts före den 1 augusti 2014.

Exportörer ska lämna alla relevanta upplysningar som behövs för deras ansökan om exporttillstånd till de behöriga myndigheterna.

Artikel 3

1.   Ett förhandstillstånd ska krävas för direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av de tekniker som förtecknas i bilaga II, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller i något annat land, om sådan utrustning eller teknik är avsedd för användning i Ryssland.

2.   För all försäljning, leverans, överföring eller export som kräver tillstånd enligt denna artikel ska ett sådant tillstånd beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och vara i enlighet med villkoren i artikel 11 i förordning (EG) nr 428/2009. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

3.   Bilaga II ska omfatta viss teknik som är anpassad för oljeindustrin för oljeborrning och oljeproduktion i djupa vatten, oljeborrning och oljeproduktion i arktiska områden eller skifferoljeprojekt i Ryssland.

4.   Exportörer ska lämna all relevant information som behövs för deras ansökan om exporttillstånd till de behöriga myndigheterna.

5.   De behöriga myndigheterna ska inte bevilja tillstånd för någon försäljning, leverans, överföring eller export av de tekniker som omfattas av bilaga II om de på rimlig grund kan fastställa att sådan försäljning, leverans, överföring eller export av de teknikerna är för projekt som rör oljeborrning och oljeproduktion i djupa vatten, oljeborrning och oljeproduktion i arktiska områden eller skifferoljeprojekt i Ryssland.

De behöriga myndigheterna får dock bevilja tillstånd om exporten avser genomförandet av en skyldighet i enlighet med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts före den 1 augusti 2014.

6.   Enligt de villkor som anges i punkt 5 får de behöriga myndigheterna ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som de en gång har beviljat.

7.   Om en behörig myndighet i enlighet med punkt 5 eller 6 vägrar att bevilja ett tillstånd eller ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, kraftigt begränsar eller återkallar ett tillstånd ska den berörda medlemsstaten anmäla detta till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen och göra de relevanta uppgifterna tillgängliga för dem, varvid de ska följa bestämmelserna om sekretesskydd av sådana uppgifter i rådets förordning (EG) nr 515/97 (5).

8.   Innan en medlemsstat i enlighet med punkt 5 beviljar ett tillstånd för en transaktion som i stort sett är identisk med en transaktion som är föremål för ett fortfarande giltigt avslag som är utfärdat av en annan eller flera andra medlemsstater enligt punkterna 6 och 7, ska denna medlemsstat först samråda med den eller de medlemsstater som utfärdade avslaget. Om den berörda medlemsstaten efter ett sådant samråd beslutar att bevilja ett tillstånd ska den underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och lämna alla relevanta uppgifter för att förklara beslutet.

Artikel 4

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd som rör sådana varor och sådan teknik som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (6), eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor som ingår i den förteckningen, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som har anknytning till de varor och den teknik som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring eller -garanti, med avseende på försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter, eller till tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör varoroch teknik med dubbla användningsområden eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor eller sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om varorna och tekniken är eller kan vara avsedda, helt eller delvis, för militär användning eller en militär slutanvändare,

d)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som har anknytning till varor eller teknik med dubbla användningsområden, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring med avseende på försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller sådan teknik, eller därmed sammanhörande tekniskt bistånd till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om varorna eller tekniken är eller kan vara avsedda, helt eller delvis, för militär användning eller en militär slutanvändare.

2.   Bestämmelserna i punkt 1 ska inte påverka vare sig fullgörandet av en skyldighet i enlighet med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts före den 1 augusti 2014 och tillhandahållandet av bistånd som är nödvändig för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom unionen.

3.   Det ska krävas tillstånd av den berörda behöriga myndigheten för tillhandahållande av följande:

a)

Tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör tekniker som förtecknas i bilaga II och för tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller i något annat land, om sådant bistånd avser tekniker för användning i Ryssland.

b)

Finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör tekniker som avses i bilaga II, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter och för allt därmed sammanhörande tekniskt bistånd, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller i något annat land, om sådant bistånd avser tekniker för användning i Ryssland.

4.   I samband med ansökningar om tillstånd i enlighet med punkt 2 i denna artikel ska artikel 3, i synnerhet punkterna 2 och 5, gälla i tillämpliga delar.

Artikel 5

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja, tillhandahålla förmedlingstjänster eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en löptid som överstiger 90 dagar och som efter den 1 augusti 2014 utfärdas av

a)

ett sådant större kreditinstitut eller annat större institut som förtecknas i bilaga III och som uttryckligen har mandat att främja den ryska ekonomins konkurrenskraft, diversifiering och investeringsfrämjande, är etablerat i Ryssland och per den 1 augusti 2014 till mer än 50 % är offentligägt eller kontrollerat av ett offentligt organ,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderättigheter till minst 50 % ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led b i denna punkt eller som förtecknas i bilaga III.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om

a)

tillstånd som beviljas enligt artikel 3,

b)

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 7

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga I på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för de sanktioner som ska införas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga I. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser de uppgivit i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, så snart denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga I användas.

Artikel 10

Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 11

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

enheter som avses i artikel 5 b eller c, eller förtecknas i bilaga III,

b)

andra ryska personer, enheter eller organ,

c)

personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller b i denna punkt eller för deras räkning.

2.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av den fordran inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i artiklarna 2, 4 och 5, inbegripet genom att agera som ersättare för de enheter som avses i artikel 5.

Artikel 13

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller instiftats enligt en medlemsstats rätt,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ vad gäller affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  Se sidan 13 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

(6)  Senaste versionen offentliggjord i EUT C 107, 9.4.2014, s. 1.


BILAGA I

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

1.

Uppgifter om medlemsstaternas behöriga myndigheter

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


BILAGA II

Förteckning över teknik som avses i artikel 3

KN-nummer

Varubeskrivning

7304 11 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av rostfritt stål

7304 19 10

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 19 30

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 19 90

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 22 00

Borrör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas

7304 23 00

Borrör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av järn eller stål (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 29 10

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom produkter av gjutjärn)

7304 29 30

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än168,3 mm men högst 406,4 mm (utom produkter av gjutjärn)

7304 29 90

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom produkter av gjutjärn)

7305 11 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av järn eller stål, längssvetsade genom pulverbågssvetsning

7305 12 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av järn eller stål, längssvetsade på annat sätt (utom produkter som är längssvetsade genom pulverbågssvetsning)

7305 19 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål (utom produkter som är längssvetsade genom pulverbågssvetsning)

7305 20 00

Foderrör av sådana slag som används vid borning efter olja eller gas, med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål

7306 11

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm

7306 19

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7306 21 00

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm

7306 29 00

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

8207 13 00

Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, med verksam del av hårdmetall eller kermet

8207 19 10

Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

8413 50

Kolv- eller membranpumpar för vätskor, motordrivna (utom pumpar enligt nr 8413 11 och 8413 19, bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer samt betongpumpar)

8413 60

Roterande förträngningspumpar för vätskor, motordrivna (utom pumpar enligt nr 8413 11 och 8413 19 och bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer)

8413 82 00

Vätskeelevatorer (utom pumpar)

8413 92 00

Delar till vätskeelevatorer, i.a.n.

8430 49 00

Maskiner för borrning, inbegripet djupborrningsmaskiner, för borrning eller brytning av jord, mineral eller malm, inte självgående och inte hydrauliska (utom maskiner för tunneldrivning och handverktyg)

ex 8431 39 00

Delar till maskiner enligt nr 8428, i.a.n.

ex 8431 43 00

Delar till maskiner för borrning eller djupborrning enligt nr 8430 41 eller 8430 49, i.a.n.

ex 8431 49

Delar till maskiner enligt nr 8426, 8429 och 8430, i.a.n.

8705 20 00

Bilar med djupborrningsutrustning

8905 20 00

Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

8905 90 10

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar (exklusive mudderverk, flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar, fiskefartyg och krigsfartyg), sjögående


BILAGA III

Förteckning över institut som avses i artikel 5 a

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top