EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Samordning av de sociala trygghetssystemen

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 883/2004 – om samordning av de sociala trygghetssystemen

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen föreskrivs gemensamma regler för att skydda de sociala rättigheterna när man flyttar inom EU (samt till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).
 • I förordningen klarläggs att EU-länderna beslutar om sådana aspekter som vilka som är förmånstagare till de sociala trygghetssystemen, nivåer på förmåner och villkor för behörighet.
 • Denna förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen innebär inte att de nationella systemen ersätts av ett enda europeiskt system.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Denna förordning omfattar alla traditionella grenar av den sociala tryggheten dvs. följande:

 • Sjukdom.
 • Moderskap och faderskap.
 • Ålderdom.
 • Förtidspension och invaliditet.
 • Förmåner till efterlevande och dödsfallsersättningar.
 • Arbetslöshet.
 • Familjeförmåner.
 • Olycksfall i arbetet och arbetssjukdom.

Förmånstagare garanteras att få sina förmåner utbetalda, att deras hälsovårdskostnader täcks och att de erhåller familjeförmåner även om de flyttar till ett annat EU-land.

Förmånstagare

Alla medborgare i ett EU-land (och deras familjer) som omfattas av lagstiftningen om social trygghet i ett EU-land kan dra fördel av dessa regler för samordning. De gäller för anställda och egenföretagare, offentligt anställda, studenter och pensionärer, men även för personer som är arbetslösa, ännu inte arbetar eller inte längre arbetar.

Bestämmelserna gäller även för utomeuropeiska medborgare och deras familjemedlemmar som vistas lagligen inom EU.

Grundläggande principer

Förmånstagare

 • omfattas av lagstiftningen i ett enda land och betalar avgifter i det landet; de institutioner som förvaltar det sociala trygghetssystemet fastställer till vilken jurisdiktion förmånstagaren hör (principen om en enda tillämplig lagstiftning),
 • har samma rättigheter och skyldigheter som medborgarna i det land där de är försäkrade (principen om likabehandling eller icke-diskriminering),
 • ska garanteras att deras tidigare perioder av försäkring, arbete eller vistelse i andra länder kommer att tas i beaktande vid beräkningen av förmåner (principen om sammanläggning av perioder),
 • kan, såvida de har rätt till en kontantersättning i ett land, få denna ersättning om de inte bor i detta land (principen om export av ersättning till alla EU-länder där förmånstagaren eller familjemedlemmarna vistas).

Det europeiska sjukförsäkringskortet

Det europeiska sjukförsäkringskortet (som är gratis) ger personer som vistas i ett annat land än det land där de är bosatta tillgång till sjukvårdsförmåner under vistelsen till samma villkor och kostnader som de personer som är försäkrade i det landet. Kostnaderna betalas/ersätts av socialförsäkringssystemet i ursprungslandet. Det europeiska sjukförsäkringskortet utfärdas av sjukförsäkringarna i den försäkrades land.

Instrument för samordning av de sociala trygghetssystemen

Institutioner måste reagera på alla förfrågningar inom en rimlig tid och måste tillhandahålla all nödvändig information till de berörda personerna så att dessa kan hävda sina rättigheter enligt denna förordning. I denna förordning fastställs regler för att säkerställa att EU-ländernas institutioner arbetar nära tillsammans och ömsesidigt hjälper varandra för medborgarnas bästa.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen antogs 2004, men den blev tillämplig (enligt sin artikel 91) först den 1 maj 2010. Det var på det datumet som den rättsakt som fastställer förfarandet för dess införande (förordning (EG) nr 987/2009) blev tillämplig (se artikel 97 i genomförandeförordningen).

BAKGRUND

Se mer information om:samordningen av de sociala trygghetssystemen i EU på Europeiska kommissionens webbplats.

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

Meddelande från kommissionen Riktlinjer för fri rörlighet för arbetstagare under utbrottet av covid-19

Meddelande från kommissionen Riktlinjer om EU:s katastrofbistånd och om gränsöverskridande samarbete inom hälso- och sjukvård i samband med covid-19-krisen

Meddelande från kommissionen Med sikte på ett stegvist och samordnat återställande av den fria rörligheten och avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna – Covid-19

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1–123). Texten har offentliggjorts på nytt i en rättelse (EUT L 200, 7.6.2004, s. 1–49)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1–42)

Senast ändrat 02.06.2020

Top