EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) och utsläpp vid verklig körning (RDE)

Det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) och utsläpp vid verklig körning (RDE)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 2017/1151 – komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen
 • Förordningen ändrades genom kommissionens förordning (EU) 2023/443 så att den blev anpassad till ändringar som gjorts av Uneces föreskrifter (främst antagandet av FN-föreskrift nr 154) och av andra tillhörande EU-regler, däribland förordning (EG) nr 715/2007.
 • Eftersom bestämmelserna från förordning EG nr 715/2007 om tillgång till information från fordons omborddiagnossystem och information om reparation och underhåll har införlivats i förordning (EU) 2018/858 (se sammanfattning), som har gällt sedan den 1 september 2020, tas genom ändringsförordningen (EU) 2023/443 alla hänvisningar till sådan information bort från förordning (EU) 2017/1151.

VIKTIGA PUNKTER

Krav för EU-typgodkännande

 • Att erhålla EU-typgodkännande* När det gäller utsläpp måste tillverkaren visa att fordonet uppfyller kraven i denna förordning när de provas i enlighet med de förfaranden som anges.
 • Alla fordon måste överensstämma med de gränser för utsläpp från avgasröret som fastställs i förordning (EG) nr 715/2007 när de prövas genom RDE- och WLTP-provningar, tillsammans med en serie andra provningar som inkluderar kontroll av avdunstningsutsläpp (dvs. utsläpp som härrör från bränsletanksystemet), eller när de kontrolleras vid låga omgivningstemperaturer.
 • Alla fordon måste vara försedda med ett OBD-system som kan identifiera alla olika slags försämringar eller fel under fordonets hela livslängd. Förordningen innehåller krav på OBD-systemet vid normal användning.
 • Tillverkarna måste installera anordningar som kontinuerligt mäter den mängd bränsle/energi som används för att driva fordonet (ombordenheter för övervakning av bränsle- och/eller energiförbrukningen).

Ansökan om EU-typgodkännande

 • Tillverkarna måste till godkännandemyndigheten lämna en ansökan om EU-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp. Ansökan måste innehålla följande information:
  • Resultaten av de utsläppsprovningar som anges i lagstiftningen.
  • Detaljerade skriftliga upplysningar med en fullständig beskrivning av OBD-systemets funktionella driftsegenskaper.
  • En beskrivning av de åtgärder som satts in för att förhindra manipulation och ändring av den dator som ansvarar för utsläppskontroll och av vägmätaren, inklusive registreringen av tillryggalagda körsträckor.
  • Ett utökat dokumentationsmaterial som gör det möjligt för en myndighet att avgöra om förbudet mot ”manipulationsanordningar* som minskar nivån på begränsningen av utsläpp respekteras.
 • Om de tillämpliga kraven är uppfyllda beviljar godkännandemyndigheten ett Euro 6-typgodkännande med avseende på utsläpp och utfärdar ett typgodkännandenummer.

Produktionsöverensstämmelse

Tillverkaren måste genomföra kontroller för att garantera att alla fordon som tillverkaren producerar överensstämmer med typgodkännandet och följer utsläppsgränserna.

Överensstämmelse i drift

Kontroller måste genomföras för att garantera att korrekt underhållna och använda fordon följer utsläppsgränserna under sin livstid, som fastställs mellan

 • 15 000 km eller sex månader, vilket som inträffar sist, och
 • 100 000 km eller fem år, vilket som inträffar först.

Utsläppsbegränsande anordningar

 • Utsläppsbegränsande anordningar, såsom katalysatorer och partikelfilter, måste typgodkännas som separata tekniska enheter.
 • De relevanta kraven ska bedömas vara uppfyllda om de föroreningsbegränsande ersättningsanordningarna har godkänts i enlighet med Unece-föreskrift nr 103.

Utsläpp från laddhybridfordon

Eftersom studier nyligen har visat på en avsevärd skillnad mellan de genomsnittliga verkliga utsläppen av koldioxid från laddhybridfordon och deras koldioxidutsläpp enligt vad som fastställs i WLTP, revideras i ändringsförordningen (EU) 2023/443 de användningsfaktorer som tillämpas för att fastställa koldioxidutsläpp vid typgodkännande, för att säkerställa att de koldioxidutsläpp som fastställs för dessa fordon är representativa för verkligt körbeteende.

I förordningen specificeras nya användningsfaktorer* på grundval av tillämpliga uppgifter tillämpliga fr.o.m. september 2023. Dessa faktorer kommer att revideras så att de bättre återspeglar verkliga förhållanden, med beaktande av uppgifter från övervakningsanordningar för bränsleförbrukning ombord på sådana fordon, som samlas in i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 år 2025 och återigen 2027.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 27 juli 2017.

BAKGRUND

En översikt hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Typgodkännande. Det förfarande genom vilket det intygas att en produkt uppfyller en minsta uppsättning lagstadgade och tekniska krav.
Manipulationsanordningar. Avsiktliga förändringar av utsläppskontrollsystemet som syftar till att på konstgjord väg försämra dess effekt vid normal användning av fordonet.
Användningsfaktorer. Kvoter baserade på körstatistik som är beroende av den räckvidd som uppnås under laddningstömmande förhållanden och används för viktning av laddningstömmande och laddningsbevarande avgasutsläppsföreningar, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för externt laddbara hybridelfordon.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2017/1151 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) 2023/443 av den 8 februari 2023 om ändring av förordning (EU) 2017/1151 vad gäller förfaranden för typgodkännande avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (EUT L 66, 2.3.2023, s. 1).

FN-föreskrift nr 154 – Enhetliga bestämmelser om godkännande av lätta personbilar och lätta nyttofordon med avseende på kriterieutsläpp, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och/eller mätning av elenergiförbrukning och elektrisk räckvidd (WLTP) (EUT L 290, 10.11.2022, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153 (EUT L 77, 5.3.2021, s. 8).

Föreskrifter nr 103 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av föroreningsbegränsande ersättningsanordningar till motordrivna fordon (EUT L 207, 10.8.2017, s. 30).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 23.02.2024

Top