EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) och utsläpp vid verklig körning (RDE)

Globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP) och utsläpp vid verklig körning (RDE)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 2017/1151 – komplettering av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen

VIKTIGA PUNKTER

Krav för EU-typgodkännande

 • För att erhålla EU-typgodkännande* med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation måste tillverkaren visa att fordonet uppfyller kraven i denna förordning när de provas i enlighet med de förfaranden som anges.
 • Alla fordon måste överensstämma med de gränser för utsläpp från avgasröret som fastställs i förordning (EG) nr 715/2007 när de prövas genom RDE- och WLTP-provningar, liksom genom en serie andra provningar som inkluderar kontroll av avdunstningsutsläpp (dvs. utsläpp som härrör från bränsletanken), eller när de kontrolleras vid låga omgivningstemperaturer.
 • Alla fordon måste vara försedda med ett omborddiagnossystem (OBD-system) som kan identifiera alla olika slags försämringar eller fel under fordonets hela livslängd. Förordningen innehåller krav på OBD-systemet vid normal användning.
 • Tillverkarna måste installera enheter för att kontinuerligt mäta mängden bränsle/energi som går åt för att driva fordonet.

Ansöka om EU-typgodkännande

 • Tillverkare måste till godkännandemyndigheten lämna en ansökan om EU-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp och reparations- och underhållsinformation. Ansökan måste innehålla följande information:
  • Resultaten av de provningar som anges i lagstiftningen.
  • Detaljerade skriftliga upplysningar med en fullständig beskrivning av OBD-systemets funktionella driftsegenskaper.
  • En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att förhindra manipulation och ändring av den dator som ansvarar för utsläppskontroll och den vägmätare som registrerar tillryggalagda körsträckor.
  • Ett utvidgat dokumentationsmaterial som gör det möjligt för en myndighet att avgöra om förbudet mot ”manipulationsanordningar”* som minskar nivån på begränsningen av utsläpp respekteras.
 • Om de tillämpliga kraven är uppfyllda beviljar godkännandemyndigheten ett EU-typgodkännande och utfärdar ett typgodkännandenummer.

Produktionsöverensstämmelse

Tillverkaren måste genomföra kontroller för att garantera att alla fordon som tillverkaren producerar överensstämmer med utsläppsgränserna.

Överensstämmelse i drift

Kontroller måste genomföras för att garantera att korrekt underhållna och använda fordon överensstämmer med gränserna under sin livstid, som fastställs som

 • mellan 15 000 km eller sex månader, beroende på vilket som inträffar sist, och
 • 100 000 km eller fem år, beroende på vilket som inträffar först.

Utsläppsbegränsande anordningar

 • Utsläppsbegränsande anordningar, såsom katalysatorer, måste typgodkännas som separata tekniska enheter.
 • I förordningen anges de regler och förfaranden som gäller för att ansöka om typgodkännande för sådana enheter.

Tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordonet

 • Tillverkarna måste införa arrangemang och förfaranden för att se till att fordonets OBD-information och reparations- och underhållsinformation är enkelt tillgänglig.
 • Myndigheterna får endast bevilja typgodkännande efter det att de från tillverkaren har tagit emot ett intyg om tillgång till OBD-information och reparations- och underhållsinformation om fordonet.
 • Godkännandemyndigheterna kan kontrollera om bestämmelserna följs antingen på grundval av ett klagomål eller av en teknisk tjänsts bedömning.
 • Om det visar sig att tillverkaren har underlåtit att följa bestämmelserna får myndigheten vidta åtgärder, exempelvis tillfälligt upphäva typgodkännandet.

NÄR BÖRJADE FÖRORDNINGEN GÄLLA?

Den har gällt sedan den 27 juli 2017.

BAKGRUND

En översikt hittar du här: Utsläpp i fordonssektorn (Europeiska kommissionen).

VIKTIGA BEGREPP

Typgodkännande: det förfarande genom vilket det intygas att en produkt uppfyller en minsta uppsättning lagstadgade och tekniska krav.
Manipulationsanordning: avsiktliga förändringar av utsläppskontrollsystemet som syftar till att på konstgjort sätt försämra dess effekt vid normal användning av fordonet.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2017/1151 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.10.2019

Top