EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I denna förordning inrättas asyl-, migrations- och integrationsfonden. Denna fond syftar till att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar och förbättra genomförandet och utvecklingen av Europeiska unionens (EU) gemensamma invandrings- och asylpolitik.

Det finns fyra huvudmål för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, nämligen

  • stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess yttre aspekt,
  • stödja laglig invandring till EU:s medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov, till exempel arbetsmarknadsbehov, och att främja en effektiv integration av medborgare från länder utanför EU,
  • främja återvändandestrategier i medlemsstaterna, med tonvikt på hållbart återvändande och effektivt återtagande i ursprungsländerna,
  • öka solidariteten och förbättra ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt med de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar.

VIKTIGA PUNKTER

Alla medlemsstater (undantaget Danmark som inte deltar i denna fond) förbereder nationella program i vilka de anger de åtgärder som de planerar att använda för att uppnå de mål som föreskrivs i förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Exempel på insatser är åtgärder som kommer att stödja:

  • mottagande- och asylsystem (som t.ex. förbättring av administrativa strukturer, utbildning av personal som hanterar asylförfaranden samt utveckling av alternativ till förvar),
  • integrationsåtgärder med inriktning på den lokala nivån (exempelvis att tillhandahålla utbildning och tjänster för medborgare från länder utanför EU och utbyta bästa praxis mellan medlemsstater),
  • program för frivilligt återvändande, åtgärder för återanpassning etc.

Den största delen av fondens budget har tilldelats de nationella programmen, medan delar av budgeten används till åtgärder på EU-nivå (s.k. unionsåtgärder), bistånd vid nödsituationer, det europeiska migrationsnätverket samt tekniskt bistånd på Europeiska kommissionens initiativ.

Särskilda åtgärder

Utöver de belopp som tilldelas till de nationella programmen kan medlemsstater även ta emot ytterligare belopp om de genomför särskilda åtgärder. Dessa åtgärder (förtecknade i bilaga II) kräver att medlemsstaterna samarbetar med varandra och skapar ett avsevärt mervärde för EU.

EU:s vidarebosättningsprogram

Varje medlemsstat kan också vartannat år ta emot ytterligare ett belopp som baseras på ett schablonbelopp på 6 000 euro per vidarebosatt person. Beloppet kommer att ökas till 10 000 euro för gemensamma prioriteringar (som t.ex. regionala skyddsprogram) och grupper av utsatta personer.

Budget

Finansieringsramen för genomförandet av fonden för 2014–2020 fastställdes ursprungligen till 3 137 miljarder euro och har därefter mer än fördubblats, främst på grund av migrationskrisen 2015–2016. Uppgifter om genomförandet av fonden finns i förordning (EU) nr 514/2014 (se sammanfattning).

Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina i februari 2022 ledde till en massiv tillströmning av fördrivna personer från Ukraina till flera medlemsstater. Detta innebar ett förnyat tryck på medlemsstaternas ekonomiska resurser för att hantera brådskande migrations-, gränsförvaltnings- och säkerhetsbehov. Ändringsförordning (EU) 2022/585 ger flexibilitet genom att tillåta exceptionell användning av oanvända belopp som tilldelats medlemsstaterna genom asyl-, migrations- och integrationsfonden 2014-2020 för att hjälpa dem att hantera nya eller oförutsedda omständigheter i samband med asyl- och migrationshantering. Dessutom förlängs genomförandeperioden för fonderna för inrikes frågor 2014-2020 med ett år.

Genom beslut (EU) 2022/1928 bekräftas Irlands deltagande i förordning (EU) 2022/585.

Genom förordning (EU) 2021/1147 inrättades en ny asyl-, migrations- och integrationsfond för perioden 2021-2027 (se sammanfattning).

Genom beslut (EU) 2022/507 bekräftas Irlands deltagande i förordning (EU) 2021/1147.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 516/2014 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut (EU) 2022/1928 av den 11 oktober 2022 om bekräftelse av Irlands deltagande i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/585 om ändring av förordningarna (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden och (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (EUT L 265, 12.10.2022, s. 81).

Kommissionens beslut (EU) 2022/507 av den 29 mars 2022 om bekräftelse av Irlands deltagande i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (EUT L 102, 30.3.2022, s. 33).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 av den 7 juli 2021 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (EUT L 251, 15.7.2021, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/445 av den 15 oktober 2019 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden (EUT L 94, 27.3.2020, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/2000 av den 12 december 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden avseende de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa belopp till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (EUT L 328, 21.12.2018, s. 78).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014, s. 112).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 14.12.2022

Top