EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeisk gräns- och kustbevakning (fram till december 2020)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europeiska gräns- och kustbevakningen' for an updated information about the subject.

Europeisk gräns- och kustbevakning (fram till december 2020)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/1624 om den europeiska gräns- och kustbevakningen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen inrättas en europeisk gräns- och kustbevakning för att för första gången säkerställa ett effektivt genomförande av integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna runt Europeiska unionen (EU) samt de Schengenanslutna länderna (Island, Norge och Schweiz).
 • Denna europeiska gräns- och kustbevakning består av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (”byrån”), som skapats med EU:s befintliga gränsbyrå (allmänt känd som Frontex) som grund, och med EU-ländernas och de Schengenanslutna ländernas myndigheter som ansvariga för gränsförvaltningen.
 • Genom förordningen utökas och stärks också Frontex mandat.

VIKTIGA PUNKTER

Huvuduppgifter för den europeiska gräns- och kustbevakningen

 • Den europeiska gräns- och kustbevakningens huvuduppgift är att arbeta i riktning mot en europeisk integrerad gränsförvaltning som ett gemensamt ansvarsområde för byrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning.
 • Byråns huvudåtgärder är att
  • bidra till effektivt fungerande gränskontroll vid de relevanta yttre gränserna, bland annat genom åtgärder för att underlätta laglig gränspassage och upptäcka gränsöverskridande brottslighet, som smuggling av migranter eller människohandel,
  • ge tekniskt och operativt stöd till de deltagande länderna genom gemensamma insatser* och snabba gränsinsatser,
  • ge tekniskt och operativt stöd i samband med efterforsknings- och räddningsinsatser för personer i sjönöd, som kan uppkomma under gränsövervakningsinsatser till sjöss,
  • tillhandahålla en analys av risker för den inre säkerheten samt hot som kan påverka funktionen eller säkerheten vid EU:s yttre gränser,
  • samarbeta med länder utanför EU och länder som inte är anslutna till Schengenavtalet, med inriktning på grannländer och länder som är ursprungsländer eller transiteringsländer för olaglig invandring,
  • utföra en sårbarhetsanalys, inbegripet en bedömning av vilken kapacitet och beredskap de deltagande länderna har när det gäller att hantera hot och utmaningar vid de yttre gränserna,
  • organisera, samordna och utföra återvändandeinsatser* och återvändandeinterventioner.

Räddningsinsatser

I enlighet med internationella konventioner, såsom den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, är alla fartyg som deltar i insatser till sjöss som samordnas av byrån skyldiga att ge hjälp till personer i sjönöd. Byrån hjälper de deltagande länderna att utföra efterforsknings- och räddningsinsatser för att skydda och rädda liv under gränsövervakningsinsatser till sjöss.

Övervakning av migrationsflöden och riskanalys

 • Byrån bidrar till att säkerställa att EU-standarder för att skydda och verkställa gränsförvaltning genomförs vid alla yttre gränser.
 • EU-ländernas och de Schengenanslutna ländernas yttre gränser kommer konstant att övervakas med hjälp av riskanalys och obligatoriska sårbarhetsanalyser för att identifiera och åtgärda svaga punkter.

EU:s gräns- och kustbevakningstjänstemän

 • En reserv för snabba insatser, med minst 1 500 gräns- och kustbevakningstjänstemän, och en reserv för teknisk utrustning ska vara redo att reagera på alla slags belastningar i form av olaglig migration vid de yttre gränserna.
 • När det behövs ska insättandet av europeiska gräns- och kustbevakningsenheter från reserven för snabba insatser omedelbart kompletteras med ytterligare gränsbevakningstjänstemän från EU-länderna.

Behandling av personuppgifter

 • Byrån har tillåtelse att behandla personuppgifter endast för riskanalys, för att anordna operativ verksamhet inklusive gemensamma insatser, snabba gränsinsatser, återvändandeinsatser och återvändandeinterventioner*, och för överföring till de behöriga nationella myndigheterna eller EU-byråerna, såsom Easo, Europol och Eurojust.
 • Byrån ska hantera personuppgifterna för personer som är misstänkta för inblandning i brottslig verksamhet, såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism.

Upphävande

Förordning (EU) 2016/1624 kommer att upphävas och ersättas den 31 december 2020 genom förordning (EU) 2019/1896 (se sammanfattning). Därmed inrättas en ny och förbättrad europeisk gräns- och kustbevakning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 6 oktober 2016. Reserverna för snabba insatser och teknisk utrustning har funnits inrättade sedan december 2016.

BAKGRUND

Inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning är en av de åtgärder som fastställts enligt den europeiska migrationsagendan för att stärka förvaltningen av och säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Gemensamma insatser: insatser som samordnas av byrån och omfattar personal och teknisk utrustning som tillhandahålls av ett eller flera EU-länder.
Återvändandeinsatser: när byrån samordnar en insats som inbegriper teknisk och operativ förstärkning som tillhandahålls av ett eller flera EU-länder, och genom vilken personer från ett eller flera länder som är föremål för ett beslut om återvändande återbördas – antingen med tvång eller frivilligt.
Återvändandeinterventioner: när byrån tillhandahåller EU-länderna teknisk och operativ förstärkning genom att sätta in europeiska interventionsenheter för återvändande i EU-länder och samordna återvändandeinsatser.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2016/1624 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 27.08.2020

Top