Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:095:TOC

 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 95

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
5 april 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 379/2007 av den 4 april 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 380/2007 av den 4 april 2007 om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2007 av den 4 april 2007 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och av förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2007 av den 4 april 2007 om ändring av förordning (EG) nr 753/2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter

12

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/215/EG

 

*

Rådets beslut av den 29 januari 2007 om ändring av beslut 2004/676/EG om tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europeiska försvarsbyrån

21

 

 

2007/216/EG

 

*

Rådets beslut av den 29 januari 2007 om ändring av beslut 2004/677/EG vad gäller utstationeringsperiodens minsta längd för nationella experter och militärer som är utstationerade vid Europeiska försvarsbyrån

24

 

 

Kommissionen

 

 

2007/217/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 november 2006 om det statliga stöd som Frankrike har genomfört till förmån för nationella laboratoriet för metrologi och provning (LNE) (C24/2005) [delgivet med nr K(2006) 5477]  (1)

25

 

 

2007/218/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 mars 2007 om ändring av beslut C(2006) 4332 slutligt om fastställande av en årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 av gemenskapens åtagandebemyndiganden från Europeiska fiskerifonden [delgivet med nr K(2007) 1313]

37

 

 

2007/219/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 mars 2007 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för en grundläggande studie om prevalensen av salmonella hos slaktsvin som skall genomföras i Bulgarien och Rumänien [delgivet med nr K(2007) 1394]

41

 

 

2007/220/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om ändring av beslut 2003/250/EG beträffande förlängning av tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller jordgubbsplantor (Fragaria L.) avsedda för plantering, utom fröer, med ursprung i Republiken Sydafrika [delgivet med nr K(2007) 1454]

50

 

 

2007/221/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om ändring av beslut 2003/249/EG beträffande förlängning av tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG avseende jordgubbs- och smultronplantor (Fragaria L.) avsedda för plantering, dock inte frön, med ursprung i Chile [delgivet med nr K(2007) 1455]

51

 

 

2007/222/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om inledande av verksamheten hos den regionala rådgivande nämnden för sydvästliga vatten inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

52

 

 

2007/223/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som har lagts fram av Bulgarien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 [delgivet med nr K(2007) 1469]

53

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top