Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:384:TOC

 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 384

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
29 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2011/2006 av den 19 december 2006 om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen, till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2012/2006 av den 19 december 2006 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

8

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2013/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

13

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2014/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

20

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2016/2006 av den 19 december 2006 om anpassning av ett antal förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

38

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2017/2006 av den 20 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 51/2006 när det gäller fångstbegränsningar för beståndet av vitlinglyra i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IIIa och IV (EG-vatten)

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2018/2006 av den 20 december 2006 om övergångsbestämmelser för importlicenser för mjölk och mjölkprodukter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2019/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2058/96, (EG) nr 327/98 och (EG) nr 955/2005 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för risimport

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 när det gäller förvaltningen av WTO-tullkvoten för smör från Nya Zeeland

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2021/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-stater) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

61

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003 och (EG) nr 969/2006 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för import av spannmål

70

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1 )

75

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2024/2006 av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2076/2002 och besluten 98/270/EG, 2002/928/EG, 2003/308/EG, 2004/129/EG, 2004/141/EG, 2004/247/EG, 2004/248/EG, 2005/303/EG och 2005/864/EG när det gäller fortsatt användning av växtskyddsmedel som innehåller vissa verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med anledning av Rumäniens anslutning ( 1 )

79

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2025/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

81

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2026/2006 av den 22 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

85

 

*

Rådets direktiv 2006/138/EG av den 19 december 2006 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad beträffar tillämpningsperioden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg

92

 

*

Kommissionens direktiv 2006/139/EG av den 20 december 2006 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller restriktioner för användning och utsläppande på marknaden av arsenikföreningar i syfte att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen ( 1 )

94

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

98

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top