EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 355

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
15 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1839/2006 av den 28 november 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina i enlighet med artikel XXIV:6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1840/2006 av den 11 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1841/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1842/2006 av den 14 december 2006 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1843/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1844/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1845/2006 av den 13 december 2006 om förbud mot fiske efter sill i ICES-områdena Vb, VIaN (gemenskapens vatten), VIb av fartyg som seglar under fransk flagg

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1846/2006 av den 13 december 2006 om förbud mot fiske efter makrill i ICES-område II a (icke-EG-vatten), V b (EG-vatten), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV med fartyg som seglar under fransk flagg

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1847/2006 av den 13 december 2006 om anpassning av vissa övergripande förordningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 av den 14 december 2006 om oegentligheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett uppgiftssystem på detta område och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 595/91

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1849/2006 av den 14 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2032/2003 i fråga om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( 1 )

63

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1850/2006 av den 14 december 2006 om närmare bestämmelser om certifiering av humle och humleprodukter

72

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1851/2006 av den 14 december 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 beträffande utnyttjande av konventionellt foder under perioder med växling av betesområde

88

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1852/2006 av den 14 december 2006 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 935/2006

89

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1853/2006 av den 14 december 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006

90

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2006 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen

91

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen

92

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om ändring av beslut 2006/698/EG beträffande förlängningen av dess tillämpningsperiod [delgivet med nr K(2006) 5783]  ( 1 )

95

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2006) 5993]

96

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om fortsättning under 2007 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2003 och 2004 av föröknings- och plantmaterial från Prunus domestica L. och från Malus Mill. enligt rådets direktiv 92/34/EEG

103

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om fortsättning under 2007 av gemenskapens jämförande försök och tester som inleddes under 2005 av utsäde och förökningsmaterial från Asparagus officinalis L. enligt rådets direktiv 2002/55/EG ( 1 )

104

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2006) 6498]  ( 1 )

105

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om granskning och godkännande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Tyskland och Förenade kungariket när det gäller utgifter som finansierats genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2003 [delgivet med nr K(2006) 6506]

107

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top