EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:337:TOC

 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 337

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
22 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2103/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 vad gäller de statistiska uppgifternas kvalitet i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

1

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2104/2005 av den 20 december 2005 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2005 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2105/2005 av den 21 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2106/2005 av den 21 december 2005 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 39 ( 1 )

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2107/2005 av den 21 december 2005 om ändring av förordningarna (EG) nr 174/1999, (EG) nr 2771/1999, (EG) nr 2707/2000, (EG) nr 214/2001 och (EG) nr 1898/2005 i mjölksektorn

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2108/2005 av den 21 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 923/2005 om överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden av 80 000 ton vete, 80 000 ton majs och 40 000 ton korn som lagras hos det ungerska interventionsorganet

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2109/2005 av den 21 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 716/96 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariket

25

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 2 december 2005 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om markskydd, protokollet om energi och protokollet om turism till Alpkonventionen

27

Tillämpningsprotokoll till 1991 års Alpkonvention avseende markskydd

29

Tillämpningsprotokoll till 1991 års Alpkonvention avseende energi

36

Tillämpningsprotokoll till 1991 års Alpkonvention avseende turism

43

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2005 om förteckningen, i enlighet med artikel 26 e i rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet, över förmånsländer som får omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre

50

 

*

Kommissionens rekommendation av den 14 december 2005 om det samordnade kontrollprogram som skall genomföras på foderområdet under 2006 i enlighet med rådets direktiv 95/53/EG

51

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2005 om införande av kompletteringsåtgärder för att bekämpa infektion med lågpatogen aviär influensa i Italien och om upphävande av beslut 2004/666/EC [delgivet med nr K(2005) 5566]  ( 1 )

60

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/927/GUSP av den 21 december 2005 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/694/GUSP om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top