EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:097:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 97, 01 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 97
47 årgången
1 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis 1
*Rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999 16
*Rådets förordning (EG) nr 602/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 850/98 vad gäller skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av trålning i ett område nordväst om Skottland 30
Kommissionens förordning (EG) nr 603/2004 av den 31 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 604/2004 av den 29 mars 2004 om lämnande av uppgifter om tobak från och med skörden 2000 34
Kommissionens förordning (EG) nr 605/2004 av den 31 mars 2004 om undantag för år 2004 från förordning (EG) nr 1518/2003 vad beträffar datum för utfärdande av exportlicenser inom sektorn för griskött 39
Kommissionens förordning (EG) nr 606/2004 av den 31 mars 2004 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 40
Kommissionens förordning (EG) nr 607/2004 av den 31 mars 2004 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1146/2003 och om undantag från den förordningen 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 av den 31 mars 2004 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och/eller fytostanolestrar (1) 44
Kommissionens förordning (EG) nr 609/2004 av den 31 mars 2004 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 46
Kommissionens förordning (EG) nr 610/2004 av den 31 mars 2004 om fastställande av importtullar inom rissektorn 47
Kommissionens förordning (EG) nr 611/2004 av den 31 mars 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 50

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/294/EC
*Rådets beslut av den 8 mars 2004 om bemyndigande för de medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera eller ansluta sig till protokollet om ändring av konventionen 53
Protokoll om ändring av konventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16 november 1982 55
2004/295/EC
*Rådets beslut av den 22 mars 2004 om bemyndigande för Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 63
2004/296/EC
*Rådets rekommendation av den 30 mars 2004 om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion 65
Kommissionen
2004/297/EC
*Kommissionens beslut av den 29 mars 2004 om tillåtelse för Tjeckien, Estland, Litauen, Ungern, Polen och Slovakien att skjuta upp tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2002/53/EG och 2002/55/EG när det gäller saluföring av vissa utsädessorter [delgivet med nr K(2004) 962] (1) 66
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Eftas övervakningsmyndighet
298/2004/COL
*Beslut från Eftas övervakningsmyndighet av den 16 juli 2003 om en kompensationsordning för expressbussföretag (Norge) 68
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top