EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:024:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 24, 29 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 24
47 årgången
29 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 140/2004 av den 28 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 141/2004 av den 28 januari 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 när det gäller övergångsbestämmelser om landsbygdsutveckling för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 25
Kommissionens förordning (EG) nr 142/2004 av den 28 januari 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av korn som innehas av det belgiska interventionsorganet 32
Kommissionens förordning (EG) nr 143/2004 av den 28 januari 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det svenska interventionsorganet 34
Kommissionens förordning (EG) nr 144/2004 av den 28 januari 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det franska interventionsorganet 36
Kommissionens förordning (EG) nr 145/2004 av den 28 januari 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det tyska interventionsorganet 38
Kommissionens förordning (EG) nr 146/2004 av den 28 januari 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det danska interventionsorganet 40
Kommissionens förordning (EG) nr 147/2004 av den 28 januari 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vanligt vete som innehas av det belgiska interventionsorganet 42
Kommissionens förordning (EG) nr 148/2004 av den 28 januari 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under januari 2004 för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 44
Kommissionens förordning (EG) nr 149/2004 av den 28 januari 2004 om särskilda åtgärder rörande tillämpningen av förordning (EG) nr 2246/2003 inom grisköttssektorn 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 150/2004 av den 27 januari 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 47
Kommissionens förordning (EG) nr 151/2004 av den 28 januari 2004 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 51
Kommissionens förordning (EG) nr 152/2004 av den 28 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2004 enligt förordning (EG) nr 327/98 53
Kommissionens förordning (EG) nr 153/2004 av den 28 januari 2004 om ändring av importtullar inom rissektorn 55
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/114/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel 58
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/115/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel 65

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/88/EC
*Kommissionens beslut av den 23 januari 2004 om ändring av beslut 2002/907/EG om tillfälligt erkännande av det system med övervakningsnät för anläggningar för uppfödning av nötkreatur som genomförts i Frankrike i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG [delgivet med nr K(2004) 104] (1) 72
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top