EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:010:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 10, 16 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 10
47 årgången
16 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 64/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003 på löner till sådana tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer 5
Kommissionens förordning (EG) nr 66/2004 av den 15 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 67/2004 av den 15 januari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 68/2004 av den 15 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (1) 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 69/2004 av den 15 januari 2004 om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 1999/105/EG när det gäller saluföring av skogsodlingsmaterial som kommer från vissa frökällor 16
Kommissionens förordning (EG) nr 70/2004 av den 15 januari 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 18
Kommissionens förordning (EG) nr 71/2004 av den 15 januari 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 24
Kommissionens förordning (EG) nr 72/2004 av den 15 januari 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 27
Kommissionens förordning (EG) nr 73/2004 av den 15 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 28
*Kommissionens direktiv 2003/127/EG av den 23 december 2003 om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (1) 29

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/50/EC
*Kommissionens beslut av den 17 september 2003 om det undantag från klimatförändringsskatten som Förenade kungariket planerar att bevilja för metan från kolgruvor [delgivet med nr K(2003) 3242] (1) 54
2004/51/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ekonomiskt stöd från gemenskapen till stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Tyskland under 2003 [delgivet med nr K(2003) 5009] (1) 60
2004/52/EC
*Kommissionens beslut av den 9 januari 2004 om ändring av beslut 90/14/EEG, 91/270/EEG, 92/471/EEG, 94/63/EG, 94/577/EG och 2002/613/EG om importvillkor för sperma från tamdjur av nötkreatur, ägg och embryon från tamdjur av nötkreatur och svin och sperma från tamsvin samt om upphävande av beslut 93/693/EEG [delgivet med nr K(2003) 5401] (1) 67
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top