Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:165:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 165, 21 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 165
44 årgången
21 juni 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1207/2001 av den 11 juni 2001 om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande av varucertifikat EUR.1, upprättande av fakturadeklarationer och EUR.2-formulär och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer och om upphävande av förordning (EEG) nr 3351/83 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1208/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1209/2001 av den 20 juni 2001 om undantag från förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1210/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1211/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1212/2001 av den 20 juni 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2001 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under juni 2001 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Bulgarien kan godtas 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1215/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2001 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 2001-30 juni 2002 för tullkvoter för nötkött med ursprung i Estland, Lettland och Litauen 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1217/2001 av den 20 juni 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1218/2001 av den 20 juni 2001 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2001 av den 20 juni 2001 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2001 av den 20 juni 2001 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2001 av den 19 juni 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 42

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/471/EC
*Kommissionens beslut av den 8 juni 2001 om de regelbundna kontroller av den allmänna hygienen som skall göras av driftsledaren på en anläggning enligt direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen och enligt direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä [delgivet med nr K(2001) 1561] (1) 48
2001/472/EC
*Beslut nr 1/2001 av Blandade EG-EFTA-kommittén för gemensam transitering av den 7 juni 2001 om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande 54
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Gemensamma EES-kommittén
54/2001
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 54/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet 58
55/2001
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet 60
56/2001
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 56/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet 62
57/2001
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 57/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet 63
58/2001
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 58/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna 64
59/2001
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 59/2001 av den 18 maj 2001 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna 65

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1080/2001 av den 1 juni 2001 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst nötkött som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 02062991 (1 juli 2001-30 juni 2002) (EGT L 149 av den 2.6.2001) 66
Rättelse till rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85 av den 29.3.1999) 66
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top