EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_121_R_0003_01

2009/370/EG: Rådets beslut av den 6 april 2009 om Europeiska gemenskapens anslutning till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom och till dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning, vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden
Konvention om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom
Protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom

OJ L 121, 15.5.2009, p. 3–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/3


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om Europeiska gemenskapens anslutning till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom och till dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning, vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden

(2009/370/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c jämförd med artikel 300.2 första stycket och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska gemenskapen arbetar för att upprätta ett gemensamt rättsligt område grundat på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden.

(2)

Konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (nedan kallad Kapstadskonventionen eller konventionen) och dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning (nedan kallat luftfartsprotokollet eller protokollet), vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden, bidrar på ett värdefullt sätt till regleringen på internationell nivå inom sina respektive områden. Det är därför önskvärt att de bestämmelser i de båda instrumenten som rör områden som faller under gemenskapens exklusiva behörighet börjar tillämpas snarast möjligt.

(3)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat om de delar av Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet som faller under gemenskapens exklusiva behörighet.

(4)

Regionala organisationer för ekonomisk integration som är behöriga på vissa områden som regleras i Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet får ansluta sig till konventionen och protokollet efter det att dessa har trätt i kraft.

(5)

Vissa av de områden som regleras i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2), rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (4) behandlas även i Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet.

(6)

Gemenskapen har exklusiv behörighet på vissa av de områden som regleras i Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet, medan medlemsstaterna har behörighet på andra områden som regleras i de båda instrumenten.

(7)

Gemenskapen bör därför ansluta sig till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet.

(8)

Enligt artikel 48 i Kapstadskonventionen och artikel XXVII i luftfartsprotokollet ska en regional organisation för ekonomisk integration vid anslutningen lägga fram en förklaring om de områden i konventionen respektive protokollet för vilka dess medlemsstater har delegerat sin behörighet till organisationen. Gemenskapen bör följaktligen avge en sådan förklaring vid anslutningen till de två instrumenten.

(9)

Enligt artikel 55 i Kapstadskonventionen får en fördragsslutande stat förklara att den inte alls eller endast delvis kommer att tillämpa bestämmelserna i artikel 13 eller artikel 43 eller båda dessa. Gemenskapen bör avge en sådan förklaring vid anslutningen till konventionen.

(10)

Artiklarna X, XI och XII i luftfartsprotokollet tillämpas endast om en fördragsslutande stat har avgivit en förklaring i detta syfte enligt artikel XXX i protokollet samt under de förutsättningar som anges i förklaringen. Gemenskapen bör vid anslutningen till luftfartsprotokollet förklara att den inte kommer att tillämpa artikel XII och följaktligen inte avge någon förklaring enligt artikel XXX.2 och XXX.3. Medlemsstaternas behörighet beträffande de materiella rättsreglerna om insolvens kommer inte att påverkas.

(11)

Tillämpningen av artikel VIII (val av tillämplig lag) i luftfartsprotokollet är också beroende av att en fördragsslutande stat har avgivit en förklaring (enligt artikel XXX.1). Gemenskapen bör vid anslutningen till luftfartsprotokollet förklara att den inte kommer att tillämpa artikel VIII.

(12)

Förenade kungariket kommer att fortsätta att vara bundet av Romkonventionen från 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (5) fram till den tidpunkt då landet blir bundet av bestämmelserna i förordning (EG) nr 593/2008. Om Förenade kungariket ansluter sig till luftfartsprotokollet före denna tidpunkt, förutsätts det att landet vid anslutningen avger en förklaring enligt artikel XXX.1 vilken inte påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordningen.

(13)

Förenade kungariket och Irland deltar i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(14)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (nedan kallad Kapstadskonventionen) och dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning (nedan kallat luftfartsprotokollet), vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet åtföljer detta beslut.

2.   I detta beslut avses med medlemsstaterna alla medlemsstater utom Danmark.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar deponera det instrument som avses i artikel 47.4 i Kapstadskonventionen och det instrument som avses i artikel XXVI.4 i luftfartsprotokollet.

Artikel 3

1.   Gemenskapen ska vid anslutningen till Kapstadskonventionen avge förklaringen i punkt I i bilaga I och förklaringen i punkt I i bilaga II.

2.   Gemenskapen ska vid anslutningen till luftfartsprotokollet avge förklaringen i punkt II i bilaga I och förklaringen i punkt II i bilaga II.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  Yttrande av den 18 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(3)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.

(4)  EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

(5)  EGT L 266, 9.10.1980, s. 1.


BILAGA I

Allmänna förklaringar om Europeiska gemenskapens behörighet vilka gemenskapen kommer att avge när den ansluter sig till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (Kapstadskonventionen eller konventionen) och dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning (luftfartsprotokollet eller protokollet), vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden

I.

Förklaring enligt artikel 48.2 i Kapstadskonventionen om Europeiska gemenskapens behörighet på de områden som regleras i konventionen för vilka medlemsstaterna har delegerat sin behörighet till gemenskapen

1.

Enligt artikel 48 i Kapstadskonventionen får regionala organisationer för ekonomisk integration bestående av suveräna stater, vilka är behöriga på vissa områden som regleras i konventionen, ansluta sig till denna under förutsättning att de lägger fram en förklaring enligt artikel 48.2 i konventionen. Gemenskapen har beslutat att ansluta sig till Kapstadskonventionen och lägger följaktligen fram en sådan förklaring.

2.

Gemenskapens nuvarande medlemmar är Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3.

Denna förklaring ska dock inte tillämpas på Konungariket Danmark, i enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4.

Denna förklaring ska inte tillämpas på de till medlemsstaterna hörande territorier på vilka fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte tillämpas och påverkar inte sådana åtgärder eller ståndpunkter som de berörda medlemsstaterna kan komma att anta inom ramen för Kapstadskonventionen på dessa territoriers vägnar och i deras intresse.

5.

Europeiska gemenskapens medlemsstater har delegerat sin behörighet till gemenskapen på vissa områden som rör rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1), rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (3).

6.

Gemenskapen kommer vid anslutningen till Kapstadskonventionen inte att avge någon av de förklaringar som är tillåtna enligt de artiklar som nämns i artikel 56 i konventionen, med undantag av en förklaring om artikel 55. Medlemsstaterna behåller sin behörighet beträffande de materiella rättsreglerna om insolvens.

7.

Utövandet av den behörighet som medlemsstaterna har delegerat till gemenskapen på grundval av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är av naturen underkastat kontinuerlig förändring. De behöriga institutionerna får inom ramen för detta fördrag fatta beslut som bestämmer omfattningen av gemenskapens behörighet. Gemenskapen förbehåller sig därför rätten att ändra denna förklaring i enlighet därmed, utan att detta utgör en nödvändig förutsättning för utövandet av dess behörighet med avseende på de områden som regleras i Kapstadskonventionen.

II.

Förklaring enligt artikel XXVII.2 i luftfartsprotokollet om Europeiska gemenskapens behörighet på de områden som regleras i protokollet för vilka gemenskapens medlemsstater har delegerat sin behörighet till gemenskapen

1.

Enligt artikel XXVII i luftfartsprotokollet får regionala organisationer för ekonomisk integration bestående av suveräna stater, vilka är behöriga på vissa områden som regleras i protokollet, ansluta sig till detta under förutsättning att de lägger fram en förklaring enligt artikel XXVII.2 i protokollet. Europeiska gemenskapen har beslutat att ansluta sig till luftfartsprotokollet och lägger följaktligen fram en sådan förklaring.

2.

Europeiska gemenskapens nuvarande medlemmar är Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

3.

Denna förklaring ska dock inte tillämpas på Konungariket Danmark, i enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4.

Denna förklaring ska inte tillämpas på de till medlemsstaterna hörande territorier på vilka fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte tillämpas och påverkar inte sådana åtgärder eller ståndpunkter som de berörda medlemsstaterna kan komma att anta inom ramen för luftfartsprotokollet på dessa territoriers vägnar och i deras intresse.

5.

Europeiska gemenskapens medlemsstater har delegerat sin behörighet till gemenskapen på vissa områden som rör rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (4), rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (6).

6.

Gemenskapen kommer vid anslutningen till luftfartsprotokollet inte att avge någon förklaring enligt artikel XXX.1 om tillämpningen av artikel VIII och kommer inte heller att avge någon förklaring enligt artikel XXX.2 och XXX.3. Medlemsstaterna behåller sin behörighet beträffande de materiella rättsreglerna om insolvens.

7.

Utövandet av den behörighet som medlemsstaterna har delegerat till gemenskapen på grundval av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är av naturen underkastat kontinuerlig förändring. De behöriga institutionerna får inom ramen för detta fördrag fatta beslut som bestämmer omfattningen av gemenskapens behörighet. Gemenskapen förbehåller sig därför rätten att ändra denna förklaring i enlighet därmed, utan att detta utgör en nödvändig förutsättning för utövandet av dess behörighet med avseende på de områden som regleras i luftfartsprotokollet.


(1)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.

(3)  EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

(4)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(5)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.

(6)  EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.


BILAGA II

Förklaringar som Europeiska gemenskapen kommer att avge när den ansluter sig till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (Kapstadskonventionen eller konventionen) och dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning (luftfartsprotokollet eller protokollet), vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden, i fråga om vissa bestämmelser och åtgärder i dessa instrument

I.

Förklaring av Europeiska gemenskapen enligt artikel 55 i Kapstadskonventionen

I kraft av artikel 55 i Kapstadskonventionen kommer, i de fall där gäldenären har hemvist i en medlemsstat i gemenskapen, de medlemsstater som är bundna av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1) enbart att tillämpa artiklarna 13 och 43 i konventionen för beviljande av interimistiska åtgärder i överensstämmelse med artikel 31 i förordning (EG) nr 44/2001 i Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av texten i denna artikel inom ramen för artikel 24 i Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (2).

II.

Förklaring av Europeiska gemenskapen enligt artikel XXX i luftfartsprotokollet

I överensstämmelse med artikel XXX.5 i luftfartsprotokollet kommer artikel XXI i detta inte att tillämpas på gemenskapen och rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (3) kommer att tillämpas på detta område i förhållande till de medlemsstater som är bundna av förordningen eller av överenskommelser avsedda att utvidga verkningarna av denna.


(1)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  EGT L 299, 31.12.1972, s. 32.

(3)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.


ÖVERSÄTTNING

KONVENTION

om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom

DE STATER SOM ÄR PARTER I DENNA KONVENTION,

SOM ÄR MEDVETNA om problemen vid förvärv och användning av flyttbar egendom av stort värde eller av särskild ekonomisk betydelse och om nödvändigheten att på ett effektivt sätt underlätta finansieringen av deras förvärv och användning,

SOM INSER fördelarna med leasing och finansiering mot säkerhet i tillgångar och som är angelägna om att underlätta denna typ av transaktioner genom att fastställa klara regler för dessa,

SOM ÄR MEDVETNA OM behovet att se till att säkerhetsrätten till sådan flyttbar egendom överallt erkänns och skyddas,

SOM VILL ge alla berörda parter ömsesidiga betydande ekonomiska fördelar,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att det i dessa regler tas hänsyn till de principer som ligger till grund för leasing och finansiering med tillgångar som säkerhet och att den vid denna typ av transaktioner nödvändiga principen om parternas oberoende och frivillighet respekteras,

SOM ÄR MEDVETNA OM att ett särskilt juridiskt system måste fastställas för internationella säkerhetsrätter till sådan flyttbar egendom och att ett internationellt registreringssystem måste bildas för att skydda dessa säkerhetsrätter,

SOM TAR HÄNSYN TILL syftena och principerna i de gällande konventionerna om sådan flyttbar egendom,

HAR ENATS om följande bestämmelser.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

Om inte annat framgår av sammanhanget avses i denna konvention följande:

a)   avtal: panträttsavtal, avtal med ägarförbehåll eller leasingavtal.

b)   överlåtelse: överenskommelse som innebär att förvärvaren som säkerhetsrätt eller på annat sätt erhåller tillhörande rättigheter, med eller utan överlåtelse av motsvarande internationella säkerhetsrätt.

c)   tillhörande rättigheter: alla sådana rättigheter till betalning eller till annan prestation från en gäldenär enligt ett avtal som garanteras genom egendomen eller är förenade med denna.

d)   inledande av insolvensförfaranden: den tidpunkt då insolvensförfaranden ska anses ha inletts enligt tillämplig insolvenslagstiftning.

e)   köpare med förbehåll: köpare enligt ett avtal med ägarförbehåll.

f)   säljare med förbehåll: säljare enligt ett avtal med ägarförbehåll.

g)   försäljningsavtal: annan överenskommelse om försäljning av egendom av en säljare till en köpare än ett sådant avtal som avses i a ovan.

h)   domstol: en rättslig eller administrativ domstol eller en skiljedomstol som tillsatts av en fördragsslutande stat.

i)   borgenär: en panthavare enligt ett panträttsavtal, en säljare med förbehåll enligt ett avtal med ägarförbehåll eller en leasegivare enligt ett leasingavtal.

j)   gäldenär: pantsättare enligt ett panträttsavtal, en köpare med förbehåll enligt ett avtal med ägarförbehåll, en leasetagare enligt ett leasingavtal, eller en person vars rätt till egendom omfattas av en icke konventionell rätt eller säkerhetsrätt som kan registreras.

k)   insolvensförvaltare: person med bemyndigande att handlägga rekonstruktionen eller likvidationen, även interimistiskt, och omfattar en gäldenär som besitter egendomen om detta är förenligt med den tillämpliga insolvenslagstiftningen.

l)   insolvensförfaranden: konkurs, likvidation eller andra kollektiva rättsliga eller administrativa förfaranden, inbegripet interimistiska förfaranden, varvid gäldenärens tillgångar och rörelse ska kontrolleras eller övervakas av en domstol för rekonstruktion eller likvidation.

m)   berörda personer:

i)

gäldenären,

ii)

envar som för att sörja för fullgörandet av varje form av förpliktelse gentemot borgenären gått i borgen, ställt eller låtit utfärda en on demand-garanti, en standby-remburs eller varje annan form av kreditförsäkring,

iii)

varje annan person med rätt avseende egendomen.

n)   intern transaktion: transaktion av sådan typ som avses i artikel 2.2 a-2.2 c om centrumet för de huvudsakliga intressena för samtliga parter i denna transaktion och egendomen (vars läge ska fastställas enligt protokollets bestämmelser) finns i samma fördragsslutande stat när avtalets ingås och om den säkerhetsrätt som uppkommer genom transaktionen skrivits in i ett nationellt register i denna fördragsslutande stat om den har avgett en förklaring enligt artikel 50.1.

o)   internationell säkerhetsrätt: en säkerhetsrätt som innehas av en borgenär som omfattas av artikel 2.

p)   internationellt register: det internationella registreringsorgan som inrättas för denna konvention eller för protokollet.

q)   leasingavtal: avtal som innebär att en person (leasegivaren) upplåter besittnings- eller nyttjanderätt för egendom (med eller utan köpoption) till en annan person (leasetagaren) mot erläggande av hyra eller annan form av ersättning.

r)   nationell säkerhetsrätt: en säkerhetsrätt avseende egendom och som innehas av en borgenär och har uppkommit genom en intern transaktion som omfattas av en förklaring som avgivits enligt artikel 50.1.

s)   icke konventionell rättighet eller säkerhetsrätt: rättighet eller säkerhetsrätt som erhålls enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat som avgett en förklaring enligt artikel 39 för att sörja för fullgörandet av en förpliktelse, inbegripet gentemot en stat, ett statligt organ eller en mellanstatlig eller privat organisation.

t)   meddelande om nationell säkerhetsrätt: meddelande om att en nationell säkerhetsrätt som har registrerats eller ska registreras i det internationella registret har bildats.

u)   egendom: egendom som tillhör en av de kategorier som omfattas av bestämmelserna i artikel 2.

v)   redan befintlig rättighet eller säkerhetsrätt: en rätt eller säkerhetsrätt, oavsett typ, till egendom vilken bildats eller uppkommit före den dag då denna konvention får verkan enligt artikel 60.2 a.

w)   avkastning: gottgörelse i form av pengar eller i annan form för egendom till följd av att denna helt eller delvis förlorats eller förstörts, helt eller delvis förverkats eller beslagtagits eller exproprierats.

x)   kommande överlåtelse: överlåtelse som man avser att genomföra, när en fastställd händelse ägt rum, oavsett om denna händelse säkert kommer att äga rum eller inte.

y)   kommande internationell säkerhetsrätt: säkerhetsrätt som man avser att bilda eller föreskriva i fråga om egendom i form av internationell säkerhetsrätt, när en fastställd händelse ägt rum (bland annat gäldenärens förvärv av en rättighet till föremålet), oavsett om denna händelse säkert kommer att äga rum eller inte.

z)   kommande försäljning: försäljning som avses komma att äga rum, när en fastställd händelse ägt rum, oavsett om denna händelse säkert kommer att äga rum eller inte.

aa)   protokoll: för varje kategori av tillgångar och tillhörande rättigheter som omfattas av denna konvention protokollet för denna kategori av tillgångar och tillhörande rättigheter.

bb)   registrerat: registrerat i det internationella registret enligt kapitel V.

cc)   registrerad säkerhetsrätt: en internationell säkerhetsrätt, en rätt eller en icke konventionell säkerhetsrätt som kan registreras eller en nationell säkerhetsrätt som tas upp i ett meddelande om en nationell säkerhetsrätt och har registrerats enligt kapitel V.

dd)   registrerbar icke konventionell rätt eller säkerhetsrätt: icke konventionell rätt eller säkerhetsrätt som kan registreras enligt en förklaring som deponerats i enlighet med artikel 40.

ee)   registreringsmyndighet: i fråga om protokollet den person eller det organ som i detta protokoll avses eller utses i kraft av artikel 17.2 b.

ff)   arbetsordning: den arbetsordning som tillsynsmyndigheten fastställer eller godkänner enligt protokollet.

gg)   försäljning: övergång av äganderätten till egendom enligt ett försäljningsavtal.

hh)   säkrad förpliktelse: förpliktelse som säkras genom säkerhet.

ii)   panträttsavtal: avtal enligt vilket en pantsättare till en panthavare upplåter eller förbinder sig att upplåta en rätt (inbegripet äganderätt) till egendom för att garantera fullgörandet av pantsättarens eller annan persons nuvarande eller framtida förpliktelser.

jj)   säkerhet: en garanti som uppkommer genom ett panträttsavtal.

kk)   tillsynsmyndighet: i fråga om protokollet den tillsynsmyndighet som avses i artikel 17.1.

ll)   avtal med ägarförbehåll: försäljningsavtal som rör egendom och innebär att äganderätten inte överförs förrän villkoren i avtalet uppfyllts.

mm)   icke registrerad säkerhetsrätt: konventionell eller icke konventionell rätt eller säkerhetsrätt (med undantag av säkerhetsrätt eller rätt som omfattas av artikel 39) som, oavsett om detta är möjligt eller inte enligt denna konvention, inte registrerats.

nn)   skriftlig: underrättelse (även via teleöverföring) på fysisk eller annan bärare som senare kan reproduceras på en fysisk bärare, så att det framgår av bäraren på rimligt sätt att en person godkänt underrättelsen.

Artikel 2

Internationell säkerhetsrätt

1.   Genom denna konvention inrättas en ordning för bildande av en internationell säkerhetsrätt och rättsverkningarna av denna avseende vissa kategorier av flyttbar egendom och tillhörande rättigheter.

2.   I denna konvention avses med internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom en säkerhetsrätt, vilken uppkommit enligt artikel 7, avseende egendom, som omfattas av en i punkt 3 avsedd kategori, som specificeras i protokollet, av egendom som i sin helhet ska kunna identifieras,

a)

vilken pantsättaren beviljat enligt ett panträttsavtal,

b)

vilken innehas av en person som är säljare med förbehåll enligt ett avtal med ägarförbehåll, eller

c)

vilken innehas av en person som är leasegivare enligt ett leasingavtal. En säkerhetsrätt som omfattas av led a i denna punkt kan inte samtidigt omfattas av led b eller led c.

3.   De kategorier som avses i de föregående styckena är

a)

luftfartygsskrov, flygmotorer och helikoptrar,

b)

rullande järnvägsmateriel, och

c)

rymdegendom.

4.   Huruvida en säkerhetsrätt enligt punkt 2 omfattas av led a, b eller c ska fastställas enligt tillämplig lag.

5.   En internationell säkerhetsrätt avseende egendom omfattar avkastning från denna egendom.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Denna konvention är tillämplig när gäldenären befinner sig en fördragsslutande stat vid tidpunkten för ingåendet av det avtal varigenom den internationella säkerhetsrätten bildas eller föreskrivs.

2.   Denna konvention är tillämplig även om borgenären befinner sig i en icke fördragsslutande stat.

Artikel 4

Gäldenärens uppehållsort

1.   I fråga om artikel 3.1 ska gäldenären anses befinna sig i varje fördragsslutande stat

a)

enligt vars lagstiftning denne har bildats,

b)

i vilken dennes stadgeenliga säte ligger,

c)

i vilken dennes huvudkontor ligger, eller

d)

i vilken dennes driftställe ligger.

2.   Med ett sådant driftställe som tas upp i led d i föregående stycke avses i det fall att gäldenären har mer än ett driftställe dennes huvudsakliga driftställe eller, om denne saknar driftställe, dennes hemvist.

Artikel 5

Tolkning och tillämplig rätt

1.   Vid tolkningen av denna konvention ska hänsyn tas till dess syften såsom dessa kommer till uttryck i ingressen, dess internationella karaktär och nödvändigheten att främja enhetlighet och förutsägbarhet i dess tillämpning.

2.   Frågor inom områden som regleras i denna konvention som inte uttryckligen ska avgöras enligt konventionen ska regleras enligt de allmänna principer som ligger till grund för denna eller, i annat fall, i enlighet med tillämplig lag eller rätt.

3.   Med hänvisningar till tillämplig lag eller rätt avses den interna lagstiftning eller rätt som ska tillämpas enligt den internationella privaträtten i den stat där talan väckts vid en domstol.

4.   Om en stat omfattar flera territoriella enheter som var och en har sina egna rättsregler för den fråga som ska prövas, och om det saknas uppgift om relevant territoriell enhet, ska rätten i denna stat tillämpas för att avgöra vilken territoriell enhets regler som ska tillämpas. Om sådana regler saknas ska rätten i den territoriella enhet som har närmast anknytning till ärendet tillämpas.

Artikel 6

Förhållandet mellan konventionen och protokollet

1.   Denna konvention och protokollet ska läsas och tolkas gemensamt som ett enda instrument.

2.   I fall där denna konvention och protokollet är inbördes oförenliga ska protokollet ha företräde.

KAPITEL II

DEN INTERNATIONELLA SÄKERHETSRÄTTENS BESKAFFENHET

Artikel 7

Formkrav

En säkerhetsrätt är beskaffad som en internationell säkerhetsrätt enligt denna konvention om det avtal av vilket den följer eller i vilket den föreskrivs

a)

ingås skriftligen,

b)

avser egendom för vilken pantsättaren, säljaren med förbehåll eller leasegivaren har förfoganderätt,

c)

gör det möjligt att identifiera egendomen enligt protokollet, och

d)

om det rör sig om ett panträttsavtal, gör det möjligt fastställa de säkrade förpliktelserna utan det är nödvändigt att fastställa ett belopp eller ett garanterat högsta belopp.

KAPITEL III

ÅTGÄRDER VID URAKTLÅTENHET

Artikel 8

Åtgärder som panthavare får vidta

1.   Vid uraktlåtenhet enligt artikel 11 får panthavaren med pantsättarens samtycke, som får lämnas vid godtycklig tidpunkt, och med förbehåll för varje förklaring som en fördragsslutande stat får avge enligt artikel 54, vidta en eller flera av följande åtgärder:

a)

ta all sådan egendom i besittning som intecknats till förmån för panthavaren eller förfoga över denna,

b)

sälja eller leasa sådan egendom,

c)

tillgodogöra sig all form av inkomst eller förtjänst som följer av förvaltningen eller nyttjandet av sådan egendom.

2.   Panthavaren får även begära att en domstol ska tillåta eller besluta att någon av åtgärderna enligt föregående punkt får eller ska vidtas.

3.   Alla åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a–1 c eller i artikel 13 måste vidtas på ett affärsmässigt rimligt sätt. En åtgärd ska anses ha vidtagits på ett affärsmässigt rimligt sätt om den har vidtagits i enlighet med en bestämmelse i ett panträttsavtal, såvida inte denna bestämmelse är uppenbart orimlig.

4.   Varje panthavare som erbjuder sig att sälja eller leasa egendom enligt punkt 1 måste i rimlig tid skriftligen meddela detta till

a)

berörda personer enligt leden i och ii artikel 1 m, och

b)

berörda personer enligt led iii i artikel 1 m som i rimlig tid före försäljningen eller leasingen underrättat panthavaren om sina rättigheter.

5.   Varje belopp som panthavaren tar ut genom att vidta någon av de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1–2 ska användas för att täcka de säkrade förpliktelserna.

6.   Om de belopp som panthavaren tar ut till följd av någon av de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1–2 överstiger det belopp som säkras genom säkerheten och de kostnader som någon av dessa åtgärder rimligen medför, ska panthavaren fördela överskottet i företrädesordning bland de rättshavare med underordnad förmånsrätt som registrerats eller vars panthavare underrättats och ska betala eventuell mellanskillnad till pantsättaren.

Artikel 9

Övergång av äganderätt som gottgörelse; befrielse

1.   Vid godtycklig tidpunkt efter uraktlåtenhet enligt artikel 11 får panthavaren och alla berörda personer avtala om att äganderätten till all sådan intecknad egendom (eller varje annan rätt som pantsättaren har till denna egendom) ska övergå till panthavaren som gottgörelse, helt eller delvis, för de säkrade förpliktelserna.

2.   Domstolen får efter framställan från panthavaren besluta att äganderätten till all sådan intecknad egendom (eller varje annan rätt som pantsättaren har till denna egendom) ska övergå till panthavaren som gottgörelse, helt eller delvis, för de säkrade förpliktelserna.

3.   Domstolen får bifalla panthavarens framställan enligt föregående stycke endast om beloppet av de genom denna äganderättsövergång säkrade förpliktelserna motsvarar egendomens värde med hänsyn till varje betalning som panthavaren ska göra till någon av de berörda personerna.

4.   Vid godtycklig tidpunkt efter uraktlåtenhet enligt artikel 11 och före försäljning av den intecknade egendomen eller innan ett beslut enligt punkt 2 meddelats kan pantsättaren eller envar berörd person få säkerheten frisläppt genom att helt betala de säkrade beloppen, med förbehåll för leasing som panthavaren samtyckt till enligt artikel 8.1 b eller som en domstol fastställt enligt artikel 8.2. Om en annan person än gäldenären efter sådan uraktlåtenhet betalar det säkrade beloppet i dess helhet, inträder denne i panthavarens rätt.

5.   Pantsättares äganderätt eller annan rätt som övergått genom försäljning enligt artikel 8.1 b, eller i enlighet med punkterna 1 eller 2 i denna artikel, ska ej omfattas av någon annan rättighet eller säkerhetsrätt i förhållande till vilken panthavarens säkerhet ska prioriteras enligt artikel 29.

Artikel 10

Åtgärder som får vidtas av säljare med förbehåll eller leasegivare

Vid uraktlåtenhet som rör ett avtal med ägarförbehåll eller leasingavtal enligt artikel 11 får villkorade säljaren eller leasegivaren beroende på omständigheterna

a)

med förbehåll för en eventuell förklaring som en fördragsslutande stat får avge enligt artikel 54 häva ett avtal och ta all sådan egendom som omfattas av avtalet i besittning eller förfoga över denna, eller

b)

begära att en domstol ska tillåta eller besluta om någon av ovanstående åtgärder.

Artikel 11

Begreppet uraktlåtenhet

1.   Borgenären och gäldenären får vid godtycklig tidpunkt skriftligen komma överens om omständigheter som innebär uraktlåtenhet eller om varje annan omständighet vid vilken rättigheterna och åtgärderna i artiklarna 8–10 och artikel 13 får utövas respektive vidtas.

2.   Om sådan överenskommelse saknas ska begreppet uraktlåtenhet i fråga om artiklarna 8–10 och artikel 13 avse uraktlåtenhet varigenom borgenären i väsentlig utsträckning berövas det som avtalet rimligen ger rätt till.

Artikel 12

Kompletterande åtgärder

Alla kompletterande åtgärder som är tillåtna enligt tillämplig lag, även alla åtgärder om vilka parterna kommit överens, får vidtas såvida de inte är oförenliga med de obligatoriska bestämmelser i detta kapitel som avses i artikel 15.

Artikel 13

Interimistiska åtgärder

1.   Med förbehåll för eventuella förklaringar som kan avges enligt artikel 55 ska varje fördragsslutande stat sörja för att en borgenär som styrker att gäldenären inte fullgjort skyldigheter innan sakfrågan avgjorts och förutsatt att gäldenären samtycker därtill, varvid samtycket får lämnas vid godtycklig tidpunkt, från en domstol skyndsamt ska kunna utverka beslut om en eller flera av följande åtgärder som han begärt:

a)

Bevarande av egendomen och dess värde.

b)

Besittning, kontroll eller förvaring av egendomen.

c)

Kvarhållande av egendomen.

d)

Leasing eller, utom i de fall som avses i led a–c, förvaltning av egendomen och inkomsterna från egendomen.

2.   Domstolen får när den beslutar om åtgärder enligt föregående punkt förena dessa med villkor som den bedömer nödvändiga för att skydda de berörda personerna om

a)

borgenären, när dessa åtgärder verkställs, inte fullgör någon av sina förpliktelser gentemot gäldenären enligt denna konvention eller enligt protokollet, eller

b)

borgenärens anspråk, när sakfrågan ska avgöras slutligt, avvisas helt eller delvis.

3.   Innan domstolen föreskriver om åtgärder enligt punkt 1 får den kräva att envar berörd person underrättas om framställan.

4.   Bestämmelserna i denna artikel ska varken påverka tillämpningen av artikel 8.3 eller domstolens befogenhet att besluta om andra interimistiska åtgärder än dem i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 14

Förfarandekrav

Med förbehåll för artikel 54.2 ska de åtgärder som föreskrivs i detta kapitel vara underställda de förfaranderegler som föreskrivs enligt rättssystemet på den ort där de genomförs.

Artikel 15

Undantag

Två eller flera parter enligt detta kapitel får inbördes vid godtycklig tidpunkt genom ett skriftligt avtal göra undantag från någon av föregående bestämmelser i detta kapitel eller ändra verkningarna av dessa, med undantag av artikel 8.3–8.6, artikel 9.3 och 9.4, artikel 13.2 samt artikel 14.

KAPITEL IV

DET INTERNATIONELLA REGISTRERINGSSYSTEMET

Artikel 16

Det internationella registret

1.   Ett internationellt register ska inrättas för registrering

a)

av internationella säkerhetsrätter, kommande internationella säkerhetsrätter och icke konventionella rättigheter och säkerhetsrätter som kan registreras,

b)

av överlåtelser och kommande överlåtelser av internationella säkerhetsrätter,

c)

av förvärv av internationella säkerhetsrätter till följd av lag- eller avtalsenlig subrogation i enlighet med tillämplig lag,

d)

av meddelanden om internationella säkerhetsrätter,

e)

av företrädesordningen mellan sådana säkerhetsrätter som avses i föregående stycken.

2.   Skilda internationella register får inrättas för de olika kategorierna av egendom och för tillhörande rättigheter.

3.   I detta kapitel och kapitel V avses med registrering alltefter sammanhanget ändring, förlängning eller upphävande av en registrering.

Artikel 17

Tillsynsmyndighet och registreringsmyndighet

1.   En tillsynsmyndighet ska utses i enlighet med protokollet.

2.   Tillsynsmyndigheten ska

a)

upprätta eller låta upprätta det internationella registret,

b)

med förbehåll för protokollets bestämmelser utse en registreringsmyndighet och avsluta dess verksamhet,

c)

sörja för att de rättigheter som krävs för en effektiv drift av det internationella registret vid byte av registreringsmyndighet överförs eller kan överlåtas till den nya registreringsmyndigheten,

d)

efter att ha hört de fördragsslutande staterna utarbeta eller godkänna en arbetsordning med tillämpning av protokollet om driften av det internationella registret och sörja för att den offentliggörs,

e)

fastställa administrativa förfaranden för handläggning vid tillsynsmyndigheten av klagomål som rör driften av internationella registret,

f)

utöva tillsyn över registreringsmyndighetens verksamhet och driften av det internationella registret,

g)

på begäran av registreringsmyndigheten ge denna direktiv som myndigheten bedömer vara lämpliga,

h)

fastställa och regelbundet se över avgiftssystemet av det internationella registrets tjänster,

i)

vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det finns ett effektivt elektroniskt system för registrering, för förverkligande av denna konventions och av protokollets syften, och

j)

med jämna mellanrum rapportera till de fördragsslutande staterna om hur myndigheten fullgör sina skyldigheter enligt denna konvention och enligt protokollet.

3.   Tillsynsmyndigheten får ingå avtal som krävs för utförande av dess uppgifter, bland annat det avtal som avses i artikel 27.3.

4.   Tillsynsmyndigheten ska ha full äganderätt till det internationella registrets databaser och arkiv.

5.   Registreringsmyndigheten ska säkerställa en effektiv drift av det internationella registret och utföra sina åligganden enligt denna konvention, enligt protokollet och arbetsordningen.

KAPITEL V

ÖVRIGA FRÅGOR AVSEENDE REGISTRERING

Artikel 18

Villkor för registrering

1.   Protokollet och arbetsordningen ska innehålla närmare villkor, bland annat kriterierna för identifiering av egendomen, för att

a)

genomföra registrering (varvid samtycke enligt artikel 20 får lämnas i förväg på elektronisk väg),

b)

genomföra sökningar och utfärda sökningsintyg och, med förbehåll för det ovannämnda,

c)

garantera att uppgifter och dokument i det internationella registret, med undantag av uppgifter och dokument som rör en registrering, omfattas av sekretess.

2.   Registreringsmyndigheten är inte skyldig att kontrollera huruvida samtycke till registrering enligt artikel 20 faktiskt har lämnats eller är giltigt.

3.   När en registrerad säkerhetsrätt som registrerats som kommande internationell säkerhetsrätt blir en internationell säkerhetsrätt, krävs ingen annan registrering om uppgifterna om registreringen är tillräckliga för att medge registrering av en internationell säkerhetsrätt.

4.   Registreringsmyndigheten ska sörja för att registreringarna införs i det internationella registrets databaser och är sökbara i kronologisk ordning med avseende på mottagandet samt att datum och klockslag för mottagandet införs i akten.

5.   I protokollet får det föreskrivas att en fördragsslutande stat på sitt territorium får utse ett eller flera organ till kontaktpunkter vilka, som enda organ eller ej, ska ha uppgiften att översända de uppgifter som krävs för registrering till det internationella registret. En fördragsslutande stat som utser organ på detta sätt får ange vilka villkor som eventuellt ska uppfyllas innan dessa uppgifter översänds till det internationella registret.

Artikel 19

Registreringens giltighet och tidpunkt för registrering

1.   För att en registrering ska vara giltig måste den göras enligt bestämmelserna i artikel 20.

2.   En registrering är fullständig, förutsatt att den är giltig, om de föreskrivna uppgifterna har införts i det internationella registrets databaser så att de är sökbara.

3.   Sökningar avseende en registrering får göras i enlighet med föregående stycke när

a)

registreringen tilldelats ett aktlöpnummer genom det internationella registret, och

b)

uppgifterna om registreringen, inbegripet aktnumret, lagrats i beständig form och kan erhållas vid det internationella registret.

4.   Om en säkerhetsrätt som ursprungligen registrerats som en kommande internationell säkerhetsrätt blir internationell säkerhetsrätt ska denna anses ha registrerats vid registreringen av den kommande internationella säkerhetsrätten, förutsatt att denna registrering ännu kvarstod omedelbart innan den internationella säkerhetsrätten bildades enligt artikel 7.

5.   Föregående stycke ska tillämpas, med lämpliga justeringar, vid registreringen av en kommande överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt.

6.   Sökningar i det internationella registrets databaser avseende en registrering får göras enligt kriterierna i protokollet.

Artikel 20

Samtycke till registrering

1.   En internationell säkerhetsrätt, en kommande internationell säkerhetsrätt, en överlåtelse eller en kommande överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt får registreras, och endera parten får med motpartens skriftliga samtycke ändra eller förlänga denna registrering innan den upphör att gälla.

2.   Underordning av en internationell säkerhetsrätt i förhållande till en annan internationell säkerhetsrätt får registreras av den person vars säkerhetsrätt underordnats eller med dennes skriftliga samtycke, som får lämnas vid godtycklig tidpunkt.

3.   En registrering får frisläppas av sin förmånstagare eller med dennes skriftliga samtycke.

4.   Förvärv av en internationell säkerhetsrätt genom lag- eller avtalsenlig subrogation får registreras av den som inträder i denna rätt.

5.   En icke konventionell rätt eller säkerhetsrätt som är registrerbar får registreras av sin innehavare.

6.   Ett meddelande om nationell säkerhetsrätt får registreras av innehavaren av säkerhetsrätten.

Artikel 21

Registreringens giltighetstid

En registrering av en internationell säkerhetsrätt ska vara giltig tills den frisläpps eller den giltighetstid som anges i registreringen löper ut.

Artikel 22

Sökningar

1.   Envar person får på elektronisk väg enligt de närmare föreskrifterna i protokollet och arbetsordningen söka i det internationella registret eller begära en sökning med avseende på varje där registrerad säkerhetsrätt eller kommande internationell säkerhetsrätt.

2.   När registreringsmyndigheten tar emot en begäran om sökning avseende egendom, ska den enligt de närmare föreskrifterna i protokollet och arbetsordningen på elektronisk väg utfärda ett intyg om sökning i registret

a)

som ska innehålla samtliga registrerade uppgifter om denna egendom samt en uppgift om datum och klockslag för registreringen av dessa uppgifter, eller

b)

som bestyrker att uppgifter om denna egendom saknas i det internationella registret.

3.   Ett intyg om sökning som utfärdats enligt föregående stycke visar att den borgenär vars namn förekommer i uppgifterna om registreringen förvärvat eller avser att förvärva en internationell säkerhetsrätt till egendomen men inte huruvida registreringen avser en internationell säkerhetsrätt eller en kommande internationell säkerhetsrätt, även om detta kan avgöras med ledning av relevanta uppgifter om registreringen.

Artikel 23

Förteckning över förklaringar och icke konventionella rättigheter eller säkerhetsrätter

Registreringsmyndigheten ska upprätta en förteckning över förklaringar, återkallanden av förklaringar och kategorier av icke konventionella rättigheter eller säkerhetsrätter som gjorts enligt artiklarna 39 och 40 av de fördragsslutande staterna och som anmälts till denna av depositarien med datum för varje förklaring eller återkallande av förklaring, Denna förteckning ska registreras, varvid sökningar ska kunna göras på grundval av namnet på den stat som avgett förklaringen, och ska hållas tillgänglig för envar person som begär detta, enligt de närmare föreskrifterna i protokollet och arbetsordningen.

Artikel 24

Bevisvärde av intyg

En handling som uppfyller formkraven enligt arbetsordningen och uppges vara ett intyg utfärdat av det internationella registret ska förutsättas bestyrka

a)

det faktum att det utfärdats av det internationella registret, och

b)

detta dokuments innehåll, inbegripet datum och klockslag för registreringen.

Artikel 25

Upphävande av registrering

1.   När de förpliktelser som säkras genom en registrerad säkerhet eller de förpliktelser som omfattas av en registrerad icke konventionell rättighet eller säkerhetsrätt upphört att gälla eller när villkoren för äganderättens övergång enligt ett registrerat avtal med ägarförbehåll uppfyllts ska innehavaren av en sådan säkerhet utan dröjsmål upphäva registreringen på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats in eller tagits emot på den adress som anges i registreringen.

2.   När en kommande internationell säkerhetsrätt eller en kommande överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt registrerats, ska den kommande borgenären eller förvärvaren utan dröjsmål upphäva registreringen på den kommande gäldenärens eller överlåtarens skriftliga begäran, som lämnats in eller tagits emot på den adress som anges i registreringen, innan den kommande borgenären eller förvärvaren betalar förskott eller åtar sig att göra det.

3.   Om de förpliktelser som säkrats genom en nationell säkerhetsrätt och som beskrivs närmare i ett registrerat meddelande om nationell säkerhetsrätt har upphört att gälla, ska innehavaren av denna säkerhetsrätt utan dröjsmål upphäva registreringen på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats in eller tagits emot på den adress som anges i registreringen.

4.   När en registrering inte borde ha gjorts eller om den är felaktig, ska den person till vars förmån registreringen gjorts utan dröjsmål upphäva eller ändra den på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats in eller tagits emot på den adress som anges i registreringen.

Artikel 26

Tillgång till det internationella registreringsorganet

Personer får vägras tillgång till det internationella registrets registrerings- eller söktjänster endast om de underlåter att följa förfarandena enligt detta kapitel.

KAPITEL VI

TILLSYNSMYNDIGHETENS OCH REGISTRERINGSMYNDIGHETENS PRIVILEGIER OCH IMMUNITET

Artikel 27

Juridisk person och immunitet

1.   Tillsynsmyndigheten ska vara en internationell juridisk person om detta inte redan är fallet.

2.   Tillsynsmyndigheten och dess ledning och anställda ska åtnjuta immunitet mot alla rättsliga och administrativa åtgärder i enlighet med protokollets bestämmelser.

3.

a)

Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta skattebefrielse och andra privilegier enligt avtalet med värdstaten.

b)

I denna punkt avses med värdstat den stat där tillsynsmyndigheten ligger.

4.   Det internationella registrets egendom, databaser och arkiv är okränkbara och får inte tas i beslag eller bli föremål för andra rättsliga eller administrativa åtgärder.

5.   Den som väcker talan mot registreringsmyndigheten enligt artikel 28.1 eller artikel 44 ska ha rätt att få tillgång till de uppgifter och handlingar som krävs för att käranden ska kunna föra talan.

6.   Tillsynsmyndigheten får häva den okränkbarhet och immunitet som anges i punkt 4.

KAPITEL VII

REGISTRERINGSMYNDIGHETENS ANSVAR

Artikel 28

Ansvar och ekonomiska försäkringar

1.   Registreringsmyndigheten ska betala skadestånd som ersättning för de förluster som en person åsamkas om skadan är en direkt följd av ett fel eller underlåtenhet som registreringsmyndigheten och dess ledning och anställda gör sig skyldiga till eller brister i det internationella registreringssystemet, såvida inte bristerna beror på en händelse som är oundviklig och som det inte går att skydda sig emot och som inte kunnat förebyggas genom bästa allmänt tillämpade praxis i fråga om utformning och drift av de elektroniska registren, inbegripet sådan praxis för backup och säkerhets- och nätsystemen.

2.   Registreringsmyndigheten ska inte vara ansvarig enligt föregående stycke för sakfel i de registreringsuppgifter som den tagit emot eller översänt i den form som de tagits emot. Registreringsmyndigheten ska inte heller vara ansvarig för åtgärder eller omständigheter som varken den eller dess ledning eller anställda svarar för och som förelåg innan uppgifterna om registrering i det internationella registret tagits emot.

3.   Skadeståndet enligt punkt 1 kan minskas om den skadelidande har vållat eller bidragit till skadan.

4.   Registreringsmyndigheten ska teckna försäkring eller förse sig med en ekonomisk garanti som ska täcka ansvaret enligt denna artikel i den utsträckning som tillsynsmyndigheten fastställer enligt protokollets bestämmelser.

KAPITEL VIII

DEN INTERNATIONELLA SÄKERHETSRÄTTENS VERKAN GENTEMOT TREDJE PART

Artikel 29

Företrädesordning mellan inbördes konkurrerande säkerhetsrätter

1.   En registrerad säkerhetsrätt ska ha företräde framför varje därefter registrerad säkerhetsrätt och varje oregistrerad säkerhetsrätt.

2.   Den först registrerade säkerhetsrätten enligt föregående stycke ska ha företräde

a)

även om den andra säkerhetsrätten var känd när den först registrerade säkerhetsrätten bildades eller registrerades, och

b)

även i fråga om varje form av förskott som innehavaren av den först registrerade säkerhetsrätten med kännedom om den andra säkerhetsrätten betalat ut.

3.   Köparen förvärvar rättigheter till egendomen

a)

med förbehåll för varje säkerhetsrätt som är registrerad när dessa rättigheter förvärvas, och

b)

fria från varje icke registrerad säkerhetsrätt, även om köparen hade kännedom om en sådan säkerhetsrätt.

4.   Köparen med förbehåll eller leasegivaren förvärvar rättigheter till egendomen

a)

med förbehåll för varje säkerhetsrätt som registrerats före registreringen av den internationella säkerhetsrätt som säljaren med förbehåll eller leasegivaren innehar, och

b)

fria från varje säkerhetsrätt som inte är registrerad på detta sätt vid denna tidpunkt, även om denne hade kännedom om en sådan säkerhetsrätt.

5.   Innehavare av inbördes konkurrerande säkerhetsrätter eller rättigheter får avtala om att ändra företrädesordningen mellan dessa enligt denna artikel. Förvärvaren av en underordnad säkerhetsrätt ska dock inte vara bunden av ett avtal om företrädesordning, såvida inte den underordning som följer av detta avtal varit registrerad vid tidpunkten för överlåtelsen.

6.   En säkerhetsrätts företräde enligt denna artikel ska även gälla för avkastningen.

7.   Denna konvention

a)

påverkar inte de rättigheter en person hade till ett annat föremål än egendom innan det installerats på egendom om dessa rättigheter enligt tillämplig lag fortsätter att gälla efter installationen, och

b)

utgör inte hinder för uppkomsten av rättigheter till ett annat föremål än egendom som tidigare installerats på egendom om dessa rättigheter bildas enligt tillämplig lag.

Artikel 30

Verkan av insolvens

1.   En internationell säkerhetsrätt får göras gällande vid insolvensförfaranden mot gäldenären om denna säkerhetsrätt registrerats i enlighet med denna konvention innan insolvensförfarandena inletts.

2.   Ingen bestämmelse i denna artikel ska hindra att en internationell säkerhetsrätt görs gällande vid insolvensförfaranden om denna säkerhetsrätt får göras gällande enligt tillämplig lag.

3.   Ingen bestämmelse i denna artikel ska utgöra hinder mot

a)

någon rättsregel som ska tillämpas vid insolvensförfaranden om ogiltigförklaring av en transaktion, därför att den innebär antingen gynnande eller bedräglig överlåtelse av borgenärens rättigheter, eller

b)

någon förfaranderegel om utövandet av sådan äganderätt som insolvensförvaltaren ska kontrollera eller utöva tillsyn över.

KAPITEL IX

ÖVERLÅTELSE AV TILLHÖRANDE RÄTTIGHETER OCH INTERNATIONELLA SÄKERHETSRÄTTER; SUBROGATIONSRÄTTIGHETER

Artikel 31

Verkan av överlåtelse

1.   Såvida inte annat avtalats mellan parterna ska överlåtelse av tillhörande rättigheter som genomförs enligt bestämmelserna i artikel 32 även innebära att följande övergår till förvärvaren:

a)

Motsvarande internationell säkerhetsrätt.

b)

Överlåtarens samtliga rättigheter och förmånsrätt enligt denna konvention.

2.   Ingen bestämmelse i denna konvention ska hindra en partiell överlåtelse av överlåtarens tillhörande rättigheter. Vid sådan partiell överlåtelse får överlåtaren och förvärvaren komma överens om sina respektive rättigheter till motsvarande överlåten internationell säkerhetsrätt enligt föregående stycke, dock utan att gäldenärens ställning utan dennes samtycke försämras.

3.   Med förbehåll för punkt 4 ska gäldenärens invändningar och rättigheter till ersättning gentemot förvärvaren avgöras enligt tillämplig lag.

4.   Gäldenären får vid godtycklig tidpunkt skriftligen helt eller delvis avsäga sig rätten till invändningar och rättigheter till ersättning enligt föregående stycke, med undantag för invändningar som härrör från bedrägligt förfarande av förvärvaren.

5.   Vid överlåtelse som säkerhetsrätt ska de tillhörande rättigheter som överlåts återgå till överlåtaren om de fortfarande kvarstår när de förpliktelser som säkras genom överlåtelsen har upphört att gälla.

Artikel 32

Formkrav på överlåtelsen

1.   En överlåtelse av tillhörande rättigheter medför övergång av motsvarande internationell säkerhetsrätt endast om

a)

den ingås skriftligen,

b)

den gör det möjligt att identifiera det avtal av vilket de tillhörande rättigheterna följer,

c)

den, vid överlåtelse som säkerhetsrätt, gör det möjligt att i enlighet med protokollet fastställa förpliktelser som säkras genom överlåtelsen utan att ett belopp eller ett högsta säkra belopp måste anges.

2.   En överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt som bildas eller föreskrivs i ett panträttsavtal är giltig endast om alla eller vissa tillhörande rättigheter också överlåts.

3.   Denna konvention ska inte tillämpas på en överlåtelse av tillhörande rättigheter som inte medför övergång av motsvarande internationell säkerhetsrätt.

Artikel 33

Gäldenärens förpliktelser gentemot förvärvaren

1.   Om de tillhörande rättigheterna och motsvarande internationell säkerhetsrätt har överlåtits i enlighet med artiklarna 31 och 32 och i proportion till denna överlåtelse, är gäldenären för de tillhörande rättigheterna och den förpliktelse som omfattas av denna säkerhetsrätt inte bunden av överlåtelsen och behöver inte betala förvärvaren eller fullgöra någon annan förpliktelse, såvida inte

a)

gäldenären i ett skriftligt meddelande från överlåtaren eller med dennes tillstånd underrättats om överlåtelsen, och

b)

de tillhörande rättigheterna anges i meddelandet.

2.   Utan att detta påverkar någon annan form av betalning eller fullgörande av förpliktelser som också har befriande verkan ska gäldenärens betalning eller fullgörande av förpliktelser ha befriande verkan om den sker i enlighet med föregående punkt.

3.   Inget i denna artikel påverkar företrädesordningen mellan konkurrerande överlåtelser.

Artikel 34

Åtgärder vid uraktlåtenhet i samband med överlåtelse som säkerhet

Om överlåtaren underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt överlåtelsen av de tillhörande rättigheterna och motsvarande internationell säkerhetsrätt som säkerhet, ska artiklarna 8, 9 och 11–14 tillämpas på förhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren (och, om i fråga om tillhörande rättigheter, tillämpas om dessa artiklar är tillämpliga på immateriell egendom) som om

a)

hänvisningar till säkrad förpliktelse och säkerhet avsåg den förpliktelse som säkras genom överlåtelsen av de tillhörande rättigheterna och motsvarande internationell säkerhetsrätt respektive den säkerhet som bildas genom denna överlåtelse,

b)

hänvisningar till panthavare eller borgenär och till pantsättare eller till gäldenär avsåg förvärvare respektive överlåtare,

c)

hänvisningar till innehavare av den internationella säkerhetsrätten avsåg förvärvaren, och

d)

hänvisningar till egendomen avsåg de tillhörande rättigheterna och motsvarande internationell säkerhetsrätt som överlåtits.

Artikel 35

Företrädesordning mellan konkurrerande överlåtelser

1.   Vid konkurrerande överlåtelser av tillhörande rättigheter, av vilka minst en omfattar den motsvarande internationella säkerhetsrätten och är registrerad, ska bestämmelserna i artikel 29 tillämpas som om hänvisningar till registrerad säkerhetsrätt avsåg överlåtelse av de tillhörande rättigheterna och motsvarande internationella säkerhetsrätt, och som om hänvisningar till registrerad eller icke registrerad säkerhetsrätt avsåg registrerad eller icke registrerad överlåtelse.

2.   Artikel 30 ska tillämpas på en överlåtelse av de tillhörande rättigheterna som om internationell säkerhetsrätt avsåg överlåtelse av tillhörande rättigheter och motsvarande internationella säkerhetsrätt.

Artikel 36

Förvärvarens förmånsrätt avseende tillhörande rättigheter

1.   En förvärvare av tillhörande rättigheter och motsvarande internationell säkerhetsrätt vars överlåtelse registrerats ska ha förmånsrätt enligt artikel 35.1 i förhållande till en annan förvärvare av de tillhörande rättigheterna endast

a)

om det i det avtal av vilka de tillhörande rättigheterna följer anges att egendomen utgör säkerhet för dem eller är knuten till dem, och

b)

om de tillhörande rättigheterna rör egendom.

2.   När det gäller stycke b i föregående punkt ska de tillhörande rättigheterna inte avse egendom såvida det inte rör sig om rättigheter till betalning eller fullgörande i fråga om

a)

ett belopp som betalats ut i förskott och använts för köp av egendomen,

b)

ett belopp som betalats ut i förskott och använts för köp av annan egendom till vilken överlåtaren innehade en annan internationell säkerhetsrätt om överlåtaren överlåtit denna säkerhetsrätt till förvärvaren och om överlåtelsen registrerats,

c)

det avtalade priset på egendomen,

d)

den avtalade hyran för egendomen,

e)

andra förpliktelser som följer av en transaktion enligt något av föregående stycken.

3.   I alla andra fall ska företrädesordningen för konkurrerande överlåtelser av tillhörande rättigheter fastställas enligt tillämplig lagstiftning.

Artikel 37

Verkan av överlåtarens insolvens

Bestämmelserna i artikel 30 ska tillämpas på insolvensförfaranden som avser överlåtaren som om gäldenär avsåg överlåtare.

Artikel 38

Subrogation

1.   Med förbehåll för punkt 2 ska ingen bestämmelse i denna konvention hindra förvärv av tillhörande rättigheter och motsvarande internationella garanti genom lag- eller avtalsenlig subrogation enligt tillämplig lag.

2.   Innehavare av rättigheter enligt föregående stycke och en konkurrerande rättighet får skriftligen avtala om att ändra företrädesordningen mellan dessa men förvärvaren av en underordnad säkerhetsrätt är inte bunden av ett avtal om underordning, såvida inte den underordning som följer av detta avtal varit registrerad vid tidpunkten för överlåtelsen.

KAPITEL X

RÄTTIGHETER ELLER SÄKERHETSRÄTTER SOM FÅR OMFATTAS AV FÖRKLARINGAR FRÅN DE FÖRDRAGSSLUTANDE STATERNA

Artikel 39

Företräde för rättigheter utan registrering

1.   En fördragsslutande stat får vid godtycklig tidpunkt i en förklaring som ska deponeras hos protokollets depositarie generellt eller specifikt ange

a)

de kategorier av icke konventionella rättigheter eller säkerhetsrätter (bortsett från en rättighet eller säkerhetsrätt som faller under artikel 40) som enligt denna stats rätt skulle ha företräde framför en säkerhetsrätt till egendom som är likvärdig med den som innehas av en innehavare av en internationell säkerhetsrätt och som kommer att ha företräde framför en registrerad internationell säkerhetsrätt, oavsett om det är fråga om insolvensförfarande eller inte,

b)

att denna konvention inte påverkar rätten för en stat, ett statligt organ, en mellanstatlig organisation eller en annan privat leverantör av offentliga tjänster att beslagta eller hålla kvar egendom enligt denna stats lagar för betalning av de avgifter till detta organ, denna organisation eller denna leverantör som har direkt anknytning till tjänster som tillhandahållits beträffande denna egendom eller annan egendom.

2.   I en förklaring som avges enligt föregående punkt får de kategorier anges som införts efter deponeringen av förklaringen.

3.   En icke konventionell rättighet eller säkerhetsrätt ska ha företräde framför en internationell säkerhetsrätt om och endast om den icke konventionella rättigheten eller säkerhetsrätten faller under en kategori som omfattas av den förklaring som deponerats före registreringen av den internationella säkerhetsrätten.

4.   Trots föregående stycke får en fördragsslutande stat vid ratificeringen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller vid anslutningen till detta förklara att en rätt eller säkerhetsrätt i en kategori som omfattas av en förklaring som avgivits enligt punkt 1 a ska ha företräde framför en internationell säkerhetsrätt som registrerats före dagen för ratificeringen, godtagandet, godkännandet eller anslutningen.

Artikel 40

Icke konventionella rättigheter eller säkerhetsrätter som kan registreras

En fördragsslutande stat får vid godtycklig tidpunkt och för varje egendomskategori i en förklaring som ska deponeras hos protokollets depositarie upprätta en förteckning över icke konventionella rättigheter eller säkerhetsrätter som kan registreras enligt denna konvention som om dessa rättigheter eller internationella säkerhetsrätter vore internationella säkerhetsrätter och därför kommer att behandlas som sådana. En sådan förklaring får ändras vid godtycklig tidpunkt.

KAPITEL XI

KONVENTIONENS TILLÄMPNING PÅ FÖRSÄLJNING

Artikel 41

Försäljning och kommande försäljning

Denna konvention ska tillämpas på försäljning eller kommande försäljning av egendom i enlighet med protokollets bestämmelser, med de ändringar av detta som kan komma att vidtas.

KAPITEL XII

BEHÖRIGHET

Artikel 42

Val av domstol

1.   Med förbehåll för artiklarna 43 och 44 ska de domstolar i en fördragsslutande stat som parterna i en transaktion har valt ha behörighet att pröva varje framställan som grundas på denna konventions bestämmelser, oavsett om den valda domstolen har anknytning eller inte till parterna eller transaktionen. Sådan behörighet är exklusiv såvida inte parterna avtalar om annat.

2.   Detta avtal om domstols behörighet ska vara skriftligt eller i den form som föreskrivs enligt lagstiftningen för den valda domstolen.

Artikel 43

Behörighet enligt artikel 13

1.   De domstolar i en fördragsslutande stat som parterna valt och de domstolar i en fördragsslutande stat i vilken egendomen är belägen ska ha behörighet att besluta om de åtgärder som avses i artikel 13.1 a–13.1 c och 13.4 i fråga om denna egendom.

2.   Behörighet att besluta om de åtgärder som avses i artikel 13.1 d eller andra interimistiska åtgärder enligt artikel 13.4 har

a)

de domstolar som parterna valt, eller

b)

domstolarna i en fördragsslutande stat på vars territorium gäldenären befinner sig, varvid åtgärden endast kan verkställas, enligt villkoren i beslutet, på denna fördragsslutande stats territorium.

3.   En domstol ska ha behörighet enligt de föregående styckena även när den sakfråga som avses i artikel 13.1 prövas eller får prövas av en domstol i en annan fördragsslutande stat eller avgöras i skiljeförfarande.

Artikel 44

Behörighet att vidta åtgärder gentemot registreringsmyndigheten

1.   Endast domstolarna i den stat på vars territorium registreringsmyndigheten har sitt huvudkontor ska ha behörighet att pröva skadeståndstalan mot registreringsmyndigheten eller besluta om åtgärder gentemot denne.

2.   Om en person inte hörsammar en framställan som görs enligt artikel 25 och denna person inte längre existerar eller är oanträffbar så att denne inte kan föreläggas att upphäva registreringen, ska endast de domstolar som avses i föregående stycke ha behörighet att på begäran av gäldenären eller den kommande gäldenären förelägga registreringsmyndigheten att upphäva registreringen.

3.   Om en person inte efterkommer ett beslut av en domstol med behörighet enligt denna konvention eller, om det rör sig om en nationell säkerhetsrätt, en behörig domstols beslut i vilket denne åläggs att ändra eller upphäva registreringen får de domstolar som avses i punkt 1 förelägga registreringsmyndigheten att vidta de åtgärder som krävs för att ge verkan åt beslutet.

4.   Med förbehåll för föregående stycken får ingen domstol vidta åtgärder, meddela domar eller fatta beslut avseende registreringsmyndigheten.

Artikel 45

Behörighet vid insolvensförfaranden

Bestämmelserna i detta kapitel är ej tillämpliga på insolvensförfaranden.

KAPITEL XIII

FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA KONVENTIONER

Artikel 45a

Förhållande till Förenta nationernas konvention om överlåtelse av fordringar inom internationell handel

Denna konvention ska ha företräde framför Förenta nationernas konvention om överlåtelse av fordringar inom internationell handel, öppen för undertecknande i New York den 12 december 2001, i den mån som den är tillämplig på överlåtelse av fordringar som utgör tillhörande rättigheter avseende luftfartsegendom, rullande järnvägsmateriel och rymdegendom.

Artikel 46

Förhållande till Unidroits konvention om internationell finansiell leasing

Förhållandet mellan denna konvention och Unidroits konvention om internationell finansiell leasing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988 kan fastställas i protokollet.

KAPITEL XIV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 47

Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning

1.   Denna konvention står öppen för undertecknande i Kapstaden den 16 november 2001 av alla stater som deltar i diplomatkonferensen i Kapstaden den 29 oktober till den 16 november 2001 för antagande av en konvention avseende flyttbar egendom och ett luftfartsprotokoll. Efter den 16 november 2001 ska konventionen stå öppen för undertecknande vid sätet för Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) i Rom tills den träder i kraft i enlighet med artikel 49.

2.   Denna konvention ska ratificeras, godtas eller godkännas av de stater som undertecknat den.

3.   En stat som inte undertecknar denna konvention får ansluta sig till den därefter.

4.   Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning ska verkställas genom deponering av ett instrument i behörig och riktig form hos depositarien.

Artikel 48

Regionala organisationer för ekonomisk integration

1.   Även en regional organisation för ekonomisk integration som utgörs av suveräna stater och är behörig på vissa områden som regleras i denna konvention får underteckna, godta och godkänna denna konvention eller ansluta sig till den. I sådana fall ska den regionala organisationen för ekonomisk integration ha samma rättigheter och skyldigheter som en fördragsslutande stat, i den mån som organisationen är behörig på områden som regleras i denna konvention. När antalet fördragsslutande stater är relevant i denna konvention ska den regionala organisationen för ekonomisk integration inte räknas som en fördragsslutande stat utöver sina medlemsstater som är fördragsslutande stater.

2.   Vid undertecknandet, godtagandet, godkännandet eller anslutningen ska den regionala organisationen för ekonomisk integration för depositarien lägga fram en förklaring om de områden som regleras i denna konvention för vilka dess medlemsstater delegerat sin behörighet till organisationen. Den regionala organisationen för ekonomisk integration ska utan dröjsmål underrätta depositarien om alla ändringar i den behörighetsdelegering som är närmare angiven i den förklaring som avges enligt detta stycke inbegripet nya behörighetsdelegeringar.

3.   Varje hänvisning till fördragsslutande stat, fördragsslutande stater, stat som är part eller stater som är parter i denna konvention ska gälla även för en regional organisation för ekonomisk integration när detta framgår av sammanhanget.

Artikel 49

Ikraftträdande

1.   Denna konvention ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit från och med den dag, då det tredje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, men endast i fråga om en kategori av egendom på vilken ett protokoll är tillämpligt

a)

från och med detta protokolls ikraftträdande,

b)

med förbehåll för detta protokolls bestämmelser, och

c)

mellan de stater som är parter i denna konvention och detta protokoll.

2.   För övriga stater ska denna konvention träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit från och med den dag, då deras ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, men endast i fråga om en kategori av egendom på vilken ett protokoll är tillämpligt och, i fråga om detta protokoll, med förbehåll för de villkor som avses i styckena a–c i föregående punkt.

Artikel 50

Interna transaktioner

1.   En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara att denna konvention inte ska tillämpas på en transaktion som är intern i förhållande till denna stat i fråga om alla eller vissa typer av egendom.

2.   Trots föregående stycke ska bestämmelserna i artiklarna 8.4, 9.1 och 16, i kapitel V, i artikel 29 och varje bestämmelse i denna konvention om registrerade säkerhetsrätter tillämpas på en intern transaktion.

3.   Om ett meddelande om nationell säkerhetsrätt registrerats i det internationella registret ska förmånsrätten för innehavaren av denna säkerhetsrätt enligt artikel 29 inte påverkas av att denna säkerhetsrätt innehas av en annan person till följd av överlåtelse eller subrogation enligt tillämplig lag.

Artikel 51

Kommande protokoll

1.   Depositarien får inrätta arbetsgrupper, i samarbete med sådana icke-statliga organisationer som depositarien finner lämpliga, för att avgöra om det genom ett eller flera protokoll är möjligt att utvidga tillämpningen av denna konvention till att omfatta egendom i varje annan kategori av flyttbar egendom av stort värde än kategorierna enligt artikel 2.3, varvid egendomen i sin helhet ska kunna identifieras, och till tillhörande rättigheter till sådan egendom.

2.   Depositarien ska till alla stater som är parter i denna konvention, alla stater som är depositariemedlemmar, alla medlemsstater i Förenta nationerna som inte är depositariemedlemmar och alla relevanta mellanstatliga organisationer överlämna texten till varje preliminärt utkast till protokoll, som utarbetats av en sådan arbetsgrupp, avseende en kategori av egendom och anmoda dessa stater och organisationer att delta i de mellanstatliga förhandlingarna för att utarbeta ett utkast till protokoll med utgångspunkt i ett sådant preliminärt utkast till protokoll.

3.   Depositarien ska även överlämna texten till ett sådant preliminärt utkast till protokoll som utarbetats av en sådan arbetsgrupp till de icke-statliga organisationer som depositarien finner lämpliga. Dessa icke-statliga organisationer ska anmodas att utan dröjsmål för depositarien lägga fram sina synpunkter på texten till det preliminära utkastet till protokoll och att som observatörer delta i utarbetandet av ett utkast till protokoll.

4.   När depositariens behöriga organ fastställer att ett sådant utkast till protokoll är färdigt att antas ska depositarien sammankalla en diplomatkonferens för antagande av detta.

5.   Med förbehåll för punkt 6 ska denna konvention, när ett sådant protokoll antagits, vara tillämplig på den kategori av egendom som avses i detta protokoll.

6.   Artikel 45a i denna konvention är tillämplig på ett sådant protokoll endast om detta uttryckligen föreskrivs enligt protokollet.

Artikel 52

Territoriella enheter

1.   En fördragsslutande stat som omfattar territoriella enheter i vilka olika rättssystem tillämpas på områden som regleras i denna konvention får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet eller anslutningen förklara att denna konvention ska tillämpas på alla dess territoriella enheter eller endast någon eller några av dessa och får vid godtycklig tidpunkt ändra denna förklaring genom att avge en ny förklaring därom.

2.   I en sådan förklaring ska det uttryckligen anges på vilka territoriella enheter denna konvention ska tillämpas.

3.   Om en fördragsslutande stat inte avgett någon förklaring enligt punkt 1, ska denna konvention tillämpas på alla territoriella enheter i denna stat.

4.   Om en fördragsslutande stat utsträcker tillämpningen av denna konvention till att omfatta en eller flera av sina territoriella enheter, får de förklaringar som tillåts enligt denna konvention avges i fråga om var och en av dessa territoriella enheter och de avgivna förklaringarna om en av dessa får ha en annan lydelse än de som avgivits om en annan territoriell enhet.

5.   Om denna konvention enligt en förklaring som avgivits enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller flera territoriella enheter i en fördragsslutande stat

a)

ska gäldenären anses vara belägen i en fördragsslutande stat endast om denne bildats enligt en lag som är i kraft i en territoriell enhet på vilken denna konvention ska tillämpas, eller har sitt säte, huvudkontor, driftställe eller hemvist i en territoriell enhet på vilken denna konvention ska tillämpas,

b)

ska varje hänvisning till egendomens läge i en fördragsslutande stat avse egendomens läge i en territoriell enhet på vilken denna konvention ska tillämpas,

c)

ska varje hänvisning till administrativa myndigheter i denna fördragsslutande stat uppfattas som de behöriga administrativa myndigheterna i en territoriell enhet på vilken denna konvention ska tillämpas.

Artikel 53

Fastställande av domstolar

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara vilken eller vilka domstolar som är relevanta vid tillämpningen av artikel 1 och kapitel XII i denna konvention.

Artikel 54

Förklaringar om åtgärder

1.   En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara att, när den intecknade egendomen är belägen på dess territorium eller kontrolleras därifrån, panthavaren inte får leasa den på detta territorium.

2.   En fördragsslutande stat måste vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara om en åtgärd, som står till borgenärens förfogande enligt en bestämmelse i denna konvention och vars verkställighet enligt dessa bestämmelser inte förutsätter en framställan hos domstol, får vidtas endast med domstolens samtycke.

Artikel 55

Förklaringar om interimistiska åtgärder före avgörande av sakfråga

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara att den inte alls eller endast delvis kommer att tillämpa bestämmelserna i antingen artikel 13 eller i artikel 43 eller i båda dessa. Av förklaringen måste framgå under vilka förutsättningar bestämmelserna i den relevanta artikeln kommer att tillämpas, om dessa endast delvis kommer att tillämpas, eller vilka andra interimistiska åtgärder som kommer att tillämpas.

Artikel 56

Reservationer och förklaringar

1.   Ingen reservation får göras mot denna konvention, men förklaringar som är tillåtna enligt artiklarna 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 får avges i enlighet med dessa bestämmelser.

2.   Alla förklaringar eller senare förklaringar eller återkallanden av förklaringar enligt denna konvention ska anmälas skriftligen till depositarien.

Artikel 57

Senare förklaringar

1.   En fördragsslutande stat får avge en senare förklaring, med undantag av förklaringar som får avges enligt artikel 60, vid godtycklig tidpunkt från och med dagen för denna konventions ikraftträdande i förhållande till denna stat, genom en anmälan därom till depositarien.

2.   En sådan senare förklaring får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan. Om det i anmälan anges att förklaringen ska få verkan först efter en längre tid, ska förklaringen få verkan när den tid som på detta sätt angetts har förflutit efter det att depositarien mottagit anmälan.

3.   Trots föregående stycken ska denna konvention fortsätta att tillämpas som om en sådan senare förklaring inte avgivits i fråga om alla rättigheter eller säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då en sådan senare förklaring fått verkan.

Artikel 58

Återkallande av förklaringar

1.   Alla de stater som är parter och har avgett en förklaring enligt denna konvention, med undantag av en sådan förklaring som får avges enligt artikel 60, får vid godtycklig tidpunkt återkalla den genom en anmälan därom till depositarien. Ett sådant återkallande får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

2.   Trots föregående stycke ska denna konvention fortsätta att tillämpas som om en sådan förklaring inte återkallats, i fråga om alla rättigheter eller säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då detta återkallande fått verkan.

Artikel 59

Uppsägning

1.   Alla de stater som är parter får säga upp denna konvention genom en skriftlig anmälan till depositarien.

2.   Denna uppsägning får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att tolv månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

3.   Trots föregående stycken ska denna konvention fortsätta att tillämpas som om en sådan uppsägning inte gjorts, i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då denna uppsägning fått verkan.

Artikel 60

Övergångsbestämmelser

1.   Såvida inte en fördragsslutande stat förklarar något annat vid någon tidpunkt, ska denna konvention inte tillämpas på en redan befintlig rättighet eller säkerhetsrätt, vilken ska behålla den prioritet som den hade enligt tillämplig lag före den dag då denna konvention får verkan.

2.   För tillämpningen av artikel 1 v och för fastställande av företrädesordning enligt denna konvention

a)

avses med dag då denna konvention får verkan i fråga om gäldenären antingen den tidpunkt då denna konvention träder i kraft eller den tidpunkt då den stat i vilken gäldenären befinner sig blir fördragsslutande stat, varvid den dag som infaller sist ska gälla,

och

b)

ska gäldenären anses befinna sig i en stat i vilken dennes huvudkontor är beläget eller, om denne saknar huvudkontor, dennes driftställe, eller om gäldenären har mer än ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe eller, om denne saknar driftställe, dennes hemvist är beläget.

3.   En fördragsslutande stat får i en förklaring enligt punkt 1 ange ett datum som ska infalla tidigast tre år efter den dag då förklaringen får verkan från och med vilket denna konvention och protokollet ska tillämpas, i fråga om fastställandet av företrädesordning inbegripet skydd av varje redan befintlig företrädesordning, på redan befintliga rättigheter eller säkerhetsrätter som bildats enligt ett avtal som ingåtts när gäldenären befann sig i en stat enligt punkt 2 b, dock endast i den utsträckning och på det sätt som anges i denna förklaring.

Artikel 61

Konferenser för utvärdering, ändringar och därtill hörande frågor

1.   Depositarien ska varje år eller med annat relevant tidsintervall utarbeta rapporter riktade till de stater som är parter om hur den internationella ordning som inrättas i denna konvention fungerar i praktiken. Depositarien ska utarbeta dessa rapporter med beaktande av tillsynsmyndighetens rapporter om driften av det internationella registreringssystemet.

2.   På begäran av minst tjugofem procent av de stater som är parter ska depositarien i samråd med tillsynsmyndigheten anordna återkommande utvärderingskonferenser för dessa stater för genomgång av

a)

hur denna konvention tillämpas i praktiken och i vilken grad finansiering mot säkerhet i tillgångar och finansiell leasing av egendom som faller inom konventionens tillämpningsområde faktiskt underlättas genom konventionen,

b)

hur bestämmelserna i denna konvention och i arbetsordningen tolkas av domstolarna och hur de tillämpas,

c)

hur det internationella registreringssystemet, registreringsmyndighetens verksamhet och tillsynsmyndighetens tillsyn över registreringsmyndigheten fungerar, på grundval av tillsynsmyndighetens rapporter, och

d)

huruvida konventionen eller bestämmelserna om det internationella registret bör ändras.

3.   Varje ändring av denna konvention måste med förbehåll för punkt 4 godkännas med minst två tredjedelars majoritet av de stater som är parter och som deltar vid konferensen enligt föregående stycke och träder sedan i kraft i förhållande till de stater som ratificerat, godtagit eller godkänt denna sedan den ratificerats, godtagits eller godkänts av tre stater i enlighet med bestämmelserna i artikel 49 om denna konventions ikraftträdande.

4.   Om avsikten är att den föreslagna ändringen av denna konvention ska tillämpas på mer än en kategori av utrustning ska den likaledes godkännas med minst två tredjedelars majoritet av de stater som är parter i varje protokoll och som deltar vid konferensen enligt punkt 2.

Artikel 62

Depositarien och dess uppgifter

1.   Ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsintrument ska deponeras vid Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit), nedan kallad depositarien.

2.   Depositarien ska

a)

underrätta alla fördragsslutande stater

i)

om varje nytt undertecknande eller om varje deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsintrument och om datum för detta undertecknande eller denna deponering,

ii)

om datum för denna konventions ikraftträdande,

iii)

om varje förklaring som avges enligt denna konvention och om datum för denna förklaring,

iv)

om varje återkallande eller ändring av förklaringar och om datum för sådant återkallande eller sådan ändring, och

v)

om varje anmälan om uppsägning av denna konvention samt om datum för sådan uppsägning och om den dag då denna får verkan,

b)

överlämna bestyrkta avskrifter av denna konvention till alla fördragsslutande stater,

c)

förse tillsynsmyndigheten och registreringsmyndigheten med avskrifter av alla ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsintrument, underrätta dem om dagen för deponering av dessa, om alla förklaringar, återkallanden och ändringar av förklaringar samt om alla anmälningar om uppsägning, med uppgift av datum för dessa anmälningar, så att uppgifterna i dessa är enkelt och fullständigt tillgängliga, och

d)

utföra de övriga uppgifter som normalt åligger depositarier.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud med stöd av vederbörliga fullmakter undertecknat denna konvention.

SOM SKEDDE i Kapstaden den sextonde november tjugohundraett i ett enda exemplar på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska språket, vilka texter alla har lika giltighet när konferensens gemensamma sekretariat under överinseende av konferensens ordförande inom 90 dagar från och med dagen för denna akt kontrollerat den inbördes överensstämmelsen mellan dessa texter.


PROTOKOLL

om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom

DE STATER SOM ÄR PARTER I DENNA KONVENTION,

SOM ANSER att det är nödvändigt att genomföra konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom (nedan kallas konventionen) i den mån den är tillämplig på luftfartygsutrustning mot bakgrund av de syften som anges i preambeln till konventionen,

SOM ÄR MEDVETNA OM att det är nödvändigt att anpassa konventionen för att uppfylla de särskilda krav som är förknippade med luftfartsfinansiering och utvidga konventionens tillämpningsområde till att omfatta luftfartsutrustning,

SOM ÄR MEDVETNA OM principerna och målen i konventionen angående internationell civil luftfart som undertecknades i Chicago den 7 december 1944,

HAR ENATS OM följande bestämmelser om luftfartsutrustning.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I

Definitioner

1.   Om inte annat framgår av sammanhanget används beteckningarna i detta protokoll med de betydelser som anges i konventionen.

2.   I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   luftfartyg: luftfartyg enligt definitionen i Chicagokonventionen som antingen är ett luftfartygsskrov med de flygmotorer som är installerade i detta eller en helikopter.

b)   flygmotorer: flygmotorer (med undantag av sådana som används av militär, tull eller polis) som är reaktionsmotorer, turbinmotorer eller kolvmotorer och som har

c)   luftfartsegendom: luftfartygsskrov, flygmotorer och helikoptrar.

d)   luftfartygsregister: varje register som förs av en stat eller en registreringsmyndighet för gemensamma driftsorganisationer enligt Chicagokonventionen.

e)   luftfartygsskrov: flygplansskrov (med undantag av sådana som används av militär, tull eller polis) som, när de är utrustade med lämpliga flygmotorer, är av en modell som har certifierats av en behörig luftfartsmyndighet för transport av

f)   bemyndigad part: den part som avses i artikel XIII.3.

g)   Chicagokonventionen: konventionen angående civil luftfart, undertecknad i Chicago den 7 december 1944, med senare ändringar, samt bilagorna till denna.

h)   registreringsmyndighet för gemensamma driftsorganisationer: den myndighet som har till uppgift att föra ett register enligt artikel 77 i Chicagokonventionen såsom den genomförts genom den resolution som antogs av Internationella civila luftfartsorganisationens råd den 14 december 1967 om nationalitet och registrering när det gäller luftfartyg som drivs av internationella driftsorganisationer.

i)   avregistrering av luftfartyg: strykning eller avförande av luftfartygets registrering ur det luftfartygsregister där det är infört enligt Chicagokonventionen.

j)   säkerhetsrättsavtal: överenskommelse varigenom en person förbinder sig som borgensman.

k)   borgensman: en person som för att sörja för fullgörandet av varje förpliktelse gentemot en borgenär enligt ett panträttsavtal eller annat avtal går i borgen eller ställer eller låter utfärda en on first demand-garanti, en standby-remburs eller varje annan form av kreditförsäkring.

l)   helikopter: ett luftfartyg tyngre än luften (med undantag av sådana som används av militär, tull eller polis) som hålls flygande huvudsakligen genom den lyftkraft som genereras av en eller flera rotorer på väsentligen vertikala axlar och som är av en modell som har certifierats av en behörig luftfartsmyndighet för transport av

m)   insolvenssituation:

i)

inledande av insolvensförfaranden eller

ii)

gäldenärens uttalade avsikt att ställa in betalningarna eller det faktiska inställandet av betalningarna, när borgenärens rätt att inleda ett insolvensförfarande mot gäldenären eller att vidta åtgärder enligt konventionen inte föreligger eller tillfälligt har upphävts enligt lag eller en statlig åtgärd.

n)   stat med primär behörighet för insolvensförfaranden: fördragsslutande stat i vilken den plats där gäldenären har sina huvudsakliga intressen är belägen, vilken för detta ändamål ska anses vara den ort där gäldenären har sitt stadgeenliga säte eller, om sådant saknas, den plats där gäldenärens bolag har bildats.

o)   registermyndighet: den nationella myndighet eller registreringsmyndighet för gemensamma driftsorganisationer som har till uppgift att föra ett register över luftfartyg i en fördragsslutande stat och som ansvarar för registrering och avregistrering av luftfartyg enligt Chicagokonventionen.

p)   registreringsstat: när det gäller luftfartyg, den stat vars nationella luftfartygsregister används för att registrera ett luftfartyg eller den stat där den registreringsmyndighet för gemensamma driftsorganisationer som har till uppgift att föra luftfartygsregistret är belägen.

Artikel II

Konventionens tillämpning på luftfartsegendom

1.   Konventionen ska tillämpas på luftfartsegendom enligt bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Konventionen och detta protokoll ska benämnas konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom såsom denna är tillämplig på luftfartsegendom.

Artikel III

Konventionens tillämpning på försäljning

Följande bestämmelser i konventionen ska tillämpas som om hänvisningarna till ett avtal varigenom en internationell säkerhetsrätt bildas eller föreskrivs vore hänvisningar till ett försäljningsavtal och som om hänvisningarna till en internationell säkerhetsrätt, en kommande internationell säkerhetsrätt, gäldenären och borgenären vore hänvisningar till en försäljning, en kommande försäljning, säljaren respektive köparen:

Artiklarna 3 och 4.

Artikel 16.1 a.

Artikel 19.4.

Artikel 20.1 (när det gäller registrering av ett försäljningsavtal eller ett avtal om en kommande försäljning).

Artikel 25.2 (när det gäller en kommande försäljning).

Artikel 30.

Dessutom ska de allmänna bestämmelserna i artikel 1, artikel 5, kapitlen IV–VII, artikel 29 (med undantag av punkt 3 som ska ersättas med artikel XIV.1 och XIV.2), kapitel X, kapitel XII (med undantag av artikel 43), kapitel XIII och kapitel XIV (med undantag av artikel 60) tillämpas på försäljningsavtal och avtal om en kommande försäljning.

Artikel IV

Tillämpningsområde

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.1 i konventionen ska konventionen också tillämpas på helikoptrar och luftfartygsskrov tillhörande ett luftfartyg som är införda i ett luftfartygsregister i en fördragsslutande stat som är registreringsstaten, och om en sådan registrering sker enligt ett avtal om registrering av luftfartyget ska den anses ha genomförts vid tidpunkten för avtalet.

2.   Vid tillämpningen av definitionen av intern transaktion i artikel 1 i konventionen ska

a)

ett luftfartygsskrov anses vara beläget i registreringsstaten för det luftfartyg som det tillhör,

b)

en flygmotor anses vara belägen i registreringsstaten för det luftfartyg i vilket den är installerad eller, om den inte är installerad i något luftfartyg, i den stat där den faktiskt befinner sig, och

c)

en helikopter anses vara belägen i den stat där den är registrerad vid tidpunkten för slutandet av det avtal varigenom säkerhetsrätten bildas eller föreskrivs.

3.   Parterna kan sinsemellan genom ett skriftligt avtal göra undantag från eller ändra verkan av bestämmelserna i detta protokoll utom när det gäller artikel IX.2–IX.4. Parterna får genom ett skriftligt avtal undanta tillämpningen av artikel XI.

Artikel V

Formkrav för försäljningsavtal samt verkan och registrering av sådana avtal

1.   I detta protokoll avses med försäljningsavtal ett avtal

a)

som sluts skriftligen,

b)

som gäller luftfartsegendom som säljaren har rätt att förfoga över, och

c)

som gör det möjligt att identifiera luftfartsegendomen enligt detta protokoll.

2.   Genom ett försäljningsavtal ska säljarens rätt avseende luftfartsegendom överföras till köparen i enlighet med avtalsvillkoren.

3.   Registreringen av ett försäljningsavtal ska gälla på obestämd tid. Registreringen av en kommande försäljning ska fortsätta att gälla såvida försäljningen inte upphävs eller, i förekommande fall, tills den tidsperiod som anges i registreringen har löpt ut.

Artikel VI

Företrädares befogenheter

En person får sluta ett avtal eller försäljningsavtal och registrera en internationell säkerhetsrätt eller en försäljning av en luftfartsegendom i egenskap av ombud, förvaltare eller annan företrädare. I sådana fall ska denna person ha befogenhet att åberopa de rättigheter och säkerhetsrätter som följer av konventionen.

Artikel VII

Beskrivning av luftfartsegendom

En beskrivning av luftfartsegendom, som omfattar det serienummer som tillverkaren fastställt, tillverkarens namn samt modellbeteckningen, ska vara nödvändig och tillräcklig för att identifiera egendomen i enlighet med artikel 7 c i konventionen och artikel V.1 c i detta protokoll.

Artikel VIII

Val av tillämplig lag

1.   Denna artikel ska inte vara tillämplig om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXX.1.

2.   Parterna i ett avtal, ett försäljningsavtal, ett säkerhetsrättsavtal eller ett avtal om underordning får enas om vilken lag som helt eller delvis ska vara tillämplig på deras avtalsenliga rättigheter och skyldigheter.

3.   Om inte annat avtalats ska hänvisningen i föregående punkt till den lag som parterna valt avse den utsedda statens nationella rättsregler eller om den staten omfattar flera territoriella enheter lagstiftningen i den utsedda territoriella enheten.

KAPITEL II

ÅTGÄRDER VID URAKTLÅTENHET, FÖRETRÄDE OCH ÖVERLÅTELSER

Artikel IX

Ändring av bestämmelserna om åtgärder vid uraktlåtenhet

1.   Utöver de åtgärder som anges i kapitel III i konventionen och om gäldenären har samtyckt till det, varvid nämnda samtycke kan ges vid godtycklig tidpunkt, får borgenären i de fall som avses i kapitel III

a)

låta avregistrera luftfartyget, och

b)

låta exportera och fysiskt förflytta luftfartsegendomen från det territorium där den befinner sig.

2.   Borgenären får inte genomföra åtgärder enligt punkt 1 utan skriftligt samtycke i förväg från innehavarna av registrerade säkerhetsrätter som har företräde framför borgenärens.

3.   Artikel 8.3 i konventionen ska inte gälla luftfartsegendom. Varje åtgärd som anges i konventionen och som avser luftfartsegendom ska genomföras på ett affärsmässigt rimligt sätt. En åtgärd ska anses vara genomförd på ett affärsmässigt rimligt sätt när den har genomförts i överensstämmelse med en bestämmelse i avtalet, utom när denna bestämmelse är uppenbart orimlig.

4.   En panthavare som lämnar berörda personer en skriftlig avisering minst tio arbetsdagar före planerad försäljning eller leasing ska anses ha uppfyllt kravet på avisering i rimlig tid i artikel 8.4 i konventionen. Den här punkten ska dock inte hindra en panthavare och en pantsättare eller borgensman att genom avtal fastställa att avisering ska ske tidigare.

5.   Med förbehåll för lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller luftfartssäkerhet ska registermyndigheten i en fördragsslutande stat efterkomma en framställan om avregistrering och export om

a)

framställan i vederbörlig ordning har överlämnats av en bemyndigad part i enlighet med ett registrerat oåterkalleligt tillstånd till framställan om avregistrering och tillstånd för export, och om

b)

den bemyndigade parten, om registermyndigheten så begär, styrker inför denna att alla registrerade säkerhetsrätter, som har företräde framför den borgenärs för vilken tillståndet har beviljats, har frisläppts eller att innehavarna av dessa säkerhetsrätter har samtyckt till avregistrering och export.

6.   En panthavare som föreslår avregistrering och export av ett luftfartyg enligt punkt 1 på annat sätt än genom verkställighet av ett domstolsavgörande ska i rimlig tid skriftligen lämna information om den föreslagna avregistreringen och exporten till

a)

de berörda personer som avses i artikel 1 m i och ii i konventionen, och

b)

de berörda personer som avses i artikel 1 m iii i konventionen som i rimlig tid har underrättat panthavaren om sina rättigheter före avregistreringen och exporten.

Artikel X

Ändring av bestämmelserna om interimistiska åtgärder

1.   Denna artikel ska vara tillämplig endast om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXX.2 och i den utsträckning som det fastställs i denna förklaring.

2.   Med avseende på artikel 13.1 i konventionen ska, i samband med utverkandet av åtgärder, med uttrycket ”skyndsamt” avses antalet arbetsdagar räknat från dagen för inlämnandet av den framställan som anges i förklaringen från den fördragsslutande stat i vilken framställan har lämnats.

3.   Artikel 13.1 i konventionen ska gälla varvid följande bestämmelse ska införas omedelbart efter led d:

”e)

försäljning och fördelning av inkomsterna från försäljningen, om gäldenären och borgenären vid godtycklig tidpunkt uttryckligen kommer överens om detta”, och artikel 43.2 ska gälla varvid ”artikel 13 d” ska ersättas med ”artikel 13 d och e”.

4.   Gäldenärens äganderätt eller annan rätt som överförs till följd av den försäljning som avses i punkt 3 ska frisläppas från alla andra säkerhetsrätter eller andra rättigheter som har företräde framför borgenärens internationella säkerhetsrätt enligt bestämmelserna i artikel 29 i konventionen.

5.   Borgenären och gäldenären eller varje annan berörd person får skriftligen avtala om att utesluta tillämpning av artikel 13.2 i konventionen.

6.   De åtgärder som avses i artikel IX.1

a)

ska göras tillgängliga i den fördragsslutande staten av registermyndigheten och, alltefter omständigheterna, av övriga behöriga administrativa myndigheter inom fem arbetsdagar efter den dag då borgenären meddelar dessa myndigheter att den åtgärd som avses i artikel IX.1 har beviljats eller, om åtgärden beviljas genom en utländsk domstol, efter det att den har erkänts av en domstol i denna fördragsslutande stat, och denne har tillstånd att utverka dessa åtgärder enligt konventionen, och

b)

de behöriga myndigheterna ska snabbt erbjuda borgenären samarbete och bistånd med genomförandet av åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller luftfartssäkerhet.

7.   Lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller luftfartssäkerhet ska inte åsidosättas genom punkterna 2 och 6.

Artikel XI

Åtgärder vid insolvens

1.   Denna artikel ska gälla endast när en fördragsslutande stat som är primärt behörig för ett insolvensärende har avgett en förklaring enligt artikel XXX.3.

2.   När en insolvenssituation uppstår och med förbehåll för punkt 7 ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären överlämna luftfartsegendomen till borgenären senast vid den första av de två följande tidpunkterna:

a)

När karenstiden har löpt ut, eller

b)

vid den tidpunkt då borgenären skulle ha rätt att ta luftfartsegendomen i besittning om denna artikel inte var tillämplig.

3.   Med ”karenstid” avses i denna artikel den tidsfrist som anges i förklaringen från den fördragsslutande stat som är primärt behörig för ett insolvensärende.

4.   Hänvisningarna till ”insolvensförvaltaren” i denna artikel avser denna person i officiell och inte personlig bemärkelse.

5.   Så länge borgenären inte har haft möjlighet att ta egendomen i besittning enligt punkt 2 ska

a)

insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären väl bevara och underhålla luftfartsegendomen och upprätthålla dess värde i enlighet med avtalet, och

b)

borgenären får begära andra interimistiska åtgärder som är tillgängliga enligt den tillämpliga lagen.

6.   Bestämmelserna i punkt 5 a utesluter inte att luftfartsegendomen används enligt ingångna avtal i syfte att bevara och underhålla luftfartsegendomen och upprätthålla dess värde.

7.   Insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären får behålla besittningsrätten till luftfartsegendomen om han senast vid den tidpunkt som fastställs i punkt 2 har åtgärdat andra brister än de som beror på inledandet av insolvensförfarandena och har förbundit sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet. En andra karenstid ska inte tillämpas om dessa framtida förpliktelser inte uppfylls.

8.   De åtgärder som avses i artikel IX.1

a)

ska göras tillgängliga i den fördragsslutande staten av registermyndigheten eller, alltefter omständigheterna, de behöriga administrativa myndigheterna inom fem arbetsdagar efter den tidpunkt då borgenären har meddelat dessa myndigheter att han har rätt att utverka åtgärderna i enlighet med konventionen, och

b)

de behöriga myndigheterna ska snabbt erbjuda borgenären samarbete och bistånd med genomförandet av åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller luftfartssäkerhet.

9.   Det är förbjudet att förhindra eller försena genomförandet av de åtgärder som medges enligt konventionen eller detta protokoll efter den tidpunkt som fastställs i punkt 2.

10.   Ingen av gäldenärens förpliktelser enligt avtalet får ändras utan borgenärens samtycke.

11.   Ingen bestämmelse i punkt 10 får tolkas som att den inskränker insolvensförvaltarens eventuella befogenhet att enligt tillämplig lagstiftning upphäva avtalet.

12.   Ingen rättighet och ingen säkerhetsrätt, med undantag av icke konventionella rättigheter och säkerhetsrätter som tillhör en kategori som omfattas av en förklaring enligt artikel 39.1 i konventionen, ska ha företräde framför de säkerhetsrätter som registrerats i samband med insolvensförfarandena.

13.   Konventionen, ändrad genom artikel IX i detta protokoll, ska tillämpas vid genomförandet av åtgärderna i denna artikel.

2.   När en insolvenssituation uppstår, ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären på begäran av borgenären, inom den tidsfrist som anges i en förklaring som avgetts av en fördragsslutande stat enligt artikel XXX.3, informera borgenären om

(a)

han kommer att åtgärda andra brister än de som beror på inledandet av insolvensförfarandena och förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet och därtill hörande dokument, eller om

(b)

han kommer att göra det möjligt för borgenären att ta luftfartsegendomen i besittning i enlighet med tillämplig lag.

3.   I den tillämpliga lag som avses i punkt 2 b får domstolen bemyndigas att kräva att kompletterande åtgärder ska vidtas eller ytterligare säkerhetsrätter ställas.

4.   Borgenären ska fastställa sin fordran och styrka registreringen av sin internationella säkerhetsrätt.

5.   Om insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären inte informerar borgenären i enlighet med punkt 2 eller om insolvensförvaltaren eller gäldenären har förklarat att han kommer att göra det möjligt för borgenären att ta luftfartsegendomen i besittning men inte gör detta, får domstolen bemyndiga borgenären att ta luftfartsegendomen i besittning på de villkor som domstolen har fastställt samt får kräva att kompletterande åtgärder ska vidtas eller ytterligare säkerhetsrätter ställas.

6.   Luftfartsegendomen får inte säljas så länge en domstol inte har beslutat om fordran och den internationella säkerhetsrätten.

Artikel XII

Bistånd vid insolvens

1.   Denna artikel ska tillämpas endast om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXX.1.

2.   Domstolarna i en fördragsslutande stat där luftfartsegendom befinner sig ska i överensstämmelse med den fördragsslutande statens lag så långt det är möjligt samarbeta med de utländska domstolarna och insolvensförvaltarna vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel XI.

Artikel XIII

Tillstånd till framställan om avregistrering och tillstånd för export

1.   Denna artikel ska tillämpas endast när en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXX.1.

2.   När gäldenären oåterkalleligen har gett tillstånd till en framställan om avregistrering och tillstånd för export som i allt väsentligt följer det formulär som bifogas protokollet och har överlämnat det för registrering till registermyndigheten ska tillståndet registreras i denna form.

3.   Den som har mottagit tillståndet (den ”bemyndigade parten”) eller den person som enligt detta utses för detta ändamål är den enda person som ska vara bemyndigad att genomföra de åtgärder som avses i artikel IX.1. Han får endast genomföra dessa åtgärder i överensstämmelse med tillståndet och de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller luftfartssäkerhet. Gäldenären får inte återkalla bemyndigandet utan skriftligt samtycke från den bemyndigade parten. Registermyndigheten ska stryka ett tillstånd som har införts i registret på begäran av den bemyndigade parten.

4.   Registermyndigheten och övriga administrativa myndigheter i de fördragsslutande staterna ska omgående ge stöd och bistånd åt den bemyndigade parten för att genomföra de åtgärder som avses i artikel IX.

Artikel XIV

Ändring av bestämmelserna om företräde

1.   En person som köper luftfartsegendom genom ett registrerat köp förvärvar rättigheten till egendomen fritt från alla senare registrerade rättigheter och alla säkerhetsrätter som inte är registrerade, även om han har kännedom om de icke registrerade rättigheterna.

2.   En person som köper luftfartsegendom förvärvar rättigheten till egendomen med förbehåll för rättigheter som är registrerade vid tidpunkten för förvärvet.

3.   Äganderätten eller annan rätt eller säkerhetsrätt när det gäller flygmotorer ska inte påverkas av om motorn är monterad på ett luftfartyg eller om den har monterats bort.

4.   Artikel 29.7 i konventionen ska tillämpas på föremål som inte är egendom vilka är monterade på ett flygplansskrov, en flygplansmotor eller en helikopter.

Artikel XV

Ändring av bestämmelserna om överlåtelser

Artikel 33.1 i konventionen ska tillämpas med tillägg av följande bestämmelse omedelbart efter led b:

”och c) gäldenären skriftligen har samtyckt, oavsett om samtycket har givits innan överlåtelsen har ägt rum eller inte eller om han har identifierat förvärvaren eller inte.”

Artikel XVI

Bestämmelser om gäldenären

1.   Om uraktlåtenhet enligt artikel 11 i konventionen inte föreligger har gäldenären rätt att förfoga över och använda egendomen i överensstämmelse med avtalsvillkoren i förhållande till

a)

borgenären och innehavaren av de säkerhetsrätter varifrån gäldenären förvärvar rättigheter som är fria från varje säkerhetsrätt i enlighet med artikel 29.4 i konventionen, eller i egenskap av köpare i enlighet med artikel XIV.1 i detta protokoll, om och i den utsträckning gäldenären inte har samtyckt till något annat, och

b)

innehavaren av de säkerhetsrätter som har företräde framför gäldenärens rätt i enlighet med artikel 29.4 i konventionen, eller i egenskap av köpare i enlighet med artikel XIV.2 i detta protokoll, men endast om och i den utsträckning innehavaren har samtyckt till detta.

2.   Ingen bestämmelse i konventionen eller i detta protokoll ska påverka borgenärens ansvar vid uraktlåtenhet i fråga om avtalet enligt tillämplig lag, såvida nämnda avtal avser luftfartsegendom.

KAPITEL III

BESTÄMMELSER OM REGISTRERINGSSYSTEMET FÖR INTERNATIONELLA SÄKERHETSRÄTTER AVSEENDE LUFTFARTYGSEGENDOM

Artikel XVII

Tillsynsmyndigheten och registreringsmyndigheten

1.   Tillsynsmyndigheten ska vara det internationella organ som utses genom en resolution som antas av en diplomatkonferens sammankallad för antagande av en konvention om flyttbar utrustning och ett luftfartygsprotokoll.

2.   Om det internationella organ som avses i punkt 1 inte kan eller är berett att fungera som tillsynsmyndighet ska en konferens mellan de undertecknande och fördragsslutande staterna sammankallas för att utse en annan tillsynsmyndighet.

3.   Tillsynsmyndigheten samt dess ledning och anställda ska åtnjuta immunitet mot alla rättsliga förfaranden eller förvaltningsförfaranden, i enlighet med de bestämmelser som ska tillämpas på dem i egenskap av internationellt organ eller på annan grund.

4.   Tillsynsmyndigheten får inrätta en expertkommitté, vars ledamöter ska utses bland de personer som föreslagits av de undertecknande och fördragsslutande staterna och som har erforderlig kompetens och erfarenhet, och ge denna i uppgift att bistå tillsynsmyndigheten i dess uppgifter.

5.   Den första registreringsmyndigheten ska sörja för driften av det internationella registret under en tid av fem år från det dag då detta protokoll träder i kraft. Därefter ska tillsynsmyndigheten vart femte år utnämna en ny registreringsmyndighet eller förlänga mandatet för denna.

Artikel XVIII

Första arbetsordning

En första arbetsordning ska upprättas av tillsynsmyndigheten så att den får verkan från den dag då detta protokoll träder i kraft.

Artikel XIX

Utseende av kontaktpunkter

1.   Med förbehåll för punkt 2 kan varje fördragsslutande stat när som helst på sitt territorium utse ett eller flera organ till kontaktpunkter vilka, som enda organ eller ej, ska ha uppgiften att till det internationella registret översända de uppgifter som behövs för registreringen, med undantag för registrering av meddelanden om nationell säkerhetsrätt eller om en rättighet eller säkerhetsrätt enligt artikel 40 på grundval av lagen i en annan stat.

2.   Vid utseende av kontaktpunkt enligt punkt 1 är det tillåtet, men inte obligatoriskt, att man använder sig av en eller flera kontaktpunkter för de uppgifter som krävs för registrering av flygplansmotorer.

Artikel XX

Ytterligare ändringar av bestämmelserna om registret

1.   Med avseende på artikel 19.6 i konventionen ska sökningskriterierna för luftfartsegendom vara tillverkarens namn och serienummer samt modellbeteckningen tillsammans med de kompletterande uppgifter som behövs för identifiering. Dessa uppgifter ska fastställas i arbetsordningen.

2.   Med avseende på artikel 25.2 i konventionen och under de omständigheter som anges i denna ska innehavaren av en kommande registrerad internationell säkerhetsrätt eller av en kommande registrerad överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt, eller den person för vilken en kommande försäljning har registrerats, vidta de åtgärder som står denne till buds för att upphäva registreringen senast fem arbetsdagar från det att den framställan som föreskrivs i denna punkt inkom.

3.   Avgifterna enligt artikel 17.2 h i konventionen ska fastställas så att de täcker skäliga kostnader för inrättande, drift och reglering av det internationella registret och skäliga kostnader för tillsynsmyndighetens verksamhet vid utövandet av de åligganden som anges i artikel 17.2 i konventionen.

4.   Registreringsmyndigheten ska dygnet runt utöva och administrera det internationella registrets centrala funktioner. De olika kontaktpunkterna ska åtminstone vara i funktion under den kontorstid som tillämpas inom respektive territorium.

5.   Försäkringsbeloppet eller den ekonomiska garantin enligt artikel 28.4 i konventionen får, för varje skadehändelse, inte understiga det högsta värde av luftfartsegendomen som fastställts av tillsynsmyndigheten.

6.   Ingen bestämmelse i konventionen utgör hinder för att registreringsmyndigheten kan teckna en försäkring eller förse sig med en ekonomisk garanti som täcker sådana skadehändelser för vilka registreringsmyndigheten inte är ansvarig enligt artikel 28 i konventionen.

KAPITEL IV

BEHÖRIGHET

Artikel XXI

Ändring av bestämmelserna om behörighet

Med avseende på artikel 43 i konventionen är, med förbehåll för artikel 42 i denna, domstolen i en fördragsslutande stat även behörig om egendomen utgörs av en helikopter eller ett luftfartygsskrov tillhörande ett luftfartyg för vilket denna stat är registreringsstat.

Artikel XXII

Hävande av immunitet mot rättsliga förfaranden

1.   Med förbehåll för punkt 2 ska hävande av immunitet mot rättsliga förfaranden i förhållande till domstolar som avses i artikel 42 eller 43 i konventionen eller i fråga om metoderna att verkställa rättigheter och säkerhetsrätter avseende luftfartsegendom enligt konventionen ha bindande verkan och, om de övriga villkoren för tilldelande av behörighet och för verkställighet är uppfyllda, överföra behörigheten och beroende på omständigheterna möjliggöra talan om verkställighet.

2.   Ett hävande på grundval av punkt 1 ska ske i ett skriftligt meddelande tillsammans med en beskrivning av luftfartsegendomen.

KAPITEL V

FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA KONVENTIONER

Artikel XXIII

Förhållande till konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

För varje fördragsslutande stat som är part i konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, undertecknad i Genève den 19 juni 1948, har den här konvention företräde framför denna konvention i den utsträckning som den är tillämplig på luftfartyg enligt definitionen i detta protokoll eller på luftfartsegendom. Dock har konventionen inte företräde framför Genèvekonventionen i fråga om sådana rättigheter eller säkerhetsrätter som inte avses i eller berörs av den här konventionen.

Artikel XXIV

Förhållande till konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg

1.   För varje fördragsslutande stat som är part i konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg, undertecknad i Rom den 29 maj 1933, har den här konvention företräde framför den konventionen i den utsträckning som den är tillämplig på luftfartyg enligt definitionen i detta protokoll.

2.   En fördragsslutande stat som är part i denna konvention får vid ratificeringen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll, eller vid anslutningen till detsamma, förklara att den inte kommer att tillämpa denna artikel.

Artikel XXV

Förhållande till Unidroits konvention om internationell finansiell leasing

Konventionen har företräde framför Unidroits konvention om internationell finansiell leasing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988, i den utsträckning som den är tillämplig på luftfartsegendom.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel XXVI

Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning

1.   Detta protokoll står öppet i Kapstaden den 16 november 2001 för undertecknande av alla stater som deltar i diplomatkonferensen i Kapstaden den 29 oktober till den 16 november 2001 för antagande av en konvention avseende flyttbar egendom och ett luftfartsprotokoll. Efter den 16 november 2001 ska detta protokoll stå öppet för undertecknande av alla stater vid sätet för Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) i Rom tills det träder i kraft i enlighet med artikel XXVIII.

2.   Detta protokoll ska ratificeras, godtas eller godkännas av de stater som har undertecknat det.

3.   En stat som inte undertecknar detta protokoll får ansluta sig till det därefter.

4.   Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning ska verkställas genom deponering av ett instrument i behörig och riktig form hos depositarien.

5.   Endast en stat som är eller blir part i konventionen kan bli part i detta protokoll.

Artikel XXVII

Regionala organisationer för ekonomisk integration

1.   Även en regional organisation för ekonomisk integration som utgörs av suveräna stater och är behörig på vissa områden som regleras i detta protokoll får underteckna, godta och godkänna protokollet eller ansluta sig till det. I sådana fall ska den regionala organisationen för ekonomisk integration ha samma rättigheter och skyldigheter som en fördragsslutande stat, i den mån som organisationen är behörig på områden som regleras i detta protokoll. När antalet fördragsslutande stater är relevant i detta protokoll, ska den regionala organisationen för ekonomisk integration inte räknas som en fördragsslutande stat utöver dess medlemsstater som är fördragsslutande stater.

2.   Vid undertecknandet, godtagandet, godkännandet eller anslutningen ska den regionala organisationen för ekonomisk integration för depositarien lägga fram en förklaring om de områden, som regleras i detta protokoll, för vilka dess medlemsstater delegerat sin behörighet till organisationen. Den regionala organisationen för ekonomisk integration ska utan dröjsmål underrätta depositarien om ändringar i den behörighetsdelegering som är närmare angiven i den förklaring som avges enligt detta stycke, inbegripet ny delegering.

3.   Varje hänvisning till fördragsslutande part, fördragsslutande parter, stat som är part eller stater som är parter i detta protokoll ska även gälla för en regional organisation för ekonomisk integration, när detta framgår av sammanhanget.

Artikel XXVIII

Ikraftträdande

1.   Detta protokoll ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit från och med den dag, då det åttonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, mellan de stater som har deponerat dessa instrument.

2.   För de övriga staterna ska detta protokoll träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit från och med den dag då deras ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerades.

Artikel XXIX

Territoriella enheter

1.   En fördragsslutande stat som omfattar territoriella enheter i vilka olika rättssystem tillämpas på områden som regleras i detta protokoll får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet eller anslutningen förklara att detta protokoll ska tillämpas på alla dess territoriella enheter eller endast någon eller några av dessa och får vid godtycklig tidpunkt ändra denna förklaring genom att avge en ny förklaring därom.

2.   I en sådan förklaring ska det uttryckligen anges på vilka territoriella enheter detta protokoll ska tillämpas.

3.   Om en fördragsslutande stat inte avgett någon förklaring enligt punkt 1, ska detta protokoll tillämpas på alla territoriella enheter i denna stat.

4.   Om en fördragsslutande stat utsträcker tillämpningen av detta protokoll till att omfatta en eller flera av sina territoriella enheter, får de förklaringar som tillåts enligt detta protokoll avges i fråga om var och en av dessa territoriella enheter och de avgivna förklaringarna om en av dessa får ha en annan lydelse än de som avgivits om en annan territoriell enhet.

5.   Om detta protokoll enligt en förklaring som avgivits enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller flera territoriella enheter i en fördragsslutande stat

a)

ska gäldenären anses vara belägen i en fördragsslutande stat endast om denne bildats enligt en lag som är i kraft i en territoriell enhet på vilken konventionen och detta protokoll ska tillämpas, eller har sitt säte, huvudkontor, driftställe eller hemvist i en territoriell enhet på vilken konventionen och detta protokoll ska tillämpas,

b)

ska varje hänvisning till egendomens läge i en fördragsslutande stat avse egendomens läge i en territoriell enhet på vilken konventionen och detta protokoll ska tillämpas,

c)

ska varje hänvisning till administrativa myndigheter i denna fördragsslutande stat uppfattas som de behöriga administrativa myndigheterna i en territoriell enhet på vilken konventionen och detta protokoll ska tillämpas, och varje hänvisning till det nationella registret eller registermyndigheten i denna fördragsslutande stat ska uppfattas som det relevanta luftfartygsregistret eller den behöriga registermyndigheten i den territoriella enhet eller de territoriella enheter på vilka konventionen och detta protokoll ska tillämpas.

Artikel XXX

Förklaringar som rör vissa bestämmelser

1.   En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll eller anslutningen till detta förklara att den kommer att tillämpa en eller flera av artiklarna VIII, XII och XIII i detta protokoll.

2.   En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll eller anslutningen till detta förklara att den helt eller delvis kommer att tillämpa artikel X i detta protokoll. Om den gör denna förklaring med avseende på punkt 2 i artikel X, ska den ange den tidsfrist som föreskrivs i artikeln.

3.   En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll eller anslutningen till detta förklara att den kommer att tillämpa alternativ A eller B i artikel XI i dess helhet och, i så fall, ange på vilka eventuella slag av insolvensförfaranden alternativ A eller B ska tillämpas. En fördragsslutande stat som avger en förklaring enligt denna punkt ska ange den tidsfrist som föreskrivs i artikel XI.

4.   Domstolarna i de fördragsslutande staterna ska tillämpa artikel XI i enlighet med den förklaring som har avgetts av den fördragsslutande stat som har primär behörighet för insolvensförfaranden.

5.   En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av detta protokoll eller anslutningen till detta förklara att den helt eller delvis inte kommer att tillämpa artikel XXI. I förklaringen ska det anges under vilka förhållanden den relevanta artikeln kommer att tillämpas, om den skulle tillämpas endast delvis, eller vilka andra preliminära åtgärder som kommer att tillämpas.

Artikel XXXI

Förklaringar enligt konventionen

De förklaringar som har avgivits enligt konventionen, inbegripet de som har avgivits enligt artiklarna 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 i konventionen, ska också anses ha avgivits enligt detta protokoll, om inte annat anges.

Artikel XXXII

Reservationer och förklaringar

1.   Ingen reservation får göras mot detta protokoll, men förklaringar som är tillåtna i artiklarna XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII och XXXIV får avges i enlighet med dessa bestämmelser.

2.   Alla förklaringar, senare förklaringar eller återkallanden av förklaringar enligt detta protokoll ska anmälas skriftligen till depositarien.

Artikel XXXIII

Senare förklaringar

1.   En stat som är part får avge en senare förklaring, med undantag av förklaringar som får avges i enlighet med artikel XXXI enligt artikel 60 i konventionen, vid godtycklig tidpunkt från och med dagen för detta protokolls ikraftträdande i förhållande till denna stat, genom en anmälan därom till depositarien.

2.   En sådan senare förklaring får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

Om det i anmälan anges att förklaringen ska få verkan först efter en längre tid, ska förklaringen få verkan när den tid som på detta sätt angivits har förflutit efter det att depositarien mottagit anmälan.

3.   Trots föregående stycken ska detta protokoll fortsätta att tillämpas som om en sådan senare förklaring inte avgivits i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då en sådan senare förklaring fått verkan.

Artikel XXXIV

Återkallande av förklaringar

1.   Alla stater som är parter har avgivit en förklaring enligt detta protokoll, med undantag av en förklaring som avges i överensstämmelse med artikel XXXI enligt artikel 60 i konventionen, får vid godtycklig tidpunkt återkalla den genom en anmälan därom till depositarien. Ett sådant återkallande får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

2.   Trots föregående stycke ska detta protokoll fortsätta att tillämpas som om en sådan förklaring inte återkallats, i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då en sådan senare förklaring fått verkan.

Artikel XXXV

Uppsägning

1.   Alla de stater som är parter får säga upp detta protokoll genom en skriftlig anmälan till depositarien.

2.   Denna uppsägning får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att tolv månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

3.   Trots föregående stycken ska detta protokoll fortsätta att tillämpas, som om en sådan uppsägning inte gjorts, i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då denna uppsägning fått verkan.

Artikel XXXVI

Konferenser för utvärdering, ändringar och därtill hörande frågor

1.   I samråd med tillsynsmyndigheten ska depositarien varje år, eller med annat relevant tidsintervall, utarbeta rapporter riktade till de stater som är parter om hur den internationella ordning som inrättats i konventionen, i dess enligt detta protokoll ändrade lydelse, fungerar i praktiken. Depositarien ska utarbeta dessa rapporter med beaktande av tillsynsmyndighetens rapporter om driften av det internationella registreringssystemet.

2.   På begäran av minst tjugofem procent av de stater som är parter ska depositarien i samråd med tillsynsmyndigheten anordna återkommande utvärderingskonferenser för dessa stater för genomgång av

a)

hur konventionen, i dess enligt detta protokoll ändrade lydelse, tillämpas i praktiken och i vilken grad finansiering mot säkerhet i tillgångar och finansiell leasing av egendom som faller inom dess tillämpningsområde faktiskt underlättas genom konventionen,

b)

hur bestämmelserna i detta protokoll och i arbetsordningen tolkas av domstolarna och hur de tillämpas,

c)

hur det internationella inskrivningsregistrets, registreringsmyndighetens verksamhet och tillsynsmyndighetens tillsyn över registreringsmyndigheten fungerar, på grundval av tillsynsmyndighetens rapporter, och

d)

huruvida protokollet eller bestämmelserna om det internationella registret bör ändras.

3.   Varje ändring av detta protokoll måste godkännas med minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter och som deltar vid konferensen enligt föregående stycke och träder sedan i kraft i förhållande till de stater, som har ratificerat, godtagit eller godkänt den, sedan den ratificerats, godtagits eller godkänts av åtta stater i enlighet med bestämmelserna i artikel XXVIII om detta protokolls ikraftträdande.

Artikel XXXVII

Depositarien och dennes uppgifter

1.   Ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument ska deponeras vid Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit), nedan kallad depositarien.

2.   Depositarien ska

a)

underrätta alla fördragsslutande stater

i)

om varje nytt undertecknande eller om varje deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument och om datum för detta undertecknande eller denna deponering,

ii)

om datum för detta protokolls ikraftträdande,

iii)

om varje förklaring som avges enligt detta protokoll samt om datum för denna förklaring,

iv)

om varje återkallande eller ändring av förklaringar, samt om datum för sådant återkallande eller sådan ändring, och

v)

om varje anmälan om uppsägning av protokollet samt om datum för sådant frånträdande och om den dag då denna får verkan,

b)

överlämna bestyrkta avskrifter av detta protokoll till alla fördragsslutande stater,

c)

förse tillsynsmyndigheten och registreringsmyndigheten med avskrifter av alla ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, underrätta dem om dagen för deponering av dessa, om alla förklaringar, återkallanden och ändringar av förklaringar samt om alla anmälningar om uppsägning, med uppgift om datum för dessa anmälningar, så att uppgifterna i dessa är enkelt eller fullständigt tillgängliga, och

d)

utföra de övriga uppgifter som normalt åligger depositarier.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud med stöd av vederbörliga fullmakter undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Kapstaden den sextonde november tjugohundraett i ett enda exemplar på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska språket, vilka texter alla har lika giltighet, när konferensens gemensamma sekretariat under överinseende av konferensens ordförande inom 90 dagar från och med dagen för denna akt har kontrollerat den inbördes överensstämmelsen mellan dessa texter.

BILAGA

FORMULÄR AVSEENDE OÅTERKALLELIGT TILLSTÅND TILL FRAMSTÄLLAN OM AVREGISTRERING OCH TILLSTÅND FÖR EXPORT

Bilaga som avses i artikel XIII

Image


Top