EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2001_209_R_0001_01

Rådets förordning (EG) nr 1575/2001 av den 25 juni 2001 om ingående av det fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan - Fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

OJ L 209, 2.8.2001, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32001R1575

Rådets förordning (EG) nr 1575/2001 av den 25 juni 2001 om ingående av det fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 02/08/2001 s. 0001 - 0001


Rådets förordning (EG) nr 1575/2001

av den 25 juni 2001

om ingående av det fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i samband med artikel 300.2 och 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 2.1 och artikel 6 i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan(3), har parterna förhandlat fram ett fjärde protokoll om fiskevillkoren i nämnda avtal, vilket bör träda i kraft när tredje protokollets tillämpningsperiod löper ut.

(2) Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades ett nytt protokoll den 13 september 2000.

(3) Enligt det nya protokollet kommer gemenskapens fiskare att från den 1 januari 2001 till den 31 december 2006 ges fiskemöjligheter i vatten som faller under Grönlands jurisdiktion.

(4) Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta protokoll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

På gemenskapens vägnar godkänns härmed det fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan.

Protokolltexten bifogas denna förordning.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att underteckna protokollet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 2001.

På rådets vägnar

A. Lindh

Ordförande

(1) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 186.

(2) Yttrandet avgett den 16 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 29, 1.2.1985, s. 9.

Top