Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:087E:TOC

 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 87E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

47 årgången
7 april 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003–2004

 

Måndag 17 november 2003

2004/C 087E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Meddelanden från talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Inkomna dokument

Parlamentets sammansättning

Valprövning

Framställningar

Anslagsöverföringar

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Europeiska handikappåret 2003 (uttalande följt av debatt)

Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet (2002–2006) * (debatt)

Investering i forskning (debatt)

Gemenskapens stöd på området för transeuropeiska nät ***I — Driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) ***I — EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet (debatt)

Skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för yrkesmässiga ändamål * (debatt)

Parlamentets sammansättning

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

17

 

Tisdag 18 november 2003

2004/C 087E/2

PROTOKOLL

19

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Meddelande från talmannen

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Lagstiftnings- och arbetsprogram för 2004 — Eurostat (uttalandet följt av debatt)

OMRÖSTNING

Gemensam organisation av marknaden för humle * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiska gemenskapens anslutning till Internationella växtskyddskonventionen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Minimibeteckningar på skyltar vid yttre gränsövergångsställen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Falska euromynt * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med utvidgningen * (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Gemenskapens stöd på området för transeuropeiska nät ***I (omröstning)

Driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) ***I (omröstning)

Skattelagstiftning för dieselbrännolja som används som motorbränsle för yrkesmässiga ändamål * (omröstning)

Investering i forskning (omröstning)

EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ***I (debatt)

Tillträde till marknaden för hamntjänster ***III (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Cancerscreening * (debatt)

Inrättande av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ***I (debatt)

Transport av avfall ***I (debatt)

Mot en temainriktad strategi för markskydd (debatt)

Följder av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***III (debatt)

Får och getter (identifiering och registrering) * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

30

BILAGA I

32

BILAGA II

36

ANTAGNA TEXTER

40

P5_TA(2003)0487
Gemensam organisation av marknaden för humle *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (KOM(2003) 562 — C5-0460/2003 — 2003/0216(CNS))

40

P5_TA(2003)0488
Europeiska gemenskapens anslutning till Internationella växtskyddskonventionen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om godkännande av att Europeiska gemenskapen ansluter sig till Internationella växtskyddskonventionen efter ändringar och godkännande genom resolution 12/97 vid det 29:e mötet i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation i november 1997 (KOM(2003) 470 — C5-0392/2003 — 2003/0178(CNS))

40

P5_TA(2003)0489
Kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet (KOM(2003) 18 — C5-0019/2003 — 2003/0005(CNS))

41

P5_TA(2003)0490
Minimibeteckningar på skyltar vid yttre gränsövergångsställen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Greklands initiativ inför antagandet av rådets beslut om fastställande av minimibeteckningar på skyltar vid yttre gränsövergångsställen (8830/2003 — C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS))

42

P5_TA(2003)0491
Falska euromynt *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om analys av och samarbete om falska euromynt (13203/2003 — C5-0471/2003 — 2003/0158(CNS))

44

P5_TA(2003)0492
Rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med utvidgningen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om särskilda och temporära åtgärder för rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med Cyperns, Estlands, Ungerns, Lettlands, Litauens, Maltas, Polens, Tjeckiens, Slovakiens och Sloveniens anslutning (KOM(2003) 351 — C5-0287/2003 — 2003/0123(CNS))

45

P5_TA(2003)0493
Gemenskapens stöd på området för transeuropeiska nät ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät (KOM(2003) 220 — C5-0199/2003 — 2003/0086(COD))

45

P5_TA(2003)0494
Driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) (KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD))

46

P5_TC1-COD(2003)0147
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 november 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2003/EG om driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC)

46

BILAGA I
PROJEKT AV GEMENSAMT INTRESSE

56

BILAGA II
SEKTORSÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER

58

P5_TA(2003)0495
Investering i forskning
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande ”Investering i forskning: en handlingsplan för Europa” (KOM(2003) 226 — 2003/2148(INI))

60

P5_TA(2003)0496
EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet
Europaparlamentets resolution om kommissionens åttonde rapport om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet (KOM(2002) 695 — 2003/2090(INI))

65

 

Onsdag 19 november 2003

2004/C 087E/3

PROTOKOLL

70

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Anslagsöverföringar

Finansiella bestämmelser i utkastet till fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa (uttalanden följda av debatt)

Euromed (uttalanden följda av debatt)

OMRÖSTNING

Kränkning av kvinnors rättigheter (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Följder av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***III (omröstning)

Förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ***I (omröstning)

Inrättande av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ***I (omröstning)

Åtgärder för att trygga oljeförsörjningen ***I (slutomröstning)

Cancerscreening * (omröstning)

Får och getter (identifiering och registrering) * (omröstning)

Välkomsthälsning

Försörjningen med råolja eller petroleumprodukter * (slutomröstning)

Transport av avfall ***I (omröstning)

Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet (2002–2006) * (omröstning)

Mot en temainriktad strategi för markskydd (omröstning)

Direktiv 75/442 om avfall (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Resultat från toppmötet mellan EU och Ryssland (uttalanden följda av debatt)

En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (debatt)

Den nordliga dimensionen (uttalanden följda av debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Sammansättning av det tillfälliga utskottet för ökad sjösäkerhet

Begäran om samråd med Ekonomiska och sociala kommittén

Europeiskt försvar (debatt)

Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa (debatt)

Stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (debatt)

Schengens informationssystem (SIS II) (debatt)

Toppmöte mellan EU och Kanada (Ottawa, 17 december 2003) (uttalande följt av debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

85

BILAGA I

87

BILAGA II

89

BILAGA III

102

ANTAGNA TEXTER

145

P5_TA(2003)0497
Kvinnors rättigheter
Europaparlamentets resolution om kränkning av kvinnors rättigheter och EU:s internationella förbindelser (2002/2286(INI))

145

P5_TA(2003)0498
Följder av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (PE-CONS 3665/2003 — C5-0435/2003 — 2001/0257(COD))

149

P5_TA(2003)0499
Förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (KOM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD))

150

P5_TC1-COD(2003)0089
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 november 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

150

BILAGA I
ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL 1974 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS (SOLAS 74)

160

BILAGA II
INTERNATIONELLA KODEN FÖR SJÖFARTSSKYDD PÅ FARTYG OCH I HAMNANLÄGGNINGAR

169

BILAGA III

194

P5_TA(2003)0500
Inrättande av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (KOM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD))

246

P5_TC1-COD(2003)0032
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 november 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

246

P5_TA(2003)0501
Tryggad oljeförsörjning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av åtgärder för att trygga oljeförsörjningen (KOM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD))

263

P5_TA(2003)0502
Cancerscreening *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS))

263

P5_TA(2003)0503
Får och getter (identifiering och registrering) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 (KOM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS))

269

P5_TA(2003)0504
Försörjningen med råolja eller petroleumprodukter *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 68/414/EEG och 98/93/EG om en skyldighet för medlemsstaterna i EEG att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, och rådets direktiv 73/238/EEG om åtgärder för att dämpa verkningarna av svårigheter vid försörjningen med råolja eller petroleumprodukter (KOM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS))

280

P5_TA(2003)0505
Transport av avfall ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall (KOM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD))

281

P5_TC1-COD(2003)0139
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 november 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2003 om transport av avfall

281

BILAGA IA

325

BILAGA IB

328

BILAGA II
INFORMATION OCH DOKUMENTATION OM ANMÄLAN

331

BILAGA III
FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA INFORMATIONSKRAVET ATT DE SKALL ÅTFÖLJAS AV VISSA UPPGIFTER (DEN S.K. ”GRÖNA” AVFALLSFÖRTECKNINGEN)

332

BILAGA IV
FÖRTECKNINGÖVER AVFALL SOM OMFATTAS AV DET SKRIFTLIGA FÖRFARANDET FÖR ANMÄLAN OCH TILLSÅNDSGIVANDE (DEN S.K. ”GULA” AVFALLSFÖRTECKNINGEN)

334

BILAGA IV A
AVFALL SOM INGÅR I BILAGA III MEN SOM OMFATTAS AV DET SKRIFTLIGA FÖRFARANDET FÖR ANMÄLAN OCH TILLSTÅNDSGIVNING (ARTIKEL 3.3)

336

BILAGA V
AVFALL SOM OMFATTAS AV EXPORTFÖRBUD ENLIGT ARTIKEL 36

336

BILAGA VI
INFORMATION SOM SKALL MEDFÖLJA VID TRANSPORT AV AVFALL SOM INGÅR I FÖRTECKNINGEN I BILAGA III OCH ÄR AVSETT FÖR ÅTERVINNING (ARTIKEL 17)

384

BILAGA VII
KEMIKALIER SOM INGÅR I BLILAGORNA A, B och C TILL STOCKHOLMSKONVENTIONEN

385

BILAGA VIII
RIKTLINJER FÖR MILJÖVÄNLIG HANTERING (ARTIKEL 41)

385

BILAGA IX
TILLÄGG FRÅGEFORMULÄR FÖR MEDLEMSSTATERNAS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET ENLIGT (ARTIKEL 53.3)

386

P5_TA(2003)0506
Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet (2002–2006) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2002/834/EG om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration: ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (KOM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS))

390

P5_TA(2003)0507
Mot en temainriktad strategi för markskydd
Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande ”Mot en temainriktad strategi för markskydd” (KOM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS))

395

P5_TA(2003)0508
Direktiv 75/442/EEG om avfall
Europaparlamentets resolution om rapporten från kommissionen om genomförandet av gemenskapens lagstiftning om avfall — direktiv 75/442/EEG (KOM(2003) 250 — 2003/2124(INI))

400

 

Torsdag 20 november 2003

2004/C 087E/4

PROTOKOLL

405

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Främjande av den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan EU och icke-industrialiserade regioner i världen * — Främjande av ett aktivt europeiskt samhällsengagemang * — Organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ***I (debatt)

Meddelande från talmannen

Välkomsthälsning

OMRÖSTNING

Ökad sjösäkerhet (utnämning av ledamöter till ett tillfälligt utskott) (omröstning)

Begäran om samråd med Ekonomiska och sociala kommittén om social dimension i kulturen (artikel 52 i arbetsordningen)

Schengens informationssystem (SIS II) (artikel 110a i arbetsordningen) (omröstning)

Tillträde till marknaden för hamntjänster ***III (omröstning)

Organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ***I (omröstning)

Stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina * (omröstning)

Främjande av den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan EU och icke-industrialiserade regioner i världen * (omröstning)

Främjande av ett aktivt europeiskt samhällsengagemang * (omröstning)

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar * (omröstning)

Långlivade organiska föroreningar (konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar) * (omröstning)

Finansiella bestämmelser i utkastet till fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa (omröstning)

Euromed (omröstning)

Resultat från toppmötet mellan EU och Ryssland (omröstning)

En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (omröstning)

Den nordliga dimensionen (omröstning)

Försvarsutrustning (omröstning)

Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Situationen idag för de europeiska nätverken och euroinfoställena (muntlig fråga med debatt)

DEBATT OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

Sri Lanka (debatt)

Aceh (debatt)

Vietnam: Religionsfrihet (debatt)

SLUT PÅ DEBATTEN OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER

Föredragningslista

OMRÖSTNING

Sri Lanka (omröstning)

Aceh (omröstning)

Vietnam: Religionsfrihet (omröstning)

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Inkomna dokument

Valprövning

Utskottens och delegationernas sammansättning

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden — Samarbete mellan utskott

Skriftliga förklaringar införda i register (artikel 51 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

421

BILAGA I

423

BILAGA II

436

ANTAGNA TEXTER

466

P5_TA(2003)0509
SIS II
Europaparlamentets rekommendation till rådet om andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (2003/2180(INI))

466

P5_TA(2003)0510
Tillträde till marknaden för hamntjänster ***III
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster (PE-CONS 3670/2003 — C5-0461/2003 — 2001/0047(COD))

471

P5_TA(2003)0511
Organisationer som verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män (KOM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD))

471

P5_TC1-COD(2003)0109
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2003/EG om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män

472

BILAGA

476

P5_TA(2003)0512
Stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1080/2000 av den 22 maj 2000 om stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK) och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR) (KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS))

478

P5_TA(2003)0513
Främjande av den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan EU och ickeindustrialiserade regioner i världen *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för organ som främjar den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa icke-industrialiserade regioner i världen (KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS))

480

P5_TA(2003)0514
Främjande av ett aktivt europeiskt samhällsengagemang *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja ett aktivt europeiskt samhällsengagemang (KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS))

484

P5_TA(2003)0515
Långlivade organiska föreningar (Stockholmskonventionen) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (KOM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS))

495

P5_TA(2003)0516
Långlivade organiska föroreningar (konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (KOM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS))

497

P5_TA(2003)0517
Finansiella bestämmelser i utkastet till konstitution
Europaparlamentets resolution om de finansiella bestämmelserna i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa

498

P5_TA(2003)0518
Euromed
Europaparlamentets resolution om Euromed

500

P5_TA(2003)0519
Resultat från toppmötet mellan EU och Ryssland
Europaparlamentets resolution om det 12:e toppmötet mellan EU och Ryssland i Rom den 6 november 2003

503

P5_TA(2003)0520
Förbindelserna med våra grannländer i öster och söder
Europaparlamentets resolution om ett utvidgat europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder (KOM(2003) 104 — 2003/2018(INI))

506

P5_TA(2003)0521
Den nordliga dimensionen
Europaparlamentets resolution om den nordliga dimensionen

515

P5_TA(2003)0522
Försvarsutrustning
Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ”Europeiskt försvar — industri- och marknadsfrågor: På väg mot en EU-politik för försvarsutrustning” (KOM(2003) 113 — 2003/2096(INI))

518

P5_TA(2003)0523
Stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa
Europaparlamentets resolution om stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa — Andra årsrapporten (KOM(2003) 139 — 2003/2094(INI))

521

P5_TA(2003)0524
Sri Lanka
Europaparlamentets resolution om Sri Lanka

527

P5_TA(2003)0525
Aceh
Europaparlamentets resolution om Aceh

528

P5_TA(2003)0526
Vietnam
Europaparlamentets resolution om Vietnam

531


SV

 

Top