Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektroniska pengar: affärsverksamhet och tillsyn

Elektroniska pengar: affärsverksamhet och tillsyn

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/110/EG – affärsverksamhet med elektroniska pengar och tillsyn av sådan verksamhet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • I direktivet om elektroniska pengar (e-penningdirektivet) fastställs reglerna för affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar* (e-pengar) samt tillsynen av sådan verksamhet. Syftet är att främja framväxten av en verklig inre marknad för e-penningtjänster i Europeiska unionen (EU).
  • Direktivet ska dessutom säkerställa överensstämmelse med EU:s betaltjänstdirektiv (direktiv 2007/64/EG) och på så sätt bidra till en inre marknad för betalningar i EU till förmån för konsumenter, företag och EU:s ekonomi i stort.

VIKTIGA PUNKTER

I stort syftar e-penningdirektivet till att

  • underlätta utvecklingen av nya, innovativa och säkra e-penningtjänster,
  • ge nya företag tillträde till marknaden,
  • främja en effektiv konkurrens mellan samtliga marknadsaktörer.

Mer specifikt syftar det till att modernisera EU:s regler om e-pengar, i synnerhet att få tillsynsreglerna för e-penninginstitut* att överensstämma med de krav för betalningsinstitut som anges i betaltjänstdirektivet.

Genom direktivet införs proportionerliga tillsynskrav för att underlätta marknadstillträdet för nya aktörer. Exempel på detta är en minskning av det initiala kapitalkravet till 350 000 euro och nya regler för beräkningen av kapitalbasen.

Till de institut som omfattas av e-penningdirektivet hör banker, e-penninginstitut, Europeiska centralbanken och nationella centralbanker.

I de verksamheter som e-penninginstitut tillåts bedriva ingår att tillhandahålla betaltjänster och bevilja kredit för sådana betalningar.

I oktober 2015 antog EU ett nytt direktiv om betaltjänster, det så kallade andra betaltjänstdirektivet. Det upphäver direktiv 2007/64/EG med verkan från och med den 13 januari 2018. Det andra betaltjänstdirektivet ska förbättra säkerheten, öka konsumenternas valfrihet och bidra till att man håller jämna steg med innovationen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 30 oktober 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 april 2011.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om e-pengar

VIKTIGA BEGREPP

* Elektroniska pengar är det digitala alternativet till kontanter, som gör det möjligt för användare att lagra medel på en enhet (ett kort eller en telefon) eller via internet och att göra betalningstransaktioner.

* E-penninginstitut är organisationer som har fått tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7–17)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1–36). Fortlöpande ändringar av direktiv 2007/64/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35–127)

Senast ändrat 21.03.2016

Top