EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekämpning av korruption inom den privata sektorn

Bekämpning av korruption inom den privata sektorn

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rambeslut 2003/568/RIF om kampen mot korruption inom den privata sektorn

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Genom beslutet blir såväl aktiv* som passiv korruption* inom den privata sektorn straffbar. Även juridiska personer* kan hållas ansvariga för sådana brott.
 • Genom beslutet upphävs den gemensamma åtgärden 98/742/RIF.

VIKTIGA PUNKTER

Begreppet korruption ska ingå i nationell straffrätt

 • EU-länderna är skyldiga att bestraffa följande handlingar när de utförs avsiktligt och i samband med affärsverksamhet:
  • Att muta en person: Att direkt eller genom en mellanhand utlova, erbjuda eller ge en otillbörlig förmån av något slag till en person som leder eller arbetar för ett företag inom den privata sektorn eller till en tredje part, för att den personen i strid med sina skyldigheter ska utföra eller avstå från att utföra en handling, s.k. pliktförsummelse*.
  • Att kräva en otillbörlig förmån: När en person som leder eller arbetar för ett företag inom den privata sektorn begär eller mottar en otillbörlig förmån av något slag, eller godtar ett löfte om en sådan förmån, i utbyte mot att utföra eller avstå från att utföra en handling i strid med sina skyldigheter. Förmånen kan gälla personen själv eller en tredje part och kan mottas direkt eller genom en mellanhand.
 • Reglerna ovan gäller affärsverksamhet inom vinstdrivande företag och ideella organisationer. När beslutet först antogs kunde EU-länderna begränsa tillämpningen till att gälla handlingar som innebar eller skulle kunna innebära en snedvridning av konkurrensen i samband med köp av varor eller kommersiella tjänster. Sådana begränsningar är inte längre giltiga. Begränsningarna gällde i fem år från och med den 22 juli 2005.
 • När beslutet antogs skulle EU-länderna förklara för rådet hur de tänkte agera. Rådet skulle se över EU-ländernas förklaringar om begränsningar före den 22 juli 2010.

Juridiska och fysiska personers ansvar

 • Syftet med beslutet är att inte bara fysiska personer, såsom anställda, utan även juridiska personer, såsom företag, ska kunna hållas ansvariga.
 • När det gäller fysiska personers ansvar måste EU-länderna se till att de handlingar som beslutet gäller är belagda med ett maximistraff på minst ett till tre års fängelse. Om en viss handling till exempel straffas med upp till ett års fängelse i ett EU-land och med upp till två års fängelse i ett annat EU-land, uppfyller båda länderna de kriterier som fastställs i rambeslutet. EU-länderna kan också tillämpa högre lagstadgade tröskelvärden för längsta fängelsetid.
 • En persons rätt att bedriva näringsverksamhet får tillfälligt upphävas. Anstiftan till att begå någon av de gärningar som beskrivs ovan måste också straffbeläggas. Detsamma gäller medhjälp till eller främjande av sådana handlingar.
 • Juridiska personer kan hållas ansvariga för korruptionsbrott om brotten begås till förmån för den juridiska personen av en fysisk person som antingen agerar enskilt eller har en ledande ställning inom en juridisk person på något av följande sätt:
  • Befogenhet att företräda den juridiska personen.
  • Befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar.
  • Befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.
 • Påföljderna för juridiska personer kan omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter. Dessutom kan EU-länderna överväga att frånta den juridiska personen offentliga förmåner eller stöd, utfärda tillfälligt eller permanent näringsförbud eller liknande åtgärder.

Behörighet

Varje EU-land har behörighet om brottet har begåtts

 • på landets territorium,
 • av en av landets medborgare,
 • till förmån för en juridisk person som har sitt säte på landets territorium.

Beslutet gäller Gibraltar.

Detta beslut påverkas av Europeiska unionens domstols dom i mål C-176/03 om fördelning av befogenheter i brottmål mellan Europeiska kommissionen och rådet.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

EU-länderna skulle vidta nödvändiga åtgärder för att följa bestämmelserna i beslutet senast den 22 juli 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Aktiv korruption: Att muta en person för att han/hon olagligen ska utföra en handling i tjänsten.
Passiv korruption: Att ta emot mutor.
Juridisk person: Varje enhet som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag för stater eller andra offentliga organ som utövar statliga befogenheter samt offentliga internationella organisationer.
Pliktförsummelse: Detta begrepp ska tolkas enligt nationell lagstiftning. Pliktförsummelse enligt nationell lagstiftning måste omfatta åtminstone alla former av illojalt beteende som bryter mot lagstadgade skyldigheter eller yrkesregler.

HUVUDDOKUMENT

Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (COM(2019) 355 final, 26.7.2019).

Senast ändrat 18.02.2020

Top