EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att skydda konsumenterna mot oskäliga villkor i avtal

Att skydda konsumenterna mot oskäliga villkor i avtal

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal

Direktiv (EU) 2019/2161 om ändring av direktiv 93/13/EEG och direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVEN?

 • Genom direktiv 93/13/EEG skyddas konsumenter i EU från oskäliga villkor som kan ingå i standardavtal för varor och tjänster som de köper. I detta direktiv införs begreppet ”god sed” för att undvika betydande obalans i avtalsparternas rättigheter och skyldigheter.
 • Direktiv 93/13/EEG har ändrats genom direktiv (EU) 2019/2161 som en del i den nya given för konsumenterna. Det nya direktivet syftar till att modernisera EU:s konsumentlagstiftning och förbättra hur den tillämpas.

VIKTIGA PUNKTER

Direktiv 93/13/EEG

 • När man bedömer om en klausul i ett avtal är skälig eller inte ska hänsyn tas till vilka varor och tjänster som berörs, omständigheterna kring transaktionen och alla övriga villkor.
 • Det faktiska priset som betalas för varor eller tjänster ingår inte i bedömningen, såvida inte just det villkoret är oklart eller svårbegripligt formulerat.
 • Direktivet innehåller en vägledande och icke uttömmande förteckning över oskäliga avtalsvillkor. Dit räknas bland annat när konsumenterna måste betala orimlig ersättning om de bryter mot avtalet eller när de binds till villkor som de inte hade tid att kunna förstå fullt ut innan de skrev under avtalet.
 • Alla skriftliga avtal måste vara formulerade på ett klart och begripligt språk. När det finns tvivel om vad ett villkor innebär, ska det tolkas på ett sätt som gynnar konsumenten.
 • Avtalsvillkor som anses oskäliga är inte bindande för konsumenterna. Resten av avtalet förblir däremot giltigt om detta är rättsligt möjligt.
 • EU-länderna måste se till att det finns effektiva rättsmedel för att förhindra att oskäliga villkor fortsätter att användas i avtal.
 • Organisationer eller privatpersoner som har ett befogat intresse av att skydda konsumenters rättigheter kan vända sig till domstol för att förhindra att ett oskäligt avtalsvillkor fortsätter att gälla.
 • År 2019 utfärdade Europeiska kommissionen en vägledning om hur direktiv 93/13/EEG ska tolkas och tillämpas. Vägledningen syftar till att redogöra för EU-domstolens omfattande rättspraxis om direktivet på ett strukturerat sätt och därmed göra det lättare att tillämpa direktivet effektivt i länderna i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Sanktioner

 • Enligt ändringsdirektivet (EU) 2019/2161 ska EU-länderna införa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för att straffa näringsidkare som bryter mot reglerna om oskäliga avtalsvillkor. Det fastställs också kriterier som sanktionerna ska grundas på. I dessa ingår
  • hur allvarlig och hur omfattande överträdelsen är och hur länge den har pågått,
  • vilka eventuella åtgärder som näringsidkaren har vidtagit för att mildra eller avhjälpa den skada som konsumenterna lidit,
  • eventuella tidigare överträdelser som begåtts av näringsidkaren,
  • sanktioner som ålagts näringsidkaren för samma överträdelse i andra EU-länder, i gränsöverskridande fall där information om sådana sanktioner finns att få genom samarbete enligt förordning (EU) 2017/2394 (se sammanfattning).
 • Enligt det nya direktivet måste EU-länderna kunna införa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner om de, i samband med samordnade åtgärder enligt förordning (EU) 2017/2394, upptäcker betydande gränsöverskridande överträdelser som drabbar konsumenter i flera EU-länder. Sanktionsavgifterna måste kunna uppgå till 4 % av en näringsidkares omsättning, eller till 2 miljoner euro om information om näringsidkarens omsättning saknas.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVEN FÖR?

 • Direktiv 93/13/EEG gäller sedan den 16 april 1993 och måste bli lag i EU-länderna senast den 31 december 1994.
 • Ändringsdirektiv (EU) 2019/2161 måste bli lag i EU-länderna senast den 28 november 2021. EU-länderna måste tillämpa reglerna från och med den 28 maj 2022.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Fortlöpande ändringar av direktiv 93/13/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (EUT L 328, 18.12.2019, s. 7).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens tillkännagivande – Vägledning om tolkningen och tillämpningen av rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal (EUT C 323, 27.9.2019, s. 4).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – En ny giv för konsumenterna (COM(2018) 183 final, 11.4.2018).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 345, 27.12.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 10.03.2020

Top