EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Djurparkernas roll i att bevara den biologiska mångfalden

Djurparkernas roll i att bevara den biologiska mångfalden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 1999/22/EG om hållande av vilda djur i djurparker

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Direktivet främjar skydd och bevarande av vilda djurarter och bevarande genom att stärka djurparkernas roll i att bevara den biologiska mångfalden.
 • Det innehåller regler för tillståndsbeviljande och inspektion av djurparker för att säkerställa att de respekterar de nödvändiga åtgärderna för bevarande och skydd.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Med ”djurpark” avses en permanent anläggning där levande djur som tillhör vilda arter hålls för att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år.
 • Djuraffärer och cirkusar undantas från direktivet.
 • EU-länderna kan också undanta vissa anläggningar från kraven i detta direktiv om de inte förevisar ett betydande antal djur eller arter för allmänheten, och undantaget inte undergräver målen i direktivet.

Villkor

Genom direktivet åläggs EU-länderna att vidta åtgärder gällande beviljande av tillstånd och att genomföra regelbundna inspektioner på djurparker för att kontrollera att villkoren för dess beviljande är uppfyllda.

För att erhålla tillstånd för verksamhet måste djurparkerna göra följande:

 • Delta i forskning vars resultat främjar bevarandet av arter, informationsutbyte om arternas bevarande och/eller reproduktion i fångenskap (återinplantering och återinförande av arter till ett liv i vilt tillstånd osv.).
 • Främja utbildning av och medvetenhet bland allmänheten med avseende på bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer.
 • Hålla djuren under förhållanden som uppfyller de enskilda arternas biologiska behov och behov av bevarande genom att
  • djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,
  • det upprätthålls en hög djurskötselstandard med program som har utarbetats för preventiv och kurativ veterinärvård samt näringstillförsel.
 • Förhindra att djur rymmer så att eventuella ekologiska hot (t.ex. invasiva främmande arter) mot inhemska arter undviks, samt för att förhindra att skadedjur tar sig in utifrån.
 • Föra uppdaterade register över djuren i parken som varierar beroende på arterna.

Tillstånd och tillsyn

 • EU-länderna måste anta regler för tillstånd och tillsyn av djurparker för att säkerställa att de åtgärder för bevarande som krävs är uppfyllda.
 • Alla djurparker måste ha ett tillstånd.
 • Varje tillstånd måste innehålla villkor för att genomföra nödvändiga åtgärder för bevarande och skydd.
 • EU-ländernas behöriga myndigheter måste genomföra en inspektion innan ett tillstånd beviljas, vägras, ges förlängd giltighetstid eller i väsentlig grad ändras.
 • När en djurpark inte helt eller delvis uppfyller de rättsliga kraven måste den behöriga myndigheten helt förbjuda allmänhetens tillgång till djurparken eller till den del av parken som berörs.
 • Vid stängning av delar av en djurpark eller fullständig stängning av en djurpark måste de berörda djuren behandlas eller avlägsnas under förhållanden som EU-landets berörda domare anser vara lämpliga och förenliga med reglerna i direktivet.

God praxis

År 2015 offentliggjorde Europeiska kommissionen EU zoos directive good practices document (dokumentet om god praxis för djurparksdirektivet). Detta är utformat för att hjälpa EU-länderna att förbättra efterlevnaden av kraven i direktivet genom att utbyta erfarenheter och god praxis.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 9 april 1999. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 9 april 2002.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker (EGT L 94, 9.4.1999, s. 24–26)

Senast ändrat 06.06.2016

Top