EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kvaliteten på badvatten (fram till 2014)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Badvattenkvaliteten' for an updated information about the subject.

Kvaliteten på badvatten (fram till 2014)

Europeiska unionen (EU) fastställer regler för övervakning, bedömning och förvaltning av badvatten samt information om badvattnets kvalitet. Ändringen har följande två mål, att minska och förebygga förorening av badvatten och att informera om föroreningsgraden.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv gäller kvaliteten på badvatten, i medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU). Det rör de vatten i vilka bad är tillåtet av nationella myndigheter och regelbundet tillämpas av ett stort antal badare. Direktivet gäller inte vatten avsett för terapeutiska ändamål och vatten som används i simbassänger.

I direktivet fastställs minimikriterier för badvattenkvaliteten. Det handlar om:

  • gränsvärden för ämnen som anses vara indikatorer på föroreningar (se bilaga);
  • den lägsta provtagningsfrekvens och metoder för analys eller inspektion av dessa vatten (i bilaga).

Medlemsstaterna får fastställa gränsvärden som är strängare än de kriterier som fastställs i direktivet. Om direktivet inte fastställer värden för vissa ämnen, så får medlemsstaterna avstå från att fastställa sådana värden.

Utvärdering av vattenkvaliteten

Medlemsstaterna utför provtagningar med olika frekvens för varje förorenande ämne (se bilaga). Dessa provtagningar görs på de ställen där det är flest badare per dag. Provtagningarna börjar 15 dagar innan badsäsongen börjar. Undersökningen av vattnet bör anpassas till geografiska och topografiska förhållanden och till förekomsten eller den eventuella förekomsten av förorenande avfall.

Vatten som inte uppfyller kraven

När vatten inte uppfyller parametrarna i direktivet, får inte medlemsstaterna tillåta bad innan de vidtagit nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten. De har tio år på sig efter det att direktivet meddelats för att se till att vattnet stämmer överens med de fastställda gränsvärdena.

Även om en viss andel av de prover som tagits under badsäsongen inte uppfyller gränsvärdena kan badvattnet dock ändå betraktas som tjänligt om vissa villkor är uppfyllda. Undantag från bestämmelserna i direktivet kan medges förutsatt att man inte åsidosätter krav som är väsentliga för att skydda människors hälsa.

Dessutom tas inte hänsyn till sviterna av översvämningar, naturkatastrofer eller särskilda väderförhållanden vid avgörandet av vattenkvaliteten.

En övervakningskommitté

En kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen gör det möjligt att anpassa åtgärderna för förbättring av vattenkvaliteten. Den består av företrädare för medlemsstaterna och leds av en företrädare för kommissionen.

Bakgrund

Detta direktiv upphävs av direktiv 2006/7/EG från och med 31 december 2014. Det kommer dock att fortsätta gälla i de medlemsstater där införlivningen av det nya direktivet inte är klart.

Revideringen av badvattenlagstiftningen syftar bl.a. till att säkerställa förenlighet med sjätte miljöhandlingsprogrammet, strategin för en hållbar utveckling och med ramdirektivet för vatten Den syftar även till att underlätta formerna för vetenskaplig utveckling, öka informationen till allmänheten och förbättra alla berörda parters möjlighet att medverka.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EGT/EUT

Direktiv 76/160/EEG

10.12.1975

8.12.1977

EGT L 31, 5.2.1976

Ändringsrättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EGT/EUT

Direktiv 91/692/EEG

23.12.1991

1.1.1993

EGT L 377, 31.12.1991

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 76/160/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 21 december 2000 - Utarbetande av en ny badvattenpolitik [KOM(2000) 860 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

I detta meddelande betonas de starka och svaga sidorna hos förvaltningen av badvattenkvalitet samt presenteras möjliga infallsvinklar för det nya direktivet utifrån den tekniska utvecklingen på området.

Kommissionens beslut 92/446/EEG av den 27 juli 1992 om frågeformulär för direktiv inom vattenområdet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 247, 27.8.1992]. Syftet med detta beslut är att upprätta mallar till de frågeformulär som behövs för att kontrollera genomförandet och efterlevnaden av alla direktiv på vattenpolitikens område, inklusive direktiv 76/160/EEG.

Senast ändrat den 16.03.2011

Top