EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/84/EG om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att införa en obligatorisk följerätt* för upphovsmän av originalkonstverk inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

Konstverk som följerätten avser

Förutsatt att konstverken har skapats av konstnären själv eller det rör sig om exemplar som har framställts i begränsat antal och som anses vara originalkonstverk enligt kommersiell praxis (t.ex. begränsade produktioner eller signerade verk) gäller följerätten för verk som

 • bilder,
 • collage,
 • målningar,
 • teckningar,
 • graveringar,
 • tryck,
 • litografier,
 • skulpturer,
 • vävda tapeter eller bonader,
 • keramiska föremål,
 • glasföremål,
 • fotografier.

Följerätten gäller inte författares och kompositörers originalmanuskript.

Följerättens innehåll

 • Följerättsersättningen betalas normalt av säljaren. EU-länderna kan emellertid anta lagar som gör att en annan yrkesverksam än säljaren kan vara ensamt ansvarig för att betala följerättsersättningen eller dela detta ansvar med säljaren.
 • EU-länderna får också besluta att följerätten inte gäller när
  • säljaren har förvärvat konstverket direkt av upphovsmannen mindre än tre år före vidareförsäljningen, och
  • vidareförsäljningspriset inte överstiger 10 000 euro.

Skyddstiden för följerätten

Skyddstiden för följerätten fastställs i direktiv 2006/116/EG om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter och uppgår till 70 år efter upphovsmannens död.

Beräkning av följerättsersättningen

 • EU-länderna är skyldiga att fastställa ett lägsta försäljningspris för försäljning som omfattas av följerätten. Detta lägsta försäljningspris får inte överstiga 3 000 euro.
 • Konstnärer får ersättning som beräknas som en procentandel av det pris som deras verk säljs för. Försäljningspriset delas upp i fem delar, och ersättningen varierar mellan 4 % och 0,25 % beroende på del.
 • Totalt får ersättningen emellertid inte överstiga 12 500 euro.

Mottagare

 • Följerättsersättningen går till upphovsmannen till verket och, efter hans eller hennes död, till efterträdande rättsinnehavare.
 • Upphovsmän som är medborgare i länder utanför EU får omfattas av följerätten om lagstiftningen i deras land tillåter skydd av följerätten i det landet för upphovsmän från EU-länder.
 • EU-länderna kan emellertid besluta att låta detta direktiv gälla för upphovsmän som är medborgare i länder utanför EU men som har sin vanliga vistelseort i EU-landet i fråga.

Rätt att erhålla uppgifter

Under en treårsperiod efter vidareförsäljningen har de personer som har rätt till ersättning rätt att av yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden begära in alla uppgifter som kan behövas för att ersättningen från vidareförsäljningen ska betalas ut.

Rapport om genomförandet av direktivet och viktiga principer och rekommendationer

Under 2011 antog Europeiska kommissionen en rapport om genomförandet av direktivet. I denna rapport föreslog kommissionen att man skulle upprätta en dialog med berörda parter (bland annat organisationer som ansvarar för insamling av följerättsersättningar, upphovsmän och yrkesverksamma på konstmarknaden som konsthandlare, gallerier och auktionsförrättare) som ska resultera i rekommendationer om hur man kan förbättra systemet med insamling och utbetalning av följerättsersättningar i EU. Under 2014 undertecknade företrädarna för dessa organisationer Key Principles and Recommendations on the management of the Author Resale Right (viktiga principer och rekommendationer om förvaltningen av följerätten för upphovsmän).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

 • Detta direktiv gäller alla originalkonstverk som den 1 januari 2006
  • skyddades av EU-ländernas upphovsrättslagar, eller
  • uppfyllde kriterierna för skydd enligt detta direktiv.
 • Direktivet gäller sedan den 13 oktober 2001 och måste bli lag i EU-länderna senast den 1 januari 2006.

BAKGRUND

I Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk anges det visserligen att upphovsmannen till ett originalkonstverk ska omfattas av följerätten, men eftersom konventionen inte är bindande låter vissa EU-länder bli att tillämpa den. Detta leder till hinder på den inre marknaden och snedvridning av konkurrensen inom den, liksom brist på skydd för upphovsmännen till originalkonstverk.

VIKTIGA BEGREPP

Följerätt: rätt för upphovsmannen till ett originalkonstverk att få en procentandel av det pris som erhålls vid vidareförsäljning av detta konstverk av yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden (auktionskammare, gallerier eller någon annan aktör på konstmarknaden).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) (EGT L 272, 13.10.2001, s. 32).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Rapport om genomförandet och effekten av följerättsdirektivet (2001/84/EG) (KOM(2011) 878 slutlig, 14.12.2011).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 372, 27.12.2006, s. 12).

Efterföljande ändringar av direktiv 2006/116/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 11.01.2019

Top