EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mediekunskap i den digitala tidsåldern

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Mediekunskap i den digitala tidsåldern

Medieproduktionen och -konsumtionen i den digitala tidsåldern har vänt upp och ner på mediesektorn. Hela befolkningen får i allt större utsträckning tillgång till bredbandsnät, och användarnas aktiva medverkan i produktionen av online-innehåll ger upphov till sådana enorma mängder av information och innehåll som aldrig tidigare skådats, vilket har föranlett kommissionen att stödja initiativ med inriktning på mediekunskap.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 20 december 2007 - En europeisk strategi för mediekunskap i den digitala miljön [KOM(2007) 833 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Mediekunskap definieras som möjligheten att få tillgång till medier, förstå och kritiskt utvärdera innehållet samt själv skapa innehåll i medierna.

Denna kunskap är avgörande för att kunna delta fullständigt och aktivt i samhället. Mediekunskap gör det lättare för de europeiska medborgarna att urskilja den kulturella och ekonomiska dimensionen av alla former för digitala medier (tv, film, video, webbplatser, radio, videospel och virtuella nätverk).

Goda mediekunskaper kan bidra till att uppfylla Lissabonmålen genom att utvecklingen av en kunskapsbaserad ekonomi främjas och konkurrenskraften förbättras inom sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT) och mediesektorn.

Mediekunskap kan blåsa nytt liv i den europeiska audiovisuella politiken. Kommissionens rapport om genomförandet av det nya direktivet om audiovisuella medietjänster kommer bl.a. att handla om spridningen av mediekunskaper i alla medlemsstater fram till 2011. Direktivet handlar även om stödprogrammet Media 2007 med särskild inriktning på tillgången till audiovisuella verk och främjandet av det europeiska audiovisuella kulturarvet.

Hur kan en effektiv mediekunskap garanteras?

Kommissionen planerar ökad mediekunskap inom följande tre områden:

  • Innehållet på Internet.
  • Det kommersiella meddelandet som sådant.
  • De audiovisuella verken.

Effektiva mediekunskaper gör det möjligt för användarna att kritiskt utvärdera innehållet på Internet. Kommissionen föredrar exempelvis att ett kritiskt förhållningssätt när det gäller reklam främjas hos allmänheten i stället för att viss praxis förbjuds.

Mediekunskap bör på ett allmänt sätt främja den elektroniska tillgången för att se till att personer med funktionshinder, mindre gynnade personer, personer som diskrimineras på grund av kön, etniskt ursprung, ålder, religion eller sexuell läggning också kan dra nytta av fördelarna med informationssamhället.

När det gäller audiovisuella verk bör mediekunskapen göra befolkningen medveten om det europeiska kulturarvet när det gäller film och stödja kreativiteten på det audiovisuella området.

Meddelandet grundas på de slutsatser som drogs genom det omfattande offentliga samråd som inleddes i oktober 2006 (pdf (DE) (EN) (FR)), där tonvikten lades vid en spridning av bästa praxis på lokal och nationell nivå inom området för mediekunskap.

Med hänsyn till dessa prioriteringar uppmanas medlemsstaterna att

  • uppmuntra de nationella myndigheterna med ansvar för lagstiftningen om audiovisuella medier och elektronisk kommunikation till ett större engagemang i olika initiativ för att öka mediekunskapen,
  • säkerställa en kontinuerlig uppföljning av initiativen för ökad mediekunskap genom att fastställa nya utvärderingskriterier, och
  • utarbeta uppförandekoder eller normer med hjälp av alla berörda parter, dvs. de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, konsumentgrupper, innehållsleverantörer och -producenter, företag inom den audiovisuella sektorn, utbildningsinstitutioner, kulturella institutioner och forskningsinstitutioner.

Bakgrund

I rekommendationen (esdeenfr) om skyddet av minderåriga, skyddet av den mänskliga värdigheten och rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och informationstjänster betonas vikten av mediekunskap.

De initiativ som planeras för mediekunskap kommer att fastställas inom ramen för det Europeiska året för interkulturell dialog.

Senast ändrat den 30.01.2008

Top