EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skydd för fartyg och hamnanläggningar

Skydd för fartyg och hamnanläggningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

 • Alla EU-länder skulle fullt ut tillämpa den ändrade Solas-konventionen och ISPS-koden (de internationella reglerna om sjöfartsskydd) på internationell sjöfart senast den 1 juli 2004. För de största inhemska passagerarfartygen var sista datum den 1 juli 2005.
 • Senast den 1 juli 2007 skulle alla EU-länder, efter att ha gjort en obligatorisk säkerhetsbedömning, bestämma i vilken utsträckning de skulle tillämpa åtgärderna för andra kategorier av nationell sjöfart.
 • Alla EU-länder ska informera Internationella sjöfartsorganisationen, EU-kommissionen och andra EU-länder om vilka åtgärder som har vidtagits. De ska då bland annat lämna information om de sambandspunkter för sjöfartsskydd som har utsetts av varje EU-land.
 • Fartyg som omfattas av de särskilda åtgärderna, och som avser att anlöpa en EU-hamn, måste lämna säkerhetsinformation till berörda nationella myndigheter
  • minst 24 timmar i förväg,
  • senast när de lämnar sin föregående hamn om resan är kortare än 24 timmar,
  • så snart anlöpshamnen är känd om den var okänd vid avfärden.
 • Schemalagd sjötrafik mellan hamnar på eget territorium eller mellan två EU-länder kan undantas från regeln om att lämna information före ankomsten så länge den lämnas på begäran av myndigheterna.
 • Nationella myndigheter registrerar de företag och fartyg som omfattas av undantaget och uppdaterar listan regelbundet.
 • Senast den 1 juli 2004 skulle EU-länderna utse en sambandspunkt för sjöfartsskydd.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

 • Den pågående folkhälsokrisen gör det svårt för EU-ländernas nationella myndigheter att genomföra de inspektioner och besiktningar som behövs för att förnya vissa dokument på området för sjöfartsskydd. Genom förordning (EU) 2020/698 förlängs därför tidsfristerna för översyn av skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar och hamnar. På så vis kan EU-länderna och sjöfartsnäringen hantera detta på ett flexibelt och pragmatiskt sätt och hålla viktiga leveranskedjor öppna utan att säkerheten äventyras.
 • Enligt EU:s rättsakter om sjöfartsskydd, till exempel direktiv 2005/65/EG (se sammanfattning) måste utbildningar och övningar inom sjöfartsskydd genomföras inom vissa tidsramar. Förordning (EU) 2020/698 tillåter viss flexibilitet även på detta område.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 juli 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Sjöfartsskydd: En kombination av förebyggande åtgärder för att skydda sjöfart samt hamnanläggningar mot avsiktliga olagliga handlingar.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 725/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (EUT L 310, 25.11.2005, s. 28).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.07.2020

Top