Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rösträtt och valbarhet vid kommunala val

Rösträtt och valbarhet vid kommunala val

I detta direktiv fastställs närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val* för unionsmedborgare i det EU-land där de är bosatta.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I detta direktiv fastställs närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val* för unionsmedborgare i det EU-land där de är bosatta.

VIKTIGA PUNKTER

Alla unionsmedborgare som inte är medborgare i det EU-land där de är bosatta, kan utöva sin rösträtt och sin valbarhet vid kommunala val i det landet på samma villkor som landets medborgare.

För att unionsmedborgare ska bli upptagna i röstlängden i bosättningslandet ska de framvisa samma dokument som statens egna medborgare. Om det är obligatoriskt att rösta i bosättningslandet, ska även dessa unionsmedborgare vara tvungna att rösta.

Om medborgare i bosättningslandet måste ha varit bosatta på det landets territorium under en viss tid för att få rösta eller för att vara valbara, ska unionsmedborgare utanför landet anses uppfylla det villkoret om de varit bosatta i en annan medlemsstat under den tiden.

EU-länderna kan vägra unionsmedborgare rätten att kandidera i följande fall:

Om de förlorat rätten till valbarhet enligt lagstiftningen i hemlandet genom ett individuellt, civilrättsligt eller straffrättsligt beslut.

Om de inte kan visa upp deklaration med uppgift om sin nationalitet, eller vissa andra nödvändiga identitetshandlingar.

EU-länderna får i vissa fall fastställa att innehav av en kommunal befattning i bosättningsstaten är oförenligt med innehav av en liknande befattning i ett annat EU-land.

EU-länderna får föreskriva att endast deras egna medborgare får inneha vissa ledande befattningar, eller att unionsmedborgare som har valts till medlemmar av ett representativt råd varken ska delta i utnämningen av ombud för val av en parlamentarisk församling eller rösta i en sådan församling.

I direktivet ges även undantag för

länder där antalet unionsmedborgare som uppfyller ålderskravet för rösträtt och som bor i landet utan att vara medborgare där utgör mer än 20 %,

unionsmedborgare som redan har rätt att rösta i valen till de nationella parlamenten i sitt bosättningsland.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 20 januari 1995.

VIKTIGA BEGREPP

* Kommunala val: Val som är öppna för alla behöriga vuxna invånare på grundläggande lokal styrelsenivå, enligt bilagan till direktivet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 94/80/EG

20.1.1995

31.12.1995

EGT L 368, 31.12.1994, s. 38-47

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till bilagorna till direktiv 94/80/EG har införlivats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 24.09.2015

Top