EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Emittenter av värdepapper – öppnare information

Emittenter av värdepapper – öppnare information

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/109/EG – insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Detta direktiv syftar till att förbättra informationen till investerare om emittenter av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad, belägna eller verksamma i ett EU-land. Direktivet kräver av EU-länderna att offentliggöra regelbunden finansiell information om landets inkomster under hela verksamhetsåret, utöver löpande information om innehav av betydande andelar rösträtter.

Insynsdirektivet har ändrats 2013 genom direktiv 2013/50/EU. Ändringen syftar till att

  • minska den administrativa bördan för små och medelstora emittenter i syfte att förbättra deras tillgång till kapital,
  • öka insynssystemets effektivitet, särskilt med avseende på offentliggörande av information om företagens ägarförhållanden.

Direktiv 2013/50/EU måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning senast den 26 november 2015.

Regelbunden finansiell information

Regelbunden finansiell information avser den finansiella situationen för emittenter av värdepapper och de företag som de kontrollerar. Emittenter av värdepapper måste lämna årliga finansiella, redovisningar och delårsrapporter (”delårsredogörelser”) om de inte redan offentliggör kvartalsrapporter.

Trots det har direktiv 2013/50/EU tagit bort skyldigheten att offentliggöra en delårsredogörelse eller kvartalsrapport. Å andra sidan måste den finansiella redovisningen vara tillgänglig för allmänheten i minst tio månader och inte längre fem.

Meddelande om innehav av betydande andelar rösträtter

När en aktieägare förvärvar eller avyttrar aktier från en emittent vars aktier är upptagna till negation på en reglerad marknad och vilka medför rösträtt, måste han/hon underrätta emittenten om vilken procentandel rösträtter han/hon äger efter transaktionen. Denna regel gäller om procentandelen ägda aktier når upp till vissa tröskelvärden (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 och 75 procent) eller överskrider dessa värden. Detta gäller även i andra fall när en fysisk eller juridisk person har rätt att förvärva, avyttra eller utöva rösträtter.

Direktiv 2013/50/EU har utökat förfarandet för underrättelse av när tröskelvärden överskrids till finansiella instrument som ger rätt eller möjlighet att förvärva aktier med likvärdig ekonomisk effekt. För att bedöma tröskelvärden som överskrids måste innehavaren godkänna aktier med andra finansiella instrument.

Underrättelsen, som ska göras så snabbt som möjligt, avser den nya fördelningen av rösträtterna, identifiering av aktieägaren, datum för förändringen och det uppnådda tröskelvärdet för rösträtt.

Rapport om betalningar gjorda till regeringar

Detta är en ny åtgärd som införs genom direktiv 2013/50/EU. Detta direktiv ålägger börsnoterade företag som är verksamma inom utvinningsindustrin (olja, gas och mineraler) och skogsodling att deklarera betalningar till regeringar i de länder där de bedriver sin verksamhet, i en separat rapport som sammanställs årligen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 20 januari 2005 och EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 20 januari 2007.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38–57)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/109/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (EUT L 340, 22.12.2007, s. 66–68). Se konsoliderad version.

Kommissionens rekommendation 2007/657/EG av den 11 oktober 2007 om det elektroniska nätverk av officiellt utsedda mekanismer för central lagring av obligatorisk information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (EUT L 267, 12.10.2007, s. 16–22)

Kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 69, 9.3.2007, s. 27–36). Se konsoliderad version.

Senast ändrat 30.11.2015

Top