EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Internationell handel med farliga kemikalier (Rotterdamkonventionen)

Internationell handel med farliga kemikalier (Rotterdamkonventionen)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rotterdamkonventionen

Beslut 2003/106/EG om godkännande av Rotterdamkonventionen

Beslut 2006/730/EG om ingående av Rotterdamkonventionen

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTEN?

 • Genom konventionen införs ett förfarande med förhandsgodkännande sedan information lämnats (Prior Informed Consent, PIC) för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.
 • Genom besluten säkerställs att EU godkänner, ingår och deltar i Rotterdamkonventionen, eftersom Europeiska unionens domstol ogiltigförklarade det ursprungliga lagstiftningsbeslutet på grund av en rättsfråga.

VIKTIGA PUNKTER

Konventionen

 • reglerar importen och exporten av 52 farliga kemikalier och bekämpningsmedel,
 • kräver att var och en av de kemikalier som förtecknas får förhandsgodkännande från en importör innan den exporteras,
 • upprättar ett förfarande för utbyte av information om de beslut som fattats av importerande länder,
 • kräver att varje part i konventionen ska utse en nationell myndighet som ska säkerställa att konventionen genomförs till fullo,
 • frågar varje part huruvida den godkänner att de kemikalier och bekämpningsmedel som omfattas av konventionen importeras,
 • kräver att exportörer säkerställer att de förtecknade kemikalierna inte exporteras om det importerande landet inte har gett sitt formella godkännande till detta,
 • kräver att parter som har förbjudit en kemikalie eller underkastat den stränga restriktioner underrättar konventionens sekretariat om detta,
 • föreskriver utbyte av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk och juridisk information om de kemikalier som omfattas av konventionen och en möjlighet att ge utvecklingsländer tekniskt bistånd för kemikeliereglering,
 • tillåter varje part att frånträda konventionen ett år efter den dag då underrättelsen om detta mottogs,
 • gäller inte narkotika, radioaktivt material, avfall, kemiska vapen, livsmedel och livsmedelstillsatser, genetiskt modifierade organismer eller kemikalier som exporteras för forskning.

SEDAN NÄR GÄLLER AVTALET?

Konventionen trädde i kraft den 24 februari 2004.

BAKGRUND

 • Den 10 januari 2006 meddelade Europeiska unionens domstol sin dom i mål C-94/03. Europeiska kommissionen hade väckt talan mot rådet och bett domstolen ogiltigförklara rådets beslut 2003/106/EG, genom vilket Rotterdamkonventionen hade godkänts på EU:s vägnar.
 • Kommissionen hävdade att beslutet borde ha baserats uteslutande på fördragsartikeln om den gemensamma handelspolitiken (vid den tidpunkten artikel 133 i Amsterdamfördraget) och inte på den artikel som användes och som omfattade miljöpolitiken (artikel 175 i samma fördrag).
 • Domstolen beslutade att båda artiklarna skulle utgöra den nödvändiga rättsliga grunden och ogiltigförklarade rådets ursprungliga beslut. Genom det nya beslutet, som började gälla det datum då det ursprungliga beslutet antogs, säkerställs att inget rättsligt tomrum uppstår.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 29).

Rådets beslut 2003/106/EG av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 27).

Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 649/2012 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 06.08.2020

Top