EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Personlig skyddsutrustning

This summary has been archived and will not be updated. See 'Garantera säker personlig skyddsutrustning för användare' for an updated information about the subject.

Personlig skyddsutrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 89/686/EEG – personlig skyddsutrustning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det omfattar personlig skyddsutrustning. I direktivet fastställs villkoren för hur denna får släppas ut på marknaden och den fria rörligheten inom Europeiska unionen (EU) samt de grundläggande säkerhetskrav som en personlig skyddsutrustning ska uppfylla för att skydda användarnas hälsa och säkerhet.
 • I direktivet ställs krav på EU-länderna att anta åtgärder för att säkerställa att personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden skyddar användarnas hälsa och säkerhet utan att det inverkar negativt på hälsa och säkerhet för andra människor, husdjur eller varor.

VIKTIGA PUNKTER

Definition och tillämpningsområde

Personlig skyddsutrustning är varje anordning eller utrustning

 • som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker (t.ex. solglasögon),
 • som är avsedd för både yrkes- och privat bruk (såsom sport-, fritids- och hushållsbruk).

Direktivet gäller inte för

 • personlig skyddsutrustning som täcks av ett annat direktiv som är avsett att uppfylla samma mål som detta direktiv i fråga om utsläppande på marknaden, fri rörlighet för varor och säkerhet,
 • personlig skyddsutrustning som utformats och tillverkats för att användas av militära styrkor eller för att upprätthålla lag och ordning,
 • personlig skyddsutrustning för självförsvar,
 • personlig skyddsutrustning som inte bärs ständigt och som är avsedd för skydd eller räddning av personer på fartyg eller flygplan,
 • hjälmar och visir avsedda för användare av två- eller trehjuliga motorfordon.

Grundläggande krav

 • Utformningen och tillverkning av personlig skyddsutrustning är föremål för grundläggande hälso- och säkerhetskrav.
 • De grundläggande krav som måste uppfyllas av personlig skyddsutrustning under tillverkning och innan den släpps ut på marknaden är
  • allmänna krav som tillämpas på alla personliga skyddsutrustningar,
  • speciella ytterligare krav för särskilda typer av personlig skyddsutrustning (t.ex. personlig skyddsutrustning som åldras, där prestandan kan påverkas av ålder ska ha ett tillverkningsdatum),
  • speciella ytterligare krav för särskilda risker (t.ex. flythjälpmedel – under förutsägbara användningsförhållanden får denna personliga skyddsutrustning inte begränsa användarnas rörelsefrihet, utan ska göra det möjligt för dem att simma eller på annat sätt undkomma en fara eller rädda andra personer).

Harmoniserade standarder

Bedömning av överensstämmelse och anmälda kontrollorgan

 • Bedömning av den personliga skyddsutrustningens överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra regler i detta direktiv åligger
  • antingen de kontrollorgan som anmälts av EU-länderna i enlighet med vissa minimikriterier för bedömning,
  • eller tillverkarna själva.

Försäkran om överensstämmelse och CE-märkning

EU-länderna får inte begränsa, hindra eller förbjuda att personliga skyddsutrustningar som bär CE-märkning släpps ut på marknaden eller tas i bruk. För dessa gäller följande:

 • Tillverkaren kan uppvisa en EG-försäkran om överensstämmelse.
 • För skyddsutrustning som skyddar mot mindre risker ska överensstämmelse styrkas av tillverkaren själv genom en EG-försäkran om överensstämmelse.
 • All annan personlig skyddsutrustning ska genomgå en EG-typkontroll* av ett anmält kontrollorgan.
 • Vissa typer av personlig skyddsutrustning som skyddar mot mycket allvarliga risker är också föremål för ett förfarande som syftar till att säkerställa överensstämmelse med produktionstyp, såsom andningsutrustning. Sådan personlig skyddsutrustning kräver ett EG-typkontrollintyg samt
  • antingen kontinuerlig övervakning av efterlevnad av revisioner för att säkerställa att kvalitetsledningssystem finns på plats för tillverkning av produkter i överensstämmelse,
  • eller tillhandahållande av prover varje år för att kontrollera överensstämmelsen.

EG-överensstämmelsemärkningen anbringas av tillverkaren eller dennes representant i EU.

Upphävande

Direktiv 89/686/EEG kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/425 från och med den 21 april 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1991. Det har gällt sedan den 1 juli 1992.

BAKGRUND

Detta direktiv kompletteras av direktiv om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet, särskilt direktiv 89/656/EEG om arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen.

* VIKTIGA BEGREPP

Typkontroll: när ett godkänt kontrollorgan fastställer och intygar att typen av personlig skyddsutrustning i fråga uppfyller de relevanta bestämmelserna i detta direktiv.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (EGT L 399, 30.12.1989, s. 18–38).

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/686/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51–98).

Senast ändrat 20.09.2016

Top