EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skydd av euron mot förfalskning – Europol

Skydd av euron mot förfalskning – Europol

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2005/511/RIF genom vilket Europol utses till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet utses Europol till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron för att på ett effektivt sätt tillämpa den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning, som man enades om i Genève 1929 (Genèvekonventionen), och för att stärka samarbetet mellan länderna i Europeiska unionen (EU) sinsemellan samt mellan EU-länderna, Europol och länder utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

EU stärker samarbetet mellan EU-länderna sinsemellan samt mellan EU-länderna och Europol i syfte att skydda euron mot förfalskning på internationell nivå. Länder utanför EU behöver en central kontaktpunkt för information om falska euro. Alla sådana uppgifter samlas för att analyseras hos Europol, som fungerar som centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron enligt Genèvekonventionen.

Europols roll

 • Europol fungerar som centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron i den mening som avses i artikel 12 i Genèvekonventionen, i vilken anges att ”i varje land, inom ramen för dess nationella lagstiftning, bör utredningar om förfalskning organiseras av ett centralt kontor”.
 • Europol, inom ramen för sitt mandat,
  • centraliserar och behandlar all information som kan underlätta utredning, förebyggande och bekämpande av förfalskning av euron, och vidarebefordrar denna information till de nationella centralbyråerna i EU-länderna,
  • meddelar sig direkt med centralbyråerna i länder utanför EU i enlighet med bestämmelserna om överföring av personuppgifter,
  • sänder, om man finner det lämpligt, en uppsättning av prov på faktiska euro till centralbyråerna i länder utanför EU,
  • underrättar regelbundet centralbyråerna i länder utanför EU om nya sedlar och mynt, indragning av sedlar och mynt som varit i omlopp, varje upptäckt av kopierad eller förfalskad eurovaluta, uppgifter om upptäckta förfalskningar osv.
 • När det gäller förfalskning av alla andra valutor förblir de nationella centralbyråernas befogenheter i kraft.

Effektiv tillämpning av 1929 års Genèvekonvention

 • Genèvekonventionen bör tillämpas mer effektivt. I konventionen fastställs effektiva regler för förhindrande och bekämpande av förfalskningar. Ordet ”valuta” avser sedlar och mynt som har ställning av lagligt betalningsmedel.
 • Rådet finner det lämpligt att alla EU-länder blir avtalsslutande parter i konventionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 16 juli 2005.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2005/511/RIF av den 12 juli 2005 om skydd av euron mot förfalskning genom att Europol utses till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron (EUT L 185, 16.7.2005, s. 35–36).

Senast ändrat 23.03.2017

Top