Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Skydd av animalieproduktionens djur

Go to the summaries’ table of contents

Skydd av animalieproduktionens djur

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/58/EG – skydd av animalieproduktionens djur

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I det fastställs allmänna regler om skydd av animalieproduktionens djur, oavsett art.
 • Dessa gäller för djur som fötts upp för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller annan typ av animalieproduktion, inklusive fisk, reptiler eller amfibier.

VIKTIGA PUNKTER

 • Alla EU-länder har ratificerat den europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur. Huvudartiklarna i den handlar om byggnader, foder och skötsel som är anpassade till dessa djurs behov.
 • EU-länderna ska ta hänsyn till dessa krav när det gäller djurens välbefinnande då EU-lagstiftningen utarbetas, och särskilt inom området för jordbrukspolitik.

Djuren

Direktivet ska tillämpas på djur inom animalieproduktionen (inklusive fiskar, reptiler och amfibier) som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för annan typ av animalieproduktion. Direktivet tillämpas inte på

 • vilda djur,
 • djur som hålls för deltagande i kulturella eller idrottsliga evenemang och aktiviteter (utställningar),
 • experiment- och laboratoriedjur,
 • ryggradslösa djur.

För fler detaljer om specifika kategorier av djur, se även:

Uppfödningsförhållanden

EU-länderna ska anta regler så att ägaren eller uppfödaren säkerställer välbefinnandet hos de djur de har hand om och för att se till att dessa djur inte utsätts för någon onödig smärta, onödigt lidande eller onödig skada. I enlighet med de erfarenheter som görs och aktuella vetenskapliga rön gäller uppfödningsvillkoren följande:

 • Personal: djuren ska skötas av en tillräckligt stor personal som besitter lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.
 • Inspektion: alla djur ska inspekteras minst en gång om dagen. Sjuka eller skadade djur ska utan dröjsmål få lämplig behandling, och om så krävs ska de isoleras i ett lämpligt utrymme.
 • Dokumentation: djurägaren eller djuruppfödaren ska föra bok över all medicinsk behandling som givits och denna dokumentation ska bevaras under minst tre år.
 • Rörelsefrihet: även om ett djur ständigt eller vanligtvis är fastbundet, fastkedjat eller fasthållet ska djuret ha ett utrymme så att det kan röra sig utan att åsamkas onödigt lidande eller skada.
 • Byggnader och utrymmen för stallning: material som används för konstruktion av olika utrymmen ska kunna rengöras och desinficeras grundligt. Luftcirkulation, dammhalt, temperatur och relativ luftfuktighet måste hålla sig inom godtagbara värden. Djur som hålls i byggnader får inte förvaras i ständigt mörker och inte heller utan lämplig vila från artificiellt ljus.
 • Automatisk eller mekanisk utrustning: all automatisk eller mekanisk utrustning som är väsentlig för djurens hälsa och välbefinnande måste inspekteras minst en gång om dagen. När byggnaden är beroende av ett artificiellt ventilationssystem ska ett lämpligt reservsystem ordnas för att garantera tillräcklig förnyelse av luften vid ett eventuellt fel på systemet.
 • Foder, vatten och andra ämnen: djuren ska utfodras med hälsosamt foder som är lämpligt för dem och som ges till dem i tillräcklig mängd och med regelbundna intervaller. Inget annat ämne, med undantag för sådana som givits för terapeutiska eller profylaktiska ändamål eller för zooteknisk behandling ska ges till ett djur. Vidare ska utfodrings- och vattningsutrustningen begränsa riskerna för smitta eller förorening.
 • Stympning: de relevanta nationella bestämmelserna ska tillämpas.
 • Avelsförfaranden: avelsförfaranden som orsakar lidande eller skada får inte tillämpas utom om det rör sig om smärre eller tillfälliga lidanden eller skador, eller om dessa förfaranden uttryckligen tillåts enligt nationell lagstiftning. Inget djur får befinna sig i en uppfödningsanläggning om denna är skadlig för dess hälsa eller välbefinnande.

Inspektioner

EU-länderna ska se till att den behöriga myndigheten utför inspektioner för att kontrollera att bestämmelserna i detta direktiv följs. De ska lämna en rapport om dessa inspektioner till Europeiska kommissionen, och denna ska på grundval av dessa rapporter utforma förslag till hur inspektionerna kan harmoniseras.

Utvärdering och verkställande

Kommissionen ska vart femte år för rådet lägga fram en rapport tillsammans med de eventuella lämpliga förslag som tar hänsyn till slutsatserna i denna rapport. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet om dessa förslag.

EU-länderna kan bibehålla eller tillämpa mer stränga bestämmelser.

Förordningen om offentlig kontroll

Förordning (EU) 2017/625, EU:s nya lagstiftning om offentlig kontroll av livsmedel och djurfoder, ändrar vissa mindre tekniska detaljer i direktivet. Dessa ändringar kommer att gälla från den 14 december 2019.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 8 augusti 1998. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1999.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23).

Fortlöpande ändringar av direktiv 98/58/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2006/778/EG av den 14 november 2006 om minimikrav på insamling av information från inspektioner vid produktionsanläggningar där vissa djur hålls för animalieproduktion (EUT L 314, 15.11.2006, s. 39).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 13.11.2017

Top