Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Dess syfte är att upphäva importtullar på vissa vapen och militär utrustning för att möjliggöra för de myndigheter som ansvarar för militärt försvar i EU-länderna att skaffa den bästa militära materielen tillgänglig i världen.

Förordningen gäller endast varor som importeras av eller på uppdrag av försvarsmyndigheterna i EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Tullbefrielse

Förordningen upphäver tullarna enligt den gemensamma tulltaxan för vapen och militär materiel, förutsatt att varorna används av (eller på uppdrag av) EU-landets väpnade styrkor, till exempel i

  • EU-ländernas territoriella försvar,
  • deltagande i internationellt fredsbevarande,
  • andra uppdrag såsom skydd av EU-medborgare.

I bilaga I till förordningen fastställs förteckningen över varor som uppfyller kraven för detta undantag. Materiel som inte förtecknas i förordningen och i dess bilagor ska beläggas med tull, även om den importeras av ett EU-lands väpnade styrkor.

Berörda varor

De varor för vilka tullbefrielse gäller är vapen och ammunition, inklusive delar och tillbehör, vissa sällsynta gaser, sprängämnen, detonatorer, vissa fotografiska material och vissa kemiska produkter.

Förordningen gäller även tullbefrielse på importerade delar, komponenter och underenheter som ska ingå eller monteras ihop med varorna i bilagorna, eller som är nödvändiga för utbildning eller testning.

Privata företag

Privata företag som är etablerade i EU kommer endast att kunna importera varorna tullfritt förutsatt att de tillverkar relevant militär utrustning, och att de levererar slutprodukter till de myndigheter som ansvarar för militärt försvar i EU-länderna. Alla andra användningsområden ska svara för betalning av tull.

FÖRFARANDEN OCH KONTROLLER

Intyg

En begäran om övergång till fri omsättning av dessa varor måste åtföljas av ett intyg utfärdat av den behöriga myndigheten i EU-landet för vars militära styrkor varorna är avsedda.

Modellen för detta intyg återges i bilaga III till förordningen. Det ska överlämnas till tullmyndigheterna i det importerande EU-landet tillsammans med de varor som det avser.

Militär sekretess

För att säkerställa militär sekretess finns det ett särskilt administrativt förfarande för beviljande av tullbefrielse: de myndigheter som ansvarar för det nationella försvaret kan utfärda intyget i stället för de vanliga tullmyndigheterna. Myndigheterna måste meddelas i enlighet med detta.

Tullövervakning

För de berörda varorna gäller de villkor för användning för särskilda ändamål som fastställs i EU:s tullkodex, dvs. deras användning kommer att övervakas. Tullövervakningen av användningen för särskilda ändamål avslutas tre år efter tidpunkten för övergång till fri omsättning.

I tullövervakningssyfte måste den behöriga myndighet som utfärdar intyget eller använder varorna anmäla annan användning av varor än den användning som anges i förordningen till tullmyndigheterna i det egna landet.

Informationsutbyte

EU-länderna måste meddela namnen på de myndigheter som är bemyndigade att utfärda intyget. Europeiska kommissionen översänder dessa uppgifter till tullmyndigheterna i de övriga EU-länderna.

EU-länderna måste informera kommissionen om tillämpningen av förordningen, och överlämna information varje år till kommissionen om antalet intyg som utfärdats, tillsammans med det sammanlagda värdet och bruttovikten för de varor som importerats enligt förordningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2003.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning (EGT L 25, 30.1.2003, s. 1)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 150/2003 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 10.11.2017

Top