Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s system för tullbefrielser

EU:s system för tullbefrielser

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1186/2009 - om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen möjliggör beviljande av befrielse från de tullar som normalt ska betalas på varor som både importeras till och exporteras från EU.

I förordningen fastställs de fall i vilka det beviljas befrielse från import- och exporttullar och åtgärder som antas under artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)(tidigare artikel 133 i fördraget om inrättandet av Europeiska gemenskapen) när varor importeras till eller exporteras från Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

BEFRIELSE FRÅN IMPORTTULLAR

Befrielsen från importtullar gäller olika varukategorier. Med vissa förbehåll är varor befriade från importtullar om de är rör:

Personlig egendom:

 • personlig egendom tillhörande personer som flyttar sin normala bostad från ett land utanför EU till ett EU-land och haft sin normala bostad utanför EU under en sammanhängande tid av minst tolv månader;
 • varor som importeras med anledning av giftermål, förutsatt att den berörda personen haft sin normala bostad utanför EU under en sammanhängande tid av minst tolv månader, flyttar sin normala bostad till EU med anledning av giftermålet och lägger fram bevis för giftermålet;
 • personlig egendom som fysiska personer som har sin normala bostad i EU förvärvat genom arv;
 • personlig utstyrsel, skolmateriel och bohag tillhörande elever och studenter som kommer till EU för att studera.

Varor av ringa värde, varor av icke-kommersiell art, kapitalvaror och varor i resenärers bagage:

 • varor av ringa värde;
 • varor av icke-kommersiell art som en privatperson i ett land utanför EU skickar till en privatperson i EU;
 • kapitalvaror och annan utrustning tillhörande företag som definitivt upphör med sin verksamhet i ett land utanför EU och flyttar till EU;
 • momsbefriade varor av icke-kommersiell art som ingår i det personliga bagaget hos resenärer som kommer utifrån EU.

Jordbruksprodukter och biologiska, kemiska, farmaceutiska och medicinska produkter:

 • produkter från jordbruk, husdjursskötsel, biodling, trädgårdsodling eller skogsbruk från egendomar i länder som gränsar till EU och som drivs av lantbrukare från EU;
 • utsäde, gödselmedel och produkter för behandling av jord och grödor som importeras av jordbrukare från ett länder utanför EU för att användas på egendomar i angränsande EU-länder;
 • försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen som huvudsakligen är avsedda för forskning;
 • terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning;
 • instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling;
 • referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter;
 • farmaceutiska produkter som importeras i samband med internationella idrottsevenemang.

Andra varukategorier:

 • undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, vetenskapliga instrument och apparater;
 • varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer, artiklar avsedda för blinda och andra funktionshindrade;
 • hederstecken och belöningar, gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser, varor som ska användas av monarker eller statsöverhuvuden;
 • varor som importeras för handelsfrämjande ändamål;
 • varumärken, mönster och design som sänds till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter;
 • litteratur avsedd som turistinformation;
 • hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport;
 • strö, torrfoder och annat foder som medföljer djur under transport;
 • bränsle och smörjmedel som finns i motorfordon och motorcyklar som kommer in i EU;
 • material för uppförande och underhåll av minnesmärken för krigsoffer;
 • kistor som innehåller lik och begravningsurnor som innehåller aska, samt artiklar för utsmyckning vid begravning.

Om befrielse från importtullar beviljas under förutsättning att mottagaren använder varorna på ett särskilt sätt, är den berörda personen ansvarig för att förse den behöriga myndigheten med bevis på att dessa villkor uppfyllts. I en sådan situation får endast behöriga myndigheter i det berörda EU-landet bevilja tullbefrielse.

BEFRIELSE FRÅN EXPORTTULLAR

Flera varukategorier är befriade från exporttullar. Med vissa förbehåll är varor befriade från exporttullar om de är:

 • varor av ringa värde;
 • husdjur som exporteras i samband med överflyttning av en jordbruksverksamhet från ett EU-land till ett land utanför EU;
 • produkter från jordbruk eller husdjursskötsel som framställts av jordbrukare från angränsande länder utanför EU;
 • utsäde som exporteras för att användas på egendomar i länder utanför EU;
 • torrfoder och annat foder som medföljer djur vid export.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 30 december 2009.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EUT L 324, 10.12.2009, s. 23–57)

Senast ändrat 15.11.2015

Top