EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Olaf (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning)

Olaf (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) inrättades år 1999 genom beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom och har som huvudsyfte att utreda korruption och svåra missförhållanden inom EU:s institutioner samt bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget. Den rättsliga ram där Olafs befogenheter och behörigheter fastställs är förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (Olafförordningen).

Sett till sin rättsliga status är Olaf av hybridkaraktär. I egenskap av oberoende organ genomför byrån externa utredningar i EU-länder och länder utanför EU av bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s budget och interna utredningar inom EU:s institutioner, organ och byråer för att upptäcka svåra missförhållanden som kan leda till disciplinära eller straffrättsliga förfaranden.

I egenskap av kommissionsavdelning ansvarar Olaf för att ta fram politik och lagstiftning som syftar till att förebygga bedrägerier och skydda EU:s ekonomiska intressen.

Den nuvarande översynen av Olafförordningen, som trädde i kraft den 17 januari 2021, ledde till ökad effektivitet i Olafs utredningar och förstärkt samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) på grundval av samarbete, informationsutbyte, komplementaritet och undvikande av dubbelarbete.

SE ÄVEN:

Top