EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program som främjar utvecklingen av mikrofinansiering i EU

Program som främjar utvecklingen av mikrofinansiering i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet

Förordning (EU) nr 1296/2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH FÖRORDNINGEN?

 • Genom beslut nr 283/2010/EU inrättas EU-instrumentet Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet.
 • Genom förordning (EU) nr 1296/2013 inrättas EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), som har följande syften:
  • Skapa hållbar och långsiktig tillväxt och sysselsättning.
  • Minska skillnaderna mellan EU-länderna.
  • Bidra till att minska den sociala ojämlikheten.
 • Förordningen medför också en ändring av beslut nr 283/2010/EU, nämligen att när Progress-instrumentet har löpt ut ska skuldsaldot till EU göras tillgängligt för mikrofinansiering* och stöd till sociala företag*.

VIKTIGA PUNKTER

Progress-instrumentet hade enligt beslutet en budget på 100 miljoner euro för fyra år (2010–2013) och var utformat för att göra det lättare för följande målgrupper att få mikrofinansiering:

 • Arbetslösa, personer som riskerar att förlora sitt arbete, icke yrkesverksamma, personer som löper risk för social utestängning och utsatta personer som vill starta eller vidareutveckla egna mikroföretag*.
 • Mikroföretag, särskilt de som anställer personer ur de grupper som anges i föregående punkt.

Under perioden 2014–2020 ingick detta initiativ enligt förordning (EU) nr 1296/2013 i delen för mikrofinansiering och socialt entreprenörskap inom EU:s EaSI-program, som har tagit vid efter instrumentet Progress för mikrokrediter. I förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för EU:s budget uppdaterades de vägledande procentandelar som ska tilldelas de tre programdelarna* som ett genomsnitt under hela programperioden. Därmed fastslogs att minst 18 % av den sammanlagda budgeten bör läggas på mikrofinansiering och socialt entreprenörskap.

EaSI gör det inte bara enklare för målgrupperna och målföretagen att få tillgång till mikrofinansiering, utan har dessutom följande syften:

 • Bygga upp den institutionella kapaciteten hos mikrokreditgivare.
 • Underlätta tillgången till finansiering för sociala företag vars omsättning eller årliga balansräkning inte överstiger 30 miljoner euro, genom att tillgängliggöra eget kapital, kapital likställt med eget kapital, låneinstrument samt bidrag på upp till 500 000 euro.

Deltagande i programdelen för mikrofinansiering och socialt entreprenörskap är öppet för offentliga och privata organ som är etablerade i EU-länderna, Island, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien eller Turkiet, förutsatt att de beviljar mikrofinansiering till personer och mikroföretag eller finansiering till sociala företag. EU ger sitt stöd främst genom de finansieringsinstrument som anges i EU:s budgetförordning (förordning (EU) 2018/1046), som bland annat innehåller ändringar av förordning (EU) nr 1296/2013 samt uppdaterade och förenklade regler för EU:s allmänna budget.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH FÖRORDNINGEN FÖR?

 • Beslutet har gällt sedan den 8 april 2010.
 • Förordningen har gällt sedan den 21 december 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Mikrofinansiering: Lån på mindre än 25 000 euro som i huvudsak ges till småföretag och sociala företagare.
Socialt företag: En aktör inom den sociala ekonomin vars främsta syfte är social inverkan snarare än vinster för företagets ägare eller aktieägare.
Mikroföretag: Ett företag med färre än tio anställda och en årsomsättning (företagets intäkter under en viss tidsperiod) eller balansräkning (en redovisning av företagets tillgångar och skulder) som understiger 2 miljoner euro.
Programdelar: EaSI-programmet består av tre programdelar. De är till för att stödja
 • en modernare sysselsättnings- och socialpolitik (Progress-delen),
 • rörlighet på arbetsmarknaden (Eures-delen),
 • tillgång till mikrofinansiering och socialt företagande (delen för mikrofinansiering och socialt entreprenörskap).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 87, 7.4.2010, s. 1).

Fortlöpande ändringar av beslut nr 283/2010/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (”EaSI”) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 20.12.2013, s. 238).

Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Senast ändrat 21.02.2020

Top