Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stöd förenliga med den inre marknaden

This summary has been archived and will not be updated. See 'Förfaranderegler avseende statligt stöd' for an updated information about the subject.

Stöd förenliga med den inre marknaden

Kommissionen kan undanta vissa kategorier av statligt stöd från kravet på anmälan. Denna förordning förenklar och konsoliderar Europeiska unionens (EU) regler för undantagna stöd. Den breddar avsevärt tillämpningsområdet för undantag, ökar insynen för stödåtgärderna och stärker kontrollernas effektivitet.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (tidigare artikel 87 i fördraget om inrättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget)) och förordning 994/98 kan kommissionen förklara vissa statliga stöd förenliga med den inre marknaden och undanta dem från anmälningsskyldigheten enligt artikel 108 i EUF-fördraget (tidigare artikel 88 i EG-fördraget).

I denna förordning fastställs kriterier för att statliga stöd ska vara förenliga och villkor för undantag från kravet på anmälningsskyldigheten avseende vissa kategorier av statliga stöd i enlighet med förordning 994/98/EG.

Tillämpningsområde

Kategorierna för statliga stöd måste, för att vara undantagna från kravet på underrättelse, uppfylla alla villkor i kapitel I i denna förordning (stimulanseffekt, följa kriterierna om insyn) och bestämmelserna i kapitel II (stödnivå, stödberättigande kostnader, högsta tillåtna belopp). De måste också uttryckligen hänvisa till bestämmelserna. De kategorier som är undantagna är följande:

 • regionalstöd fördelat enligt regionalstöd för 2007-2013. De syftar till investeringar och sysselsättning samt nystartade små företag i regioner som omfattas av undantag enligt artikel 107 i EUF-fördraget;
 • investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag;
 • stöd till företag som nyligen bildats av kvinnliga företagare;
 • stöd till miljöskydd, till företag som går längre än gemenskapsnormerna *, i form av skattenedsättningar eller investeringar i energibesparande åtgärder och förnybar energi;
 • stöd till små och medelstora företag som gör det möjligt för dem att dra nytta av konsulttjänster och att kunna deltaga i mässor;
 • stöd i form av riskkapital, vid deltagande i eller förvaltning av en investeringsfond med vinstsyfte och med kommersiellt syfte;
 • stöd till forskning, utveckling och innovation, särskilt i fråga om samarbete mellan forskningsinstitut och företag, små och medelstora företags kostnader för industriell äganderätt, stöd till innovation eller för att tillfälligt hyra in högkvalificerad personal;
 • stöd till utbildning;
 • stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder.

Nivå och kumulering av stöd

Summan av de individuella stöden * som är undantagna från anmälningsskyldigheten och som har beviljats för särskilda ändamål * eller enligt en särskild stödordning * begränsas av tröskelvärden. Överstigs dessa tröskelvärden måste de individuella stöden anmälas till kommissionen. Förordningen anger de högsta möjliga stödnivåerna * för varje stödkategori.

Stöden kan kumuleras med allt annat statligt stöd som är undantaget från underrättelseskyldigheten om det är frågan om olika och identifierbara stödberättigande kostnader. Stöd som är undantaget genom denna förordning får inte kumuleras med varandra, inte heller med stöd av mindre betydelse eller med annan EU-finansiering som avser samma stödberättigande kostnader, om en sådan kumulering skulle leda till att stödet överskrider en nivå eller summa som är högre än tröskelvärdena som är fastställda i denna förordning.

Insyn och kontroll av stödåtgärder

EU-länderna ska informera kommissionen om ikraftträdandet av en stödordning, eller stöd för särskilda ändamål, som är undantagen inom tjugo arbetsdagar med användande av formuläret i bilaga III i förordningen. All information om dessa åtgärder ska offentliggöras.

Kommissionen kontrollerar stödåtgärderna. Den kan begära tillgång till register som innehåller detaljerade uppgifter om stödens mottagare, villkor för tilldelning, stödberättigande kostnader och stimulanseffekt. I händelse av att upplysningar inte meddelas kommissionen, kan den fatta ett beslut som medför att det blir obligatoriskt att anmäla framtida statliga stöd.

Bakgrund

Denna förordning ersätter, med syfte att förenkla och öka insynen, förordning 70/2001 om stöd till små och medelstora företag, förordning 2204/2002 om sysselsättningsstöd, förordning 68/2001 om utbildningsstöd och förordning 1628/2006 om statligt regionalt investeringsstöd. Den ska tillämpas till och med den 31 december 2013.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Stödordning: varje rättsakt på grundval av vilken individuellt stöd kan beviljas eller utan att vara kopplat till ett specifikt projekt, till ett eller flera företag, under en obestämd period och/eller ett obestämt belopp.
 • Individuellt stöd: stöd för särskilda ändamål och stöd som beviljas på grundval av en stödordning som måste anmälas.
 • Stöd för särskilda ändamål: individuellt stöd som inte beviljas på grundval av en stödordning.
 • Stödnivå: stödbeloppet uttryckt i procent av de stödberättigande kostnaderna.
 • Gemenskapsnorm på miljöområdet: obligatorisk norm som anger den nivå som enskilda företag ska uppnå i miljöhänseende, eller skyldigheten att använda bästa tillgängliga teknik.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning 800/2008/EG

29.8.2008

-

EUT L 214, 9.8.2008

See also

 • Besök webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens (EN) för mer information

Senast ändrat den 17.10.2011

Top