EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tillfälliga och rörliga arbetsplatser

Tillfälliga och rörliga arbetsplatser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/57/EEG – minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Syftet med direktivet är att främja bättre arbetsförhållanden på byggarbetsplatser där arbetstagare kan komma att utsättas för särskilt stora risker.
 • Direktivet kräver
  • att säkerhets- och hälsohänsyn ska beaktas vid utformningen och uppläggningen av projekt,
  • att en ansvarskedja som kopplar samman alla berörda personer ska inrättas, i syfte att förebygga eventuella risker.
 • Direktivet är det åttonde särdirektivet enligt ramdirektiv 89/391/EEG, genom vilket det införs allmänna regler för att uppmuntra till förbättringar av arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetet.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller för tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser* inom alla verksamhetssektorer, såväl offentliga som privata, inbegripet industri-, jordbruks-, handels-, administrations-, tjänste-, utbildnings-, kultur- och fritidssektorerna.

Det gäller inte för borrning och utvinning inom utvinningsindustrin.

Arbetsmiljöplan

Byggherren* eller byggherrens ställföreträdare* ska

 • utse en eller flera samordnare för arbetsmiljöfrågor för varje byggarbetsplats där mer än en entreprenör är verksam. Denna samordnare ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas innan en byggarbetsplats etableras.
 • lämna en förhandsanmälan (som utarbetats i enlighet med bilaga III till direktivet) för byggarbetsplatser där arbetet beräknas pågå under mer 30 arbetsdagar och på vilka mer än 20 arbetstagare är sysselsatta samtidigt, eller där arbetsvolymen beräknas överstiga 500 mandagar.

Projektering och planering

Byggherren eller byggherrens företrädare ska tillämpa de allmänna principerna om förebyggande i direktiv 89/391/EEG och säkerhetsplanen

 • under projekterings- och planeringsstadiet på byggarbetsplatsen,
 • vid de arkitektoniska och organisatoriska val som görs,
 • under de olika etapperna av arbetet.

Samordnare ska

 • säkerställa att de allmänna principerna om förebyggande genomförs,
 • upprätta en arbetsmiljöplan,
 • utarbeta en dokumentation som innehåller relevant information i arbetsmiljöfrågor som ska beaktas vid eventuella efterföljande arbeten.

Projektgenomförande

Under genomförandet ska samordnare

 • säkerställa att arbetsgivare och egenföretagare* tillämpar de relevanta principerna om förebyggande och följer arbetsmiljöplanen där detta är nödvändigt,
 • organisera samarbetet mellan arbetsgivare i arbetsmiljöfrågor,
 • kontrollera att arbetena genomförs på ett korrekt sätt,
 • vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till byggarbetsplatsen.

Byggherrens, byggherrens ställföreträdares och arbetsgivarnas ansvarsområden

Även när en samordnare har utsetts kvarstår ansvar för byggherren eller byggherrens ställföreträdare i arbetsmiljöfrågor enligt följande:

 • Arbetsgivare ska uppfylla de minimikrav för säkerhet och hälsa som gäller för byggarbetsplatser, i enlighet med vad som anges i bilaga IV (aspekter såsom installationer för energidistribution, utrymningsvägar och nödutgångar, ventilation, temperatur, förbindelseleder, hygienutrymmen osv.). De ska även ta hänsyn till arbetsmiljösamordnarnas anvisningar.
 • Egenföretagare ska uppfylla säkerhetskraven, särskilt vad gäller användning av arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning.

Information till och samråd med arbetstagare samt arbetstagares deltagande

I enlighet med direktiv 89/391/EEG ska arbetstagare och/eller deras företrädare

 • informeras på ett begripligt sätt om alla åtgärder som vidtas för deras säkerhet och hälsa på arbetsplatsen,
 • rådfrågas vid behov i alla frågor som omfattas av detta direktiv.

Ändringsdirektiv

Genom direktiv 2007/30/EG förenklades kraven på rapportering till Europeiska kommissionen om genomförandet av direktiv 89/391/EEG och dess olika särdirektiv. EU-länderna ska nu utarbeta en enda rapport vart femte år som omfattar genomförandet av samtliga dessa direktiv.

En studie om direktivets genomförande offentliggjordes 2017.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 17 juli 1992 och ska sedan den 31 december 1993 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser: varje byggarbetsplats på vilken byggnads- eller anläggningsarbete utförs (en icke-uttömmande förteckning anges i bilaga I till direktivet).
Byggherre: varje fysisk eller juridisk person för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs.
Byggherrens ställföreträdare: varje fysisk eller juridisk person som för byggherrens räkning ansvarar för utformningen och/eller genomförandet och/eller övervakningen av genomförandet av ett projekt.
Egenföretagare: varje person, med undantag för anställda och arbetsgivare, som genom sin yrkesmässiga verksamhet bidrar till att ett projekt blir genomfört.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (åttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 245, 26.8.1992, s. 6).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/57/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.11.2018

Top