EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programmet för livslångt lärande 2007-2013

This summary has been archived and will not be updated. See 'Erasmus+ – gränsöverskridande EU-partnerskap för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott' for an updated information about the subject.

Programmet för livslångt lärande 2007-2013

Via sina utbildningsprogram når Europeiska unionen ut direkt till ett stort antal medborgare. Det övergripande syftet med det integrerade programmet för livslångt lärande är att det ska bidra till att utveckla gemenskapen till ett avancerat kunskapssamhälle, i enlighet med målen för Lissabonstrategin. Genom att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser syftar programmet till att främja utbyte, samarbete och rörlighet mellan utbildningssystemen i gemenskapen så att de blir en kvalitetsreferens för hela världen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande [Se ändringsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Målet med handlingsprogrammet inom livslångt lärande 2007-2013 är att utveckla och öka utbyten, samarbete och rörlighet så att utbildningssystemen blir en referens i världsklass i enlighet med Lissabonstrategin. På så sätt bidrar programmet till att gemenskapen utvecklas som ett avancerat kunskapssamhälle som kännetecknas av en ekonomisk hållbar utveckling med fler och bättre arbetstillfällen och med större social sammanhållning.

För att genomföra detta allmänna mål finns det även särskilda mål som gäller livslångt lärande i Europeiska unionen (EU), nämligen:

 • Att bidra till utvecklingen av livslångt lärande av hög kvalitet och främja hög prestanda, innovation och en europeisk dimension i system och praxis på området.
 • Att främja inrättandet av ett europeiskt område för livslångt lärande.
 • Att bidra till att göra de möjligheter till livslångt lärande som finns bättre, mer attraktiva och mer tillgängliga.
 • Att öka det livslånga lärandets bidrag till social sammanhållning, aktivt medborgarskap, interkulturell dialog, jämställdhet och självförverkligande.
 • Att bidra till att främja kreativitet, konkurrenskraft, anställbarhet och bättre initiativtagande och företagaranda.
 • Att bidra till att personer i alla åldrar i större utsträckning deltar i livslångt lärande, även personer med särskilda behov och mindre gynnade grupper.
 • Att främja språkinlärning och språklig mångfald.
 • Att stödja utvecklingen av de medel som informations- och kommunikationstekniken erbjuder.
 • Att stärka det livslånga lärandets bidrag till skapandet av en känsla av europeiskt medborgarskap grundat på respekt för europeiska värderingar samt tolerans och respekt för andra folk och kulturer.
 • Att främja samarbete inom kvalitetssäkring i alla utbildningssektorer.
 • Att uppmuntra till ett optimalt utnyttjande av resultat, innovativa produkter och processer och utbyta god praxis inom de områden som täcks av programmet för livslångt lärande i syfte att förbättra utbildningens kvalitet.

I detta syfte styrs genomförandet av handlingsprogrammet av hur väl det överensstämmer med och kompletterar EU:s politik. Programmet är avsett att bidra till att förverkliga EU:s övergripande politik med beaktande av inlärarnas specifika behov och genom att i större utsträckning integrera dem i det gängse utbildningssystemet. Programmet ska också stödja jämställdhet mellan män och kvinnor och medvetenheten om kulturell och språklig mångfald samt den kulturella mångfalden som ett sätt att bekämpa rasism, fördomar och främlingsfientlighet.

Genomförandet av programmet måste också stämma överens med och komplettera arbetsprogrammet ”utbildning 2010”, de integrerade riktlinjerna för sysselsättning inom ramen för samt politik på andra områden som kultur, ungdomsfrågor eller näringsliv. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt rådgivande kommittén för yrkesutbildningspolitiken får kopplas in i arbetet eller hållas underrättade med beaktande av deras respektive behörighet.

För att genomföra dessa mål stöds följande insatser ur programmet:

 • Rörlighet för personer som deltar i livslångt lärande.
 • Bilaterala och multilaterala partnerskap.
 • Unilaterala, nationella eller multinationella partnerskap, inbegripet partnerskap som har som mål att främja kvalitet i utbildningssystemen genom att föra över innovation till andra länder.
 • Multilaterala nätverk.
 • Studier och reformer av den politik och de system som gäller livslångt lärande samt deras beståndsdelar.
 • Driftsbidrag till vissa av utbildningsanstalternas och föreningarnas operativa och administrativa kostnader.
 • Kompletterande åtgärder, dvs. övriga initiativ för att främja programmets mål.
 • Verksamhet för att förbereda dessa insatser.
 • Anordnande av evenemang (seminarier, konferenser, möten) för att underlätta genomförandet av programmet, informations-, publikations-, medvetandegörande- och spridningsverksamhet samt insatser övervakning och utvärdering av programmet.

Förutom medlemsstaterna får även följande länder delta i programmet: Efta/EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge), Schweiz samt kandidatländerna och potentiella kandidatländer i Västra Balkan, i enlighet med de regler och avtal som styr deras deltagande i EU-program.

Dessutom får kommissionen organisera samarbete med tredjeländer och internationella organisationer som Europarådet eller Unesco.

Programmet riktar sig till följande målgrupper:

 • Elever, studenter, praktikanter och vuxenstuderande.
 • All pedagogisk personal.
 • Personer som är verksamma i arbetslivet.
 • Utbildningsanstalter och organisationer som erbjuder verksamhet inom ramen för programmet.
 • Personer och organisationer som ansvarar för system och politik på lokal, regional och nationell nivå.
 • Företag, arbetsmarknadens parter och deras organisationer på alla nivåer, inbegripet yrkessammanslutningar och handels- och industrikammare.
 • Organisationer som tillhandahåller vägledning, rådgivning och information.
 • Deltagar-, föräldra- och lärarorganisationer.
 • Forskningscentrum och forskningsorganisationer.
 • Ideella organisationer, frivilligorganisationer och icke-statliga organisationer.

Programmets förvaltning hanteras av kommissionen och de nationella programkontoren. De nationella programkontoren kan anförtros urvalet av vissa typer av projekt som gäller rörlighet, bilaterala eller multilaterala partnerskap eller unilaterala och nationella projekt.

Kommissionen bistås för genomförandet av programmet av en förvaltningskommitté som består av företrädare för EU:s medlemsstater. Genomförandeåtgärderna måste antas i kommittén, i enlighet med förvaltningsförfarandet. Det är bara beslut som gäller utfärdande av vissa specifika bidrag som tas utan hjälp från kommittén. Arbetsmarknadens parter får delta i kommittén som observatörer i de frågor som rör undervisning och yrkesutbildning, inom ramen för den sociala dialogen på EU-nivå och för att man närmare ska koppla dem till genomförandet av handlingsprogrammet.

Den preliminära finansieringsramen för programmets hela löptid är fastställd till 6,970 miljarder euro. Man har fastställt minimibelopp som ska fördelas mellan de sektorsspecifika programmen (se nedan), nämligen 13 % till Comenius, 40 % till Erasmus, 25 % till Leonardo da Vinci och 4 % till Grundtvig.

Kommissionen ansvarar för att handlingsprogrammet övervakas och utvärderas regelbundet i samarbete med medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska lämna två rapporter till kommissionen, en om genomförandet av programmet senast den 30 juni 2010 och en om programmets inverkan senast den 30 juni 2015.

Kommissionen kommer att lägga fram en interimistisk utvärderingsrapport om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av genomförandet av programmet senast den le 31 mars 2011, ett meddelande om fortsättningen av programmet senast den 31 december 2011 samt en utvärderingsrapport efter programmets avslutning senast den 31 mars 2016.

PROGRAM FÖR OLIKA SEKTORER

Handlingsprogrammet består av sex delprogram, varav fyra program gäller olika sektorer. De har alla samma struktur och möter alla deltagarnas behov vad gäller undervisning och lärande samt behoven i utbildningsanstalterna och organisationerna som tillhandahåller eller underlättar undervisningen i respektive sektor. All verksamhet omfattar rörlighet, språk och ny teknik.

Comenius

Programmet berör förskole- och skolundervisning till och med gymnasiet, samt läroanstalter och organisationer som tillhandahåller denna undervisning.

Programmets särskilda mål är att

 • utveckla kunskaper och uppskattning bland unga människor och utbildningspersonal om mångfalden av europeiska kulturer, samt
 • hjälpa unga människor att förvärva grundläggande färdigheter för livet och nödvändiga kunskaper för personlig utveckling, framtida anställning och för ett aktivt medborgarskap.

Programmet har följande operativa mål:

 • Att förbättra rörligheten, särskilt att göra den bättre och med fler deltagare.
 • Att förbättra partnerskapen mellan skolorna i medlemsstaterna, särskilt göra dem bättre och med fler deltagare, så att minst tre miljoner elever deltar i programmet under dess löptid.
 • Att främja språkinlärning.
 • Att utveckla innehåll, tjänster, undervisningsmetoder och innovativa rutiner som bygger på informations- och kommunikationsteknik.
 • Att förbättra lärarutbildningen allmänt och särskilt vad gäller dess europeiska dimension.
 • Att stödja förbättringen av undervisningsmetoder och skolförvaltning.

Comenius kan stödja följande verksamhet:

 • Rörlighet, till exempel elev- och lärarutbyte, resor till skolor, fortbildning för lärare osv.
 • Partnerskap, exempelvis "Comenius skolpartnerskap" för skolor med gemensamma utbildningsprojekt, eller "Comenius-Regio-partnerskap" för organisationer som har ansvaret för skolutbildning, för att främja samarbete mellan regioner, särskilt mellan gränsregioner.
 • Multilaterala projekt för att sprida och främja de bästa lösningarna, utbyte av erfarenhet eller utarbetande av nya kurser eller nytt kursinnehåll.
 • Multilaterala nätverk för att utveckla utbildning, sprida goda lösningar och innovation, stödja partnerskap och projekt samt utveckla behovsanalysen.
 • Kompletterande åtgärder.

Rörlighet och partnerskapen motsvarar minst 80 % av Comenius budget.

Erasmus

Erasmus-programmet rör formell högre utbildning samt högre yrkesinriktad utbildning, oavsett studiernas längd, inbegripet forskarutbildning. I motsats till tidigare program omfattas högre yrkesinriktad utbildning av Erasmus istället för Leonardo da Vinci.

Programmets två särskilda mål är att

Programmets operativa mål syftar därför till att förbättra, öka och utveckla

 • rörlighet (och dess kvalitet), genom att omfatta 3 miljoner personer fram till 2012,
 • omfattningen av samarbetet (och dess kvalitet) mellan högskolor, och mellan högskolor och företag,
 • utbildningsbevisens tydlighet och kompatibilitet,
 • nydanande lösningar och deras överföring till andra länder,
 • innehåll, tjänster, undervisningsmetoder och innovativa rutiner som bygger på informations- och kommunikationsteknik.

Erasmus kan stödja följande verksamhet:

 • Rörlighet för studenter (studier, yrkesinriktad utbildning, praktik), för undervisande personal och annan personal vid högskolor och företag i utbildningssyfte, intensiva Erasmusprogram som anordnas multilateralt samt stöd till sändande och mottagande högskolor för att rörligheten ska vara av god kvalitet. Rörlighet utgör minst 80 % av budgeten för detta program.
 • Multilaterala projekt i vilka man betonar innovation, experimentering och utbyte av goda lösningar.
 • Multilaterala nätverk som ”Erasmus tematiska nätverk” som styrs av högskolekonsortier och som företräder ett ämnesområde eller ett tvärvetenskapligt område.
 • Kompletterande åtgärder.

Leonardo da Vinci

Programmet Leonardo da Vinci ger stöd till annan yrkesutbildning än högskoleutbildning.

Programmets särskilda mål är följande:

 • Att stödja personer som deltar i utbildning och främja utbildningsverksamhet när det gäller förvärv och användning av kunskap, färdigheter och kvalifikationer för att underlätta personlig utveckling, anställbarhet och deltagande på den europeiska arbetsmarknaden.
 • Att förbättra kvalitet och innovationer av yrkesutbildningssystem, institutioner och praxis på området.
 • Att göra yrkesutbildning och rörlighet mer attraktivt för arbetsgivare och enskilda och underlätta rörligheten för praktikanter.

Därför har programmet följande operativa mål:

 • Rörlighet (inklusive kvalitet) inom grundläggande yrkesutbildning och vidareutbildning, så att antalet praktikanter på företag stiger till minst 80 000 per år vid slutet av programmet.
 • Omfattningen på samarbetet (inklusive kvalitet) mellan de olika aktörerna.
 • Innovativa lösningar och överföring av dem mellan länderna.
 • Tydlighet och enklare erkännande av kvalifikationer och meriter, däribland sådana som förvärvats via icke-formellt och informellt lärande.
 • Inlärning av främmande språk.
 • Innovativt innehåll, tjänster, pedagogik och praktik för livslångt lärande, grundat på informations- och kommunikationsteknik.

Leonardo da Vinci kan stödja följande:

 • Rörlighet, inklusive förberedelser.
 • Partnerskap med inriktning på ämnen av gemensamt intresse för de deltagande organisationerna.
 • Multilaterala projekt, särskilt projekt som syftar till att förbättra yrkesutbildningssystemen genom överföring och utveckling av innovation och god praxis, för anpassning till de nationella behoven.
 • Tematiska nätverk för experter och organisationer vilka arbetar med specifika frågor som gäller yrkesinriktad utbildning.
 • Kompletterande åtgärder.

Minst 60 % av programmets budget ska användas till bidrag till rörlighet och partnerskap.

Grundtvig

Programmet Grundtvig stöder alla former av vuxenutbildning.

Dess mål är följande:

 • Att hantera den utmaning för utbildningen som är följden av Europas åldrande befolkning.
 • Att bidra till att ge vuxna möjligheter att förbättra sina kunskaper och färdigheter.

Dess operativa mål är följande:

 • Att förbättra kvaliteten på och tillgången till rörlighet, så att minst 7 000 personer årligen får delta innan programmet löper ut.
 • Förbättra samarbetet (kvalitet och omfattning).
 • Att se till att personer ur utsatta och mindre gynnade samhällsgrupper, särskilt äldre och personer som avbrutit sin utbildning utan grundläggande kvalifikationer, får nya möjligheter att delta i vuxenutbildning.
 • Att underlätta utarbetandet av innovativa lösningar, samt överföringen av dessa mellan länderna.
 • Att stödja utvecklingen av innovativt innehåll, tjänster, pedagogik och praxis grundat på informations- och kommunikationsteknik.
 • Att förbättra undervisningsmetoder samt förvaltningen av organisationer för vuxenutbildning.

Grundtvig kan stödja följande:

 • Enskilda personers rörlighet, inklusive förberedelser, övervakning och stöd.
 • ”Grundtvigpartnerskap för lärande”, vilka koncentrerar sig på ämnen av gemensamt intresse för de deltagande organisationerna.
 • Multilaterala projekt som syftar till att förbättra system för vuxenutbildning genom utarbetande och överföring av innovation och god praxis.
 • Tematiska nätverk för experter och organisationer (”Grundtvignätverk”).
 • Kompletterande åtgärder.

Minst 55 % av programmet Grundtvigs budget ska användas till bidrag till rörlighet och partnerskap.

Det övergripande programmet

Det övergripande programmet stödjer verksamhet som går utöver sektorsprogrammens gränser.

Programmet omfattar insatser på fyra centrala områden inom livslångt lärande:

 • Policyutveckling och samarbete.
 • Främjande av språkinlärning.
 • Stöd till utarbetandet av nyskapande innehåll, tjänster, undervisningsmetoder och rutiner för livslångt lärande som bygger på informations- och kommunikationsteknik.
 • Spridning och tillvaratagande av resultat från insatserna inom det nuvarande och de tidigare programmen samt utbyte av god praxis.

Programmet har följande särskilda mål:

 • Att främja europeiskt samarbete på områden som omfattar minst två sektorsspecifika delprogram.
 • Att främja kvalitet och öppenhet i medlemsstaternas utbildningssystem.

Programmet har följande operativa mål:

 • Att stödja policyutvecklingen och samarbetet för livslångt lärande på europeisk nivå, särskilt inom ramen för Lissabonprocessen och arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” samt Bologna- och Köpenhamnsprocesserna och deras efterföljare.
 • Att se till att det finns tillräckligt med jämförbara data, statistiska uppgifter och analyser som policyutvecklingen för livslångt lärande kan bygga på samt att övervaka framstegen mot målen för livslångt lärande och fastställa områden som skall ägnas särskild uppmärksamhet.
 • Att främja språkinlärning och stödja språklig mångfald i medlemsstaterna.
 • Att stödja utarbetandet av nyskapande innehåll, tjänster, undervisningsmetoder och rutiner för livslångt lärande som bygger på informations- och kommunikationsteknik.
 • Att se till att resultaten av programmet för livslångt lärande erkänns, visas och genomförs i stor skala.

Programmets insatser är knutna till nyckelinsatserna inom det övergripande programmet. Exempelvis kan åtgärder inom policyutveckling och samarbete innebära stöd till övervakning och bedömning av politiska insatser och system som Eurydicenätverket eller till insyn i kvalifikationer och meriter, information och riktlinjer för rörlighet samt samarbete kring kvalitetssäkring som Euroguidance, de nationella informationscentrumen för erkännande av akademiska examensbevis (Naric), Ploteus eller Europass.

Jean Monnet-programmet

Jean Monnet-programmet är särskilt inriktat på frågor som rör europeisk integration inom högre utbildning och stöd till institutioner och sammanslutningar som verkar inom utbildning på den europeiska nivån.

Programmet omfattar tre delar:

 • Jean Monnet-insatsen, där även institutioner från länder utanför EU kan delta, ska stå för minst 16 % av programmets budget.
 • Administrationsbidrag till institutioner som har ett syfte av europeiskt intresse. Institutionerna är College of Europe, Europeiska universitetsinstitutet i Florens, Europeiska institutet för offentlig förvaltning i Maastricht, i Trier, Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd i Middelfart samt Internationella centrumet för Europautbildning () i Nice. Bidragen ska utgöra minst 65 % av budgeten.
 • Administrationsbidrag till andra europeiska institutioner eller sammanslutningar som är verksamma inom utbildning. Bidragen ska utgöra minst 19 % av budgeten.

Programmets särskilda mål är följande:

 • Att stimulera undervisning, forskning och analys inom studier som gäller europeisk integration.
 • Att stödja ett tillräckligt antal institutioner och sammanslutningar som är inriktade på frågor som rör europeisk integration och utbildning från ett europeiskt perspektiv.

Programmets operativa mål är att främja högsta kvalitet, att öka kunskapen och medvetenheten om den europeiska integrationen, att stödja europeiska högskolor som ägnar sig åt europeisk integration samt att stödja europeiska sammanslutningar och institutioner av hög kvalitet.

Verksamheten omfattar unilaterala och nationella projekt som Jean Monnet-professurer, Jean Monnet-centrum och Jean Monnet-undervisningsmoduler samt stöd till unga forskare och multilaterala projekt och nätverk.

BAKGRUND

Programmet för livslångt lärande 2007–2013 samlar alla EU:s program för utbildning och livslångt lärande. Det bygger på de tidigare programmen från perioden 2000-06: Sokrates, Leonardo da Vinci E-learning och Jean Monnet-insatsen.

Ett samlat program för EU:s utbildningsstöd gör verksamheten rationellare, enhetligare och effektivare. Det ska underlätta ett bättre samspel mellan olika områden, höja profilen, bl.a. när det gäller förmågan att följa utvecklingen på utbildningsområdet, och bidra till bättre samarbete.

Det ska på så sätt bidra till målen i Lissabonstrategin, bl.a. miljömålen, och till det europeiska samarbetet inom högre utbildning (Bolognaprocessen), bl.a. målet att göra den europeiska utbildningen till en kvalitetsreferens för hela världen senast 2010 och satsa på inlärning av främmande språk i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från Barcelona 2002. Programmet ska också bidra till de konkreta målen för utbildningssystemen, till arbetsprogrammet Utbildning 2010, till handlingsplanen för kompetens och rörlighet och till handlingsplanen för att främja språkinlärning och språklig mångfald.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1720/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 327, 24.11.2006

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1357/2008/EC

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 350, 30.12.2008

See also

 • Ytterligare information finns på webbplatsen för Europeiska generaldirektoratet för utbildning och kultur: Programmet för livslångt lärande (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 29.01.2009

Top