EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska unionens beslut

Europeiska unionens beslut

För att verkställa EU:s befogenheter kan EU-institutionerna anta fem typer av rättsakter. Ett beslut är en bindande rättsakt som antingen kan ha ett allmänt tillämpningsområde eller vara riktad till en särskild adressat.

SAMMANFATTNING

För att verkställa EU:s befogenheter kan EU-institutionerna anta fem typer av rättsakter. Ett beslut är en bindande rättsakt som antingen kan ha ett allmänt tillämpningsområde eller vara riktad till en särskild adressat.

Ett beslut är en del av EU:s sekundärrätt. Det antas av EU-institutionerna i enlighet med grundfördragen.

En akt som är bindande i sin helhet

Enligt artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är ett beslut bindande i sin helhet. I likhet med en förordning kan den inte tillämpas ofullständigt, selektivt eller delvis.

Ett beslut kan vara en lagstiftningsakt eller en icke-lagstiftningsakt.

Beslut är lagstiftningsakter när de antas gemensamt av

I andra fall är beslut icke-lagstiftningsakter. De kan t.ex. antas av Europeiska rådet, rådet eller kommissionen.

Icke-lagstiftningsbeslut kan också ta formen av delegerade akter och genomförandeakter.

Beslut med en särskild adressat

Ett beslut kan ha en eller flera adressater (ett eller flera EU-länder, ett eller flera företag eller en eller flera personer). När t.ex. kommissionen utfärdade ett beslut om böter för programvarujätten Microsoft för att de missbrukat sin dominerande marknadsställning så var Microsoft det enda företag som berördes direkt.

Ett beslut där det anges vem det riktar sig till måste delges den berörda parten och börjar gälla i samband med den delgivningen. Delgivningen kan utgöras av ett utskick av ett rekommenderat brev med kvittens. Ett beslut där det anges vem det riktar sig till måste också offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Offentliggörandet innebär emellertid inte att det inte behövs delgivning; detta är fortfarande det enda sättet att säkerställa att akten är verkställbar gentemot adressaten.

Beslut som är riktade till en eller flera särskilda personer och företag har omedelbar verkan (dvs. de kan genast skapa rättigheter och skyldigheter för adressaterna, som kan åberopa dem och förlita sig på dem inför domstol).

Beslut där adressaten är ett visst EU-land eller vissa EU-länder har dock bara eventuellt omedelbar verkan. Om de har sådan verkan eller inte beror på deras karaktär, bakgrunden och hur de är formulerade. EU:s domstol erkänner endast en ”vertikal” omedelbar verkan för beslut som är riktade till ett eller flera EU-länder. Det innebär att privatpersoner kan förlita sig på ett beslut endast mot det EU-land som det är riktat till (och inte mot en annan privatperson).

Beslut utan adressat

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft behöver det inte längre nödvändigtvis anges i ett beslut vem det är riktat till. Det framgår särskilt av artikel 288 i EUF-fördraget att ett beslut kan ange vem det är riktat till, medan föregångaren (artikel 249 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) endast hänvisade till ett beslut med angivelse av adressaten.

Beslut utan angivna adressater kan antas genom lagstiftningsförfaranden.

Beslut där det inte anges vem de är riktade till, och som inte antas genom lagstiftningsförfaranden, är icke-lagstiftningsakter. Sådana icke-lagstiftningsakter har i synnerhet blivit den grundläggande rättsakten på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). Enligt artikel 25 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska EU utföra Gusp genom att

  • fastställa de allmänna riktlinjerna,
  • fastställa åtgärder som ska vidtas av EU,
  • fastställa ståndpunkter som ska antas av EU,
  • fastställa de närmare bestämmelserna för genomförandet av sådana åtgärder och ståndpunkter.

I dessa syften och utifrån EU-fördraget antar Europeiska rådet och rådet icke-lagstiftningsbeslut (artikel 31.1 i EU-fördraget).

Beslut som inte anger vem de är riktade till måste, oavsett om de är lagstiftnings- eller icke-lagstiftningsakter, offentliggöras iEuropeiska unionens officiella tidning. De träder i kraft det datum som anges i dem, eller om datum inte finns, på den 20:e dagen efter det att de offentliggjorts.

Mer information finns på EU-lagstiftning på Europeiska unionens webbplats.

Senast ändrat 16.09.2015

Top