Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nya finansiella regler för EU:s allmänna budget (budgetförordning)

Nya finansiella regler för EU:s allmänna budget (budgetförordning)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU, Euratom) 2018/1046 – finansiella regler för EU:s allmänna budget

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Förordningen uppdaterar och förenklar reglerna för upprättande och genomförande av den årliga budgeten för EU och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).
 • Förordningen minskar det totala antalet regler med hälften och gör dem mer kortfattade och lättare att tillämpa.
 • Ändringarna gör hela budgetförfarandet mer användarvänligt för både mottagare och förvaltare av EU-medel.

VIKTIGA PUNKTER

EU:s nya budgetförordning

 • ersätter tidigare invecklade regler och förfaranden med en enda regelbok och mindre byråkrati,
 • hjälper dem som ansöker om EU-medel genom att
  • begära in färre uppgifter av dem,
  • göra de uppgifter och belägg som lämnas in giltiga i tre år och möjliga att återanvända,
  • tilldela framstående projekt som kan bidra till att utgöra incitament för ytterligare finansiering från andra källor en ”spetskompetensstämpel”,
  • använda förenklade bidrag, exempelvis enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader,
  • inrikta finansieringen mer på resultat (t.ex. hur många personer som har genomfört en utbildning och fått jobb), i stället för på faktiska kostnader och fakturor,
  • blanda finansiering från olika finansieringskällor, särskilt till transport-, energi- och informations- och kommunikationsteknikprojekt,
 • införa en samordnad granskning för att undvika dubbelarbete och flerfaldiga kontroller genom att
  • återanvända uppgifter som redan är tillgängliga för EU-institutioner, förvaltningsmyndigheter och andra organ,
  • beakta befintliga revisioner och bedömningar av betrodda partner, nationella myndigheter och internationella organisationer, exempelvis Förenta nationerna och Världsbanken,
 • stärka åtgärderna mot bedrägerier genom att
  • rikta kontroller och revisioner mot potentiellt misstänkta projekt,
  • vidta säkerhetsåtgärder mot skatteundandragande och penningtvätt genom att förhindra användning av brevlådeföretag* och skatteparadis,
  • utöka reglerna om intressekonflikter till nationella och regionala myndigheter som får EU-medel,
  • offentliggöra identiteten på alla aktieägare i ett projekt.

Årliga budgettidsfrister

 • 1 juli: Varje EU-institution översänder sina beräknade inkomster och utgifter för det kommande året till kommissionen.
 • 1 september: Kommissionen lämnar sitt budgetförslag till Europaparlamentet och rådet.
 • 1 oktober: Rådet lämnar sitt yttrande om budgetförslaget till Europaparlamentet.
 • 31 december: Rådet och Europaparlamentet beslutar om budgeten för det kommande året.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

De flesta av de nya reglerna har varit tillämpliga sedan den 2 augusti 2018. Alla undantag är förtecknade i artikel 282 i förordningen.

BAKGRUND

 • I EU:s årliga budget prognostiseras och godkänns EU:s och Euratoms samtliga inkomster och utgifter för det kommande budgetåret (1 januari till 31 december). Det måste råda balans mellan inkomster och utgifter.
 • Vittomfattande interna och externa kontroller har utformats för att förhindra och korrigera eventuella finansiella fel eller bedrägerier. Ekonomiska sanktioner utfärdas mot lagöverträdare. Identiteten på de som är mottagare av EU-medel offentliggörs.
 • Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Brevlådeföretag: företag som ofta saknar aktiv affärsverksamhet eller betydande tillgångar. Även om denna typ av företag inte nödvändigtvis är olaglig används brevlådeföretag ibland för att bedriva skatteundandragande, skatteflykt och penningtvätt, eller för att uppnå ett särskilt mål, exempelvis anonymitet.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Uttalande: Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (första behandlingen) – Antagande av lagstiftningsakten (EUT C 267I, 30.7.2018, s. 1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 22.03.2019

Top