Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser och mobilappar

Tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser och mobilappar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att göra den offentliga sektorns webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga, och att harmonisera olika standarder inom EU, så att hindren tas bort för utvecklare av produkter och tjänster kopplade till tillgänglighet.

På så sätt kan EU-medborgarna, särskilt de med funktionsnedsättning, få bättre tillgång till offentliga tjänster, vilket är en bakomliggande princip i EU:s digitala agenda för Europa och handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste se till att webbplatser och mobila applikationer för offentliga myndigheter är ”mer tillgängliga”, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning, genom att göra dem ”möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta”. Tillgänglighetsstandarden kommer att fastställas i en harmoniserad europeisk standard. I brist på en harmoniserad standard bör de relevanta delarna av europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) vara den relevanta tillgänglighetsstandarden, kompletterad med tekniska specifikationer för mobila applikationer.

Offentliga myndigheter måste regelbundet ge ett detaljerat, fullständigt och tydligt utlåtande om hur deras webbplatser och mobila applikationer överensstämmer med detta direktiv, innehållande

 • en förklaring av eventuella inslag som inte är tillgängliga, och information om tillgängliga alternativ,
 • en beskrivning av hur en användare kan rapportera när detta direktiv inte uppfylls och begära ut information som är undantagen från detta direktivs tillämpningsområde,
 • en länk till en klagomålsmekanism om svaret är otillräckligt.

EU-länderna måste också

 • underlätta tillämpning av tillgänglighetskraven på andra typer av webbplatser och mobila applikationer som omfattas av befintliga nationella lagar,
 • underlätta utbildningsprogram om tillgången till webbplatser och mobila applikationer,
 • höja medvetenheten om kraven på tillgänglighet,
 • utbyta bästa praxis, vilket underlättas av Europeiska kommissionen,
 • säkerställa tillgången till ett fungerande uppföljningsförfarande,
 • sätta i kraft den lagstiftning som behövs för att följa detta direktiv senast den 23 september 2018.

EU-länderna kan behålla eller stifta lagar som går utöver minimikraven i detta direktiv.

Undantag

Detta direktiv gäller inte för radio- och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst eller icke-statliga organisationer som inte tillhandahåller tjänster som är väsentliga för allmänheten eller specifikt för personer med funktionsnedsättning. Dessutom gäller det inte för följande innehållsinslag:

 • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, såvida det inte behövs för administrativa förfaranden av den berörda offentliga myndigheten.
 • Ljud eller video som offentliggjorts före den 23 september 2020.
 • Liveljud eller livevideo.
 • Onlinekartor, så länge den väsentliga navigeringsinformationen tillhandahålls på ett tillgängligt sätt.
 • Innehåll från tredje part som inte kontrolleras av den berörda offentliga myndigheten.
 • Reproduktioner av kulturarvsföremål eller handskrifter under vissa omständigheter.
 • Innehåll i extranät och intranät som är avsett för en sluten grupp personer, offentliggjort före den 23 september 2019, tills de genomgår en större uppdatering.
 • Webbplatser som inte uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019 (arkiv), om deras innehåll inte behövs för administrativa ändamål.

EU-länderna kan undanta webbplatserna och de mobila applikationerna för skolor, daghem eller förskolor, utom när det gäller innehåll som hänför sig till väsentliga administrativa funktioner online.

Övervakning

EU-länderna måste övervaka efterlevnaden med en metod som ska antas av kommissionen senast den 23 december 2018. Metoden ska innefatta

 • periodiciteten för övervakningen och anordningen av stickprov av webbplatser,
 • stickprov av webbplatser, av innehållet på dessa sidor och innehållet i mobila appar,
 • en beskrivning av sättet att fastställa efterlevnad,
 • när brister påträffas en mekanism för att hjälpa offentliga myndigheter att korrigera dem,
 • arrangemang för automatiska och manuella kontroller samt användbarhetskontroller.

Rapportering

Senast den 23 december 2021, och vart tredje år efter detta, ska EU-länderna till kommissionen lämna in en rapport med en presentation av resultaten av övervakningen och information om användningen av uppföljningsförfarandet. Den första rapporten kommer också att omfatta

 • samrådsarrangemang med berörda parter (organisationer för personer med funktionsnedsättning och för äldre, arbetsmarknadens parter, industrin och andra) om tillgängligheten för webbplatser och mobila applikationer,
 • förfaranden för att offentliggöra utvecklingen inom tillgänglighetspolitiken,
 • erfarenheter och resultat från genomförandet av direktivet,
 • uppgifter om utbildning och verksamhet för ökad medvetenhet.

Innehållet i alla rapporterna kommer att offentliggöras i ett tillgängligt format. Tillämpningen av direktivet kommer att granskas av kommissionen före den 23 juni 2022.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 22 december 2016. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 23 september 2018. De kommer att tillämpa dessa åtgärder enligt följande:

 • Fr.o.m. den 23 september 2019 för webbplatser publicerade efter den 22 september 2018.
 • Fr.o.m. den 23 september 2020 för alla andra webbplatser för offentliga myndigheter.
 • Fr.o.m. den 23 juni 2021 för offentliga myndigheters mobila applikationer.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 – Snabbare digital omvandling av förvaltningar (COM(2016) 179 final, 19.4.2016).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU – (KOM(2010) 636 slutlig, 15.11.2010).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En digital agenda för Europa (KOM(2010) 245 slutlig/2, 26.8.2010).

Senast ändrat 18.01.2018

Top