EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tillgängliga offentliga webbplatser och mobilappar

Tillgängliga offentliga webbplatser och mobilappar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Syftet med direktivet är att göra den offentliga sektorns webbplatser och mobilappar mer tillgängliga och att harmonisera olika standarder inom Europeiska unionen (EU), så att utvecklare av produkter och tjänster för tillgänglighet möter färre hinder.
 • Detta gör att EU-medborgare, särskilt de med funktionsnedsättning, lättare kan få tillgång till offentliga tjänster.

VIKTIGA PUNKTER

EU:s medlemsstater (EU-länderna) måste se till att offentliga myndigheters webbplatser och appar blir ”mer tillgängliga”, särskilt för personer med funktionsnedsättning, genom att göra dem ”möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta”. Standarden för tillgänglighet fastställs i den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). De delar av standarden som är relevanta för direktivet finns i bilaga A till standarden.

Offentliga myndigheter måste regelbundet ge ett detaljerat, fullständigt och tydligt tillgänglighetsutlåtande om hur deras webbplatser och appar överensstämmer med direktivet. Utlåtandet ska innehålla

 • en förklaring av eventuella inslag som inte är tillgängliga, och information om tillgängliga alternativ,
 • en beskrivning av hur användare kan rapportera att tillgänglighetskraven i direktivet inte uppfylls eller begära ut information som är undantagen från direktivets tillämpningsområde,
 • en länk till ett sätt att lämna klagomål för användare som fått otillfredsställande svar.

I genomförandebeslut (EU) 2018/1523, en genomförandeakt som antagits av Europeiska kommissionen, fastställs en mall för tillgänglighetsutlåtanden.

Medlemsstaterna måste också

 • underlätta tillämpning av tillgänglighetskraven på andra typer av webbplatser och appar som omfattas av befintliga nationella lagar,
 • underlätta utbildningsprogram om tillgängliga webbplatser och appar,
 • höja medvetenheten om kraven på tillgänglighet,
 • utbyta bästa praxis, med hjälp av Europeiska kommissionen,
 • se till att det finns tillgång till ett fungerande uppföljningsförfarande.

EU-länderna kan behålla eller stifta lagar som går utöver minimikraven i direktivet.

Undantag

Direktivet gäller inte för radio- och tv-företag med uppdrag i allmänhetens tjänst eller för icke-statliga organisationer vars tjänster inte är väsentliga för allmänheten eller specifikt för personer med funktionsnedsättning. Dessutom gäller det inte för följande innehåll:

 • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, såvida det inte behövs för administrativa förfaranden av den berörda offentliga myndigheten.
 • Ljud eller video som offentliggjorts före den 23 september 2020.
 • Liveljud eller livevideo.
 • Onlinekartor, så länge den väsentliga navigeringsinformationen tillhandahålls på ett tillgängligt sätt.
 • Innehåll från tredje part som inte kontrolleras av den berörda offentliga myndigheten.
 • Reproduktioner av kulturarvsföremål eller handskrifter under vissa omständigheter.
 • Innehåll i extranät och intranät som är avsett för en sluten grupp personer, offentliggjort före den 23 september 2019, tills de genomgår en större uppdatering.
 • Innehåll på webbplatser och i appar som inte uppdaterats eller redigerats efter den 23 september 2019 (arkiverat innehåll), om inte detta innehåll behövs för administrativa förfaranden.

EU-länderna får dessutom undanta webbplatser och appar för skolor, daghem eller förskolor, utom när det gäller innehåll som rör väsentliga administrativa funktioner online.

Övervakning

EU-länderna ska övervaka att direktivet följs genom en metod som antogs av kommissionen den 11 oktober 2018. Metoden fastställs i genomförandebeslut (EU) 2018/1524 och omfattar

 • när och hur ofta övervakningen och stickprovstagningen bland webbplatser och appar ska ske,
 • stickprov av webbplatser, av innehållet på sidor på webbplatser och av innehållet i mobila appar,
 • en beskrivning av sättet att fastställa efterlevnad,
 • ett system för att hjälpa offentliga myndigheter att korrigera eventuella brister som påträffas,
 • arrangemang för automatiska och manuella kontroller samt användbarhetskontroller.

Rapportering

Senast den 23 december 2021, och därefter vart tredje år, ska EU-länderna lämna in en rapport om resultaten av övervakningen till kommissionen. Rapporten ska också omfatta information om användningen av det uppföljningsförfarande som föreskrivs i direktivet. Den första rapporten ska dessutom omfatta

 • arrangemang för samråd med berörda parter (organisationer för personer med funktionsnedsättning och för äldre, arbetsmarknadens parter, näringslivet och andra) om webbplatsers och appars tillgänglighet,
 • förfaranden för att offentliggöra utvecklingen inom tillgänglighetspolitiken,
 • erfarenheter och resultat från genomförandet av direktivet,
 • uppgifter om utbildning och verksamhet för ökad medvetenhet.

Innehållet i alla rapporterna kommer att offentliggöras i ett tillgängligt format. Tillämpningen av direktivet kommer att granskas av kommissionen före den 23 juni 2022.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 22 december 2016 och måste bli lag i medlemsstaterna senast den 23 september 2018. Tillgänglighetskraven skulle börja gälla från följande datum:

 • Fr.o.m. den 23 september 2019 för webbplatser publicerade efter den 22 september 2018.
 • Fr.o.m. den 23 september 2020 för alla andra webbplatser för offentliga myndigheter.
 • Fr.o.m. den 23 juni 2021 för offentliga myndigheters mobila applikationer.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1339 av den 11 augusti 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2018/2048 vad gäller den harmoniserade standarden för webbplatser och mobila applikationer (EUT L 289, 12.8.2021, s. 53).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2048 av den 20 december 2018 om den harmoniserade standard för webbplatser och mobila applikationer som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 (EUT L 327, 21.12.2018, s. 84).

Fortlöpande ändringar av genomförandebeslut (EU) 2018/2048 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 256, 12.10.2018, s. 103).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en övervakningsmetod och bestämmelser om medlemsstaternas rapportering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 256, 12.10.2018, s. 108).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 27.10.2021

Top