EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Genomdrivandet av EU-bestämmelser om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

Genomdrivandet av EU-bestämmelser om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2017/625 – offentlig kontroll i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs gemensamma bestämmelser om Europeiska unionens offentliga kontroll för att säkerställa att lagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, vars syfte är skydd av människors hälsa, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd, är korrekt tillämpad och efterlevs.
 • Genom förordningen införs ett mer harmoniserat och sammanhängande system för offentlig kontroll och efterlevnadsåtgärder i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, och principen med riskbaserade kontroller stärks.

VIKTIGA PUNKTER

Den jordbruksbaserade livsmedelskedjan

Förordningen innehåller bestämmelser om offentlig kontroll som utförs av alla livsmedel- och foderföretag, från primärproducenter till återförsäljare och cateringfirmor, inbegripet växtförädlare, djuruppfödare, odlare och handlare.

Tillämpningsområde

 • Förordningen omfattar offentlig kontroll som utförs av nationella brottsbekämpande myndigheter för att verifiera att regler för den jordbruksbaserade livsmedelskedjan följs i fråga om
  • livsmedel och livsmedelssäkerhet, integritet och hälsosamhet i produktions-, bearbetnings- respektive distributionsledet,
  • användning av genetiskt modifierade organismer i livsmedels- och foderproduktion,
  • foder och fodersäkerhet i all produktion, bearbetning, distribution och användning,
  • djurs hälsa och djurskydd,
  • ekologisk produktion och märkning.
 • Förordningen omfattar även import av vissa djur och varor från
  • länder utanför EU och som måste kontrolleras vid EU-gränskontrollstationer,
  • varor som säljs via internet.
 • Förordningen omfattar även officiella kontroller för att se till att importerade djur och produkter av animaliskt ursprung överensstämmer med särskilda regler för veterinärmedicinska läkemedel.

Riskbaserat system

 • Det riskbaserade systemet innebär att nationella brottsbekämpande myndigheter utför offentliga kontroller där de behövs som mest.
 • I allmänhet sker dessa kontroller oannonserade, för att garantera att de är effektiva.

Djurskydd

 • Offentlig kontroll gäller för djurskyddsregler, däribland under transport, slakt och uppfödning.
 • Europeiska kommissionen kan anta lagstiftning för att anpassa reglerna för offentlig kontroll så att de tillgodoser de specifika djurskyddsbehoven.
 • Det ska finnas EU-referenscentrum för djurskydd som
  • hjälper medlemsstaterna med deras offentliga kontroll genom att
   • utföra vetenskapliga och tekniska studier,
   • hålla i utbildningskurser,
   • dela forskningsresultat och information om tekniska innovationer,
  • tillhandahålla vetenskaplig och teknisk expertis för metoder för att bedöma och förbättra djurskyddet.

Samarbete med medlemsstaterna

 • I förordningen förtydligas och förstärks bestämmelserna om samarbete och administrativt stöd mellan medlemsstaterna.
 • Medlemsstaterna måste säkerställa utbyte av information mellan nationella myndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter, allmänna åklagare och rättsliga myndigheter angående möjliga fall av bristande efterlevnad.
 • Ett integrerat hanteringssystem för offentlig kontroll ska innefatta alla befintliga (och kommande) datorsystem som förvaltas av kommissionen.

Öppenhet

Nationella myndigheter måste offentliggöra årsrapporter.

Finansiering

Genom bestämmelser om beräkning av avgifter för offentlig kontroll säkerställs att medlemsstaterna finansierar sitt kontrollsystem korrekt och att avgifterna inte överstiger kostnaden för att utföra offentlig kontroll.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 14 december 2019 när det gäller flertalet av dess artiklar, såsom artiklarna om tillämpningsområde, definitioner, bestämmelser om behöriga myndigheter, finansiering av offentlig kontroll och de behöriga myndigheternas efterlevnadsåtgärder.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2017/625 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen (EUT L 114, 31.3.2021, s. 118).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 av den 30 mars 2020 om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19 (EUT L 98, 31.3.2020, s. 30).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen (EUT L 165, 21.6.2019, s. 10).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer (EUT L 165, 21.6.2019, s. 4).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1081 av den 8 mars 2019 om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer (EUT L 171, 26.6.2019, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 av den 8 februari 2019 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (EUT L 131, 17.5.2019, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/631 av den 7 februari 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom inrättande av EU-referenslaboratorier för växtskadegörare (EUT L 105, 25.4.2018, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 av den 5 mars 2018 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd (EUT L 63, 6.3.2018, s. 13).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303, 18.11.2009, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) (EUT L 47, 18.2.2009, s. 5).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) (EUT L 10, 15.1.2009, s. 7).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar (EUT L 182, 12.7.2007, s. 19).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 28.10.2021

Top