Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

En EU-ram till stöd för rymdövervakning och spårning

Go to the summaries’ table of contents

En EU-ram till stöd för rymdövervakning och spårning

Beslut nr 541/2014/EU - ram till stöd för rymdövervakning och spårning

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU av den 16 april 2014 om inrättande av en ram till stöd för rymdövervakning och spårning

SAMMANFATTNING

Satelliter utgör ryggraden i många tillämpningar och tjänster som är väsentliga för vår ekonomi och för medborgarnas säkerhet och välbefinnande. De riskerar dock att kollidera med rymdskrot*, vilket har blivit det allvarligaste hotet mot rymdverksamheterna.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet upprättas stödramen för rymdövervakning och spårning, i syfte att skydda satelliter från rymdskrot.

VIKTIGA PUNKTER

Vad är rymdövervakning och spårning (SST)?

Genom SST upptäcks och övervakas satelliter och rymdskrot, främst genom markbaserade sensorer såsom teleskop och radar. För närvarande finns det inget SST-system på europeisk nivå, utan satelliterna och uppsändningsoperatörerna är beroende av amerikanska uppgifter för att få kollisionsvarningar.

Mål

Det huvudsakliga målet med SST-ramen är att stödja utvecklingen av en europeisk SST-tjänst. Tjänsten kommer att baseras på ett nätverk byggt kring befintliga SST-sensorer i EU-länderna. Nätverket kan stödjas av teknik och uppgifter som tillhandahålls av USA.

Det har även följande specifika mål:

Att bedöma och minska riskerna för kollisioner mellan satelliter och rymdskrot och följa dess rörelsemönster när en eventuell risk har identifierats, något som gör att man kan planera och utföra åtgärder för att förebygga kollisionen.

Att minska riskerna i samband med uppsändning av europeiska rymdfarkoster.

Att kartlägga okontrollerade återinträden av rymdfarkoster eller rymdskrot i jordens atmosfär och utfärda noggrannare och effektivare tidiga varningar i syfte att minska de potentiella hoten.

Att eftersträva att förhindra ökningen av mängden rymdskrot.

Vem kan använda dessa tjänster?

Tjänsterna bör göras tillgängliga för offentliga, kommersiella, civila och militära operatörer och myndigheter.

Framsteg

Kommissionen kommer att utarbeta en genomföranderapport gällande uppnåendet av målen i detta beslut senast i juli 2018.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Rymdskrot: Alla rymdföremål inklusive rymdfarkoster eller fragment och bitar av sådana som är i omloppsbana runt jorden.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 541/2014/EU

16.6.2014

-

EUT L 158, 27.5.2014, s. 227-234

Senast ändrat 28.09.2015

Top