EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Direktiv för öppenhet på den inre marknaden

Direktiv för öppenhet på den inre marknaden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2015/1535 – förfarande för att dela information om tekniska föreskrifter och föreskrifter för informationssamhällets tjänster

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • I direktivet ställs krav på de nationella myndigheterna att alltid underrätta EU-kommissionen om utkast till tekniska föreskrifter för produkter och informationssamhällets tjänster innan dessa antas i den nationella lagstiftningen. Vissa undantag görs.
  • Syftet är att förhindra att nya handelshinder uppstår.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-länderna måste informera kommissionen om utkast till tekniska föreskrifter som de planerar att införa.
  • Kommissionen informerar omedelbart andra EU-länder genom informationssystemet för tekniska föreskrifter (TRIS).
  • En frysningsperiod på tre månader inleds, under vilken EU-landet inte får anta det utkast till tekniska föreskrifter som man planerar att genomföra. Frysningsperioden kan förlängas till 4, 6, 12 eller till och med 18 månader, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
  • Under denna period granskar kommissionen och övriga EU-länder utkastet till föreskrifter och har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.
  • I brådskande situationer, på grund av allvarliga och oförutsebara händelser, kan ett EU-land införa en teknisk föreskrift utan föregående frysningsperiod (så kallat brådskande förfarande).
  • Kommissionen lämnar vartannat år en rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av direktivet.
  • Genom lagstiftningen skapas en permanent kommitté av nationella tjänstemän under ledning av kommissionen.
  • Kommittén sammanträder minst två gånger per år. Den ger råd till kommissionen om hur man undviker handelshinder och tar upp frågor som uppstår i samband med genomförandet av direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Genom direktiv (EU) 2015/1535 upphävdes och ersattes direktiv 98/34/EC av den 7 oktober 2015.

BAKGRUND

Målet med 2015/1535-förfarandet

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15)

Senast ändrat 27.01.2016

Top