EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Krav på typgodkännande och marknadstillsyn för motorcyklar/mopeder och fyrhjulingar i EU

Krav på typgodkännande och marknadstillsyn för motorcyklar/mopeder och fyrhjulingar i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 168/2013 – om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Den syftar till att skärpa EU:s funktionssäkerhet och miljökrav för kategori L-fordon som en förutsättning för fordonsregistrering.
 • Den gäller även enduromotorcyklar, trialmotorcyklar och tunga terrängfyrhjulingar som kan användas både på väg och i terräng.

VIKTIGA PUNKTER

Godkännande- och marknadstillsynsmyndigheter

EU-länderna ska utse

 • godkännandemyndigheter som ska intyga att en viss typ av fordon överensstämmer med de olika administrativa och tekniska krav som fastställs i lagen,
 • marknadskontrollmyndigheter som ska se till att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på marknaden följer lagen och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra typer av skydd i allmänhetens intresse.

Typgodkännande

Kraven för typgodkännande vänder sig till inblandade (fordons-)tillverkare, godkännandemyndigheter och tekniska tjänster (t.ex. inspektionsorgan). När ett fordon överensstämmer med den omfattande uppsättningen krav kan fordonstypen säljas på EU-marknaden.

Tillverkaren måste leverera ett intyg om överensstämmelse för varje fordon. Ägaren kan då registrera fordonet.

Funktionella säkerhetskrav

I förordningen fastställs bland annat att

 • nya motorcyklar med en slagvolym som överstiger 125 cm3 ska vara utrustade med ett låsningsfritt bromssystem,
 • den obligatoriska monteringen av ett låsningsfritt bromssystem, ett kombinerat bromssystem eller båda delarna på en tvåhjulig motorcykel med en slagvolym under 125 cm3 överlåts till tillverkarens gottfinnande,
 • alla nya typer av fordon i kategori L från och med juli 2014 ska vara utrustade med en mekanism som automatiskt slår på ljuset; från och med den 1 januari 2016 måste alla befintliga typer av dessa fordon också uppfylla det kravet,
 • montering av en differentialväxel (som gör att hjulen på en axel kan rotera med olika varvtal) ska vara obligatorisk på fyrhjulingar och andra typer av tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L för att säkerställa att de kan svänga runt hörn på ett säkert sätt.

Miljökrav

För att få typgodkännande måste ett kategori L-fordon uppfylla åtta olika testtyper, såsom avdunstningsutsläpp (bränsleångor), utsläppsbegränsande anordningar, energieffektivitet och buller.

I förordningen sätts det upp miljökrav för två stadier av utsläppsminskning. Det första stadiet (Euro 4) är obligatoriskt för nya typer av fordon från den 1 januari 2016. Ett andra steg (Euro 5) kommer att gälla från och med 2020, vilket innebär att tillverkare och leverantörer till viss del kan planera på sikt. En studie kommer att genomföras 2016 för att undersöka den potentiella miljöpåverkan av Euro 5-steget innan det träder i kraft.

Skyldigheter för tillverkare, deras representanter, importörer och distributörer

Förordningen anger skyldigheterna för alla i distributionskedjan enligt följande:

 • När ett fordon utgör en allvarlig risk för användarna eller miljön ska tillverkaren eller andra parter i leveranskedjan vidta effektiva skyddsåtgärder, bland annat återkallelse av fordon.
 • Tillverkarna måste tillhandahålla obegränsad tillgång till omborddiagnos med hjälp av en standardiserad anslutning och till reparations- och underhållsinformation via webbplatser till auktoriserade återförsäljare och verkstäder, liksom oberoende aktörer. Detta gäller inte för fordon i små serier.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från den 1 januari 2016.

Från och med 11 september 2014 kan en tillverkare emellertid frivilligt begära ett typgodkännande av fordon på grundval av förordning (EU) nr 168/2013. Ramdirektiv 2002/24/EG kommer att upphävas från den 1 januari 2016. Därefter kommer förordning (EU) nr 168/2013 och dess delegerade akter och genomförandeakter att vara obligatoriska.

BAKGRUND

För att minska föroreningarna från transporter, och för att öka den funktionella säkerheten hos nya kategori L-fordon, antog EU 2013 en ny lag som ersätter direktiv 2002/24/EG från och med den 1 januari 2016. Till fordon i kategori L räknas lätta motordrivna fordon som motordrivna cyklar, två- och trehjuliga mopeder, motorcyklar (med och utan sidovagn), trehjulingar och fyrhjulingar.

 • Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om bilindustrin.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52–128).

Senare ändringar av förordning (EU) nr 168/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 901/2014 av den 18 juli 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller administrativa krav för godkännande av och marknadstillsyn för två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 249, 22.8.2014, s. 1–202).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 3/2014 av den 24 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 7, 10.1.2014, s. 1–12). Se konsoliderad version.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 44/2014 av den 21 november 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om fordonskonstruktion och allmänna krav för typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 25, 28.1.2014, s. 1–102).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 134/2014 av den 16 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda och om ändring av bilaga V till förordningen (EUT L 53, 21.2.2014, s. 1–10).

Senast ändrat 28.06.2016

Top