EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Frysning och förverkande av vinning av brott

Frysning och förverkande av vinning av brott

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2014/42/EU om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att göra det lättare för nationella myndigheter att förverka och återvinna vinning* och hjälpmedel* vid brott i EU.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet fastställs minimiregler för att frysa och därefter förverka vinningen och hjälpmedlen vid brott.

De brottsliga handlingar som berörs är de i diverse EU-lagar som förtecknas i artikel 3 i direktivet.

Utöver förverkandet (som följer på en brottmålsdom) av vinning och hjälpmedel, eller förverkandet av deras värde, tillåts enligt artikel 4 förverkande av vinning av brott samt hjälpmedel i fall då den berörda personen har avvikit eller är sjuk (och det därför under en längre tid är omöjligt för den misstänkte eller anklagade att närvara vid det straffrättsliga förfarandet, vilket innebär att förfarandena inte kan fortsätta under normala förhållanden och en brottmålsdom inte är möjlig).

I artikel 5 fastställs tydligare regler för utökad befogenhet för förverkande, vilket gör förverkande lättare när en domare är övertygad om att egendomen i fråga har erhållits av den dömda personen genom annan brottslig verksamhet.

Artikel 6 i direktivet möjliggör förverkande när egendom har överförts från den misstänkte till en tredje part, eller förvärvats direkt av en tredje part, som borde ha misstänkt att egendomen härrörde från brott.

Enligt artikel 10 måste EU-länderna på lämpligt sätt förvalta frysta tillgångar (till exempel genom att inrätta kontor för förvaltning av tillgångar), så att de inte tappar i ekonomiskt värde innan de slutligen förverkas.

Irland deltar i detta direktiv, medan Storbritannien (1) och Danmark inte gör det.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 19 maj 2014. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 4 oktober 2016.

VIKTIGA BEGREPP

* Vinning: inkomster från brottslig verksamhet.

* Hjälpmedel: de verktyg som används för att begå brott (t.ex. en båt som används för att transportera droger).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 39–50).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2014/42/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 07.01.2016(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top