Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kärnreaktorer i Bulgarien och Slovakien - EU-stöd till avveckling

Kärnreaktorer i Bulgarien och Slovakien - EU-stöd till avveckling

När Bulgarien och Slovakien förhandlade om att gå med i EU förband de sig att stänga sådana kärnkraftverk som liknar Tjernobyl, till ett överenskommet datum. EU lovade att hjälpa länderna med de höga kostnaderna för avvecklingsprocessen (*).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 av den 13 december 2013 om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien och Slovakien, och om upphävande av förordningarna (Euratom) nr 549/2007 och (Euratom) nr 647/2010.

SAMMANFATTNING

När Bulgarien och Slovakien förhandlade om att gå med i EU förband de sig att stänga sådana kärnkraftverk som liknar Tjernobyl, till ett överenskommet datum. EU lovade att hjälpa länderna med de höga kostnaderna för avvecklingsprocessen (*).

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen beskrivs EU:s program för ekonomiskt stöd till de olika arbetsfaserna med att avveckla enheterna 1 till 4 i kärnkraftverket Kozloduy i Bulgarien och enheterna 1 och 2 i kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien.

VIKTIGA PUNKTER

Särskilda målsättningar med programmen:

Kozloduy

  • Nermontering av enheterna 1 till 4 i turbinhallarna och i tillhörande byggnader.
  • Nermontering av stora komponenter och utrustning i reaktorbyggnaderna i enheterna 1 till 4.
  • Säker hantering av avfallet från avvecklingen.

Bohunice

  • Nermontering av turbinhallen och tillhörande byggnader i reaktor V1.
  • Nermontering av stora komponenter och utrustning i V1-reaktorbyggnaderna.
  • Säker hantering av avfallet från avvecklingen i enlighet med en detaljerad avfallshanteringsplan.

Båda programmen omfattar också åtgärder för att upprätthålla hög säkerhetsnivå vid enheterna under avvecklingen, bland annat för personalen.

Gemensamma årliga arbetsprogram

Varje år från 2014 till 2020 antar Europeiska kommissionen ett gemensamt arbetsprogram för Kozloduy och Bohunice, där det i varje enskilt fall anges mål, förväntade resultat, resultatindikatorer och en tidsplan för användningen av medlen.

För att uppnå målen har exakta indikatorer definierats som ska tillämpas och verifieras inom båda program.

Budget

EU ska ge följande bidrag till detta program:

  • 293 032 000 euro till Kozloduy-programmet.
  • 225 410 000 euro till Bohunice-programmet.

NÄR TRÄDER FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Den 1 januari 2014. Den upphäver rådets förordningar (Euratom) nr 549/2007 och (Euratom) nr 647/2010 från och med detta datum.

NYCKELBEGREPP

Avveckling: Detta är den sista fasen i livscykeln för en kärnteknisk anläggning, t.ex. ett kärnkraftverk eller en forskningsreaktor. Den innefattar allt från att stänga ner anläggningen och ta bort kärnmaterial till att återställa miljön på och omkring platsen. Processen kan ta upp till 30 år.

För ytterligare information, se Europeiska kommissionens webbplats om avveckling av kärntekniska anläggningar.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013

21.12.2013

-

EUT L 346, 20.12.2013, s. 1-6

Rättelse

-

-

EUT L 8, 11.1.2014, s. 31

Senast ändrat 17.03.2015

Top