EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nya livsmedel – regler från och med 2018

Nya livsmedel – regler från och med 2018

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I den fastställs bestämmelser för utsläppande av nya livsmedel* på marknaden i Europeiska unionen (EU). Dessa är utformade för att ge en hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Livsmedelsföretagare ska kontrollera om den produkt de vill släppa ut på marknaden omfattas av förordningen. Om de är osäkra
  • kan de samråda med de nationella myndigheterna för den berörda marknaden genom att tillhandahålla all nödvändig information,
  • kan dessa nationella myndigheter samråda med kollegor i andra EU-länder eller med Europeiska kommissionen.
 • Kommissionen ska upprätta en unionsförteckning över nya livsmedel som godkänts för att släppas ut på marknaden senast den 1 januari 2018 och sedan uppdatera den regelbundet.
 • Ett godkänt livsmedel får inte
  • enligt tillgänglig vetenskaplig dokumentation, utgöra en säkerhetsrisk för människors hälsa,
  • vilseleda konsumenten, särskilt inte när livsmedlet är avsett att ersätta ett annat livsmedel och näringsvärdet avsevärt förändrats,
  • vara näringsmässigt ofördelaktigt vid normal konsumtion om det ersätter ett annat livsmedel.
 • Förfarandet för godkännande av att ett nytt livsmedel släpps ut på marknaden kan ske på initiativ från en sökande (EU-land, land utanför EU eller en berörd part) eller från kommissionen.
 • Ansökan måste innehålla detaljer såsom namn och beskrivning på det nya livsmedlet, utförliga uppgifter om dess sammansättning, produktionsprocess och vetenskaplig dokumentation som bekräftar att det inte utgör någon fara för människors hälsa.
 • Kommissionen kan be Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet att ge ett utlåtande om huruvida det nya livsmedlet är säkert.
 • Kommissionen meddelar sitt slutgiltiga beslut om det nya livsmedlets godkännande till den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. Kommitténs samtycke är nödvändigt för att ett livsmedel ska kunna läggas till på unionsförteckningen.
 • Specifika regler gäller för traditionella livsmedel från länder utanför EU som livsmedelsföretag eller importörer vill sälja i EU.
 • Lagstiftningen gäller inte

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2018.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Nya livsmedel: livsmedel som inte har använts som människoföda i betydande omfattning i EU före den 15 maj 1997. Detta omfattar ett stort utbud av produkter, såsom livsmedel med ny eller avsiktligt modifierad molekylstruktur, livsmedel som är resultatet av en ny produktionsprocess (bröd som behandlats med UV-ljus för att öka innehållet av vitamin D) eller framställts av mikroorganismer, svampar eller alger (t.ex. användning av mikroalgen Schizochytrium i livsmedel som müslibars, matlagningsfett, etc. som en alternativ källa till dokosahexaensyra).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2468 av den 20 december 2017 om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 55).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2469 av den 20 december 2017 om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav för de ansökningar som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 64).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

Senast ändrat 04.04.2018

Top