EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Olaglig handel med vilda djur och växter – EU:s handlingsplan

Olaglig handel med vilda djur och växter – EU:s handlingsplan

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande från kommissionen (COM(2016) 87 final) – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • I meddelandet fastställs en plan för bekämpningen av olaglig handel med vilda djur och växter (till exempel olaglig insamling, transport och distribution av vilda djur och deras derivater) både inom EU och på global nivå.
 • Syftet är att mobilisera EU:s alla samarbetskanaler inom diplomati, handel och utveckling för att få ett stopp på det som för närvarande är en av världens mest lönsamma brottsliga verksamheter.

VIKTIGA PUNKTER

Handlingsplanen omfattar 32 åtgärder som EU ska vidta under perioden 2016–2020. Åtgärderna ska genomföras i alla 28 EU-länder. Handlingsplanen bygger på följande tre prioriteringar:

 • 1.

  Förhindra olaglig handel med samt minska efterfrågan på och tillgången till olagliga produkter av vilda djur och växter. Detta ska ske till exempel genom följande åtgärder:

  • Europeiska kommissionen ska utfärda riktlinjer för att stoppa exporten av antika elfenbensprodukter från EU. EU-länderna ska i sin tur endast utfärda intyg för handel inom EU för antika elfenbensföremål på grundval av de kriterier som fastställs i riktlinjerna.
  • Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska se till att hänvisningar till olaglig handel med vilda djur och växter införlivas i EU:s åtgärder och verktyg mot korruption (särskilt som en del av dialogerna med viktiga länder utanför EU som får ekonomiskt stöd från EU).
 • 2.

  På ett effektivare sätt genomföra befintliga bestämmelser och bekämpa organiserad brottslighet. Detta ska ske till exempel genom följande åtgärder:

  • Kommissionen, Europol och Eurojust ska sträva efter att förbättra samarbetet mellan EU-länderna i frågor som rör olaglig handel med vilda djur och växter över gränserna.
  • Kommissionen, den höga representanten och EU-länderna kommer att stödja uppbyggnad av brottsbekämpningskapaciteten i viktiga ursprungs- och marknadsländer, inbegripet åtgärder inom skyddade områden.
 • 3.

  Stärka det globala partnerskapet mellan ursprungs-, konsument- och transitländer. Detta ska ske till exempel genom följande åtgärder:

  • Kommissionen och den höga representanten ska tillhandahålla ett mer strategiskt inriktat stöd till utvecklingsländer så att den olagliga handeln kan bekämpas.
  • Tillsammans med EU-länderna ska kommissionen och den höga representanten intensifiera dialogen med viktiga ursprungs-, transit- och marknadsländer, inbegripet med lokalsamhällen, det civila samhället och den privata sektorn.

BAKGRUND

Den olagliga handeln med vilda djur och växter är en av världens mest lönsamma typer av organiserad brottslighet, med allvarliga effekter på den biologiska mångfalden och negativa konsekvenser för rättsstaten på grund av de nära kopplingarna till korruption. Den olagliga handeln spelar en allt viktigare roll när det gäller finansiering av miliser eller terroristgrupper.

EU är både destinationsmarknad och transitregion för olaglig handel. Vissa olagliga produkter kommer också från EU. Mot denna bakgrund spelar EU en viktig roll när det gäller att ta itu med detta problem.

Mer information hittar du i EU:s strategi för att bekämpa den olagliga handeln med vilda djur och växter på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016) 87 final av den 26 februari 2016)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Analys och bevisning till stöd för EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter som åtföljer dokumentet Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016) 38 final av den 26 februari 2016)

Att stärka samarbetet med företagssektorer mot olaglig handel med vilda djur och växter – slutlig rapport. Rapport för Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö, 13 november 2015.

Senast ändrat 02.05.2016

Top