EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna inom EU

Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1308/2013 – en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Den syftar till att tillhandahålla ett skyddsnät för jordbruksmarknader genom användning av verktyg för marknadsstöd (till exempel offentlig intervention och privat lagring), undantagsåtgärder och stöd till specifika sektorer (framför allt frukt och grönsaker samt vin).
 • Genom förordningen försöker man uppmuntra till samarbete genom producentorganisationer och branschorganisationer (organisationer som företräder verksamhet i form av produktion av, handel med och/eller bearbetning av produkter inom en rad sektorer).
 • Den innehåller även minimikrav för kvalitet (marknadsstandarder) för ett antal produkter, liksom regler om handel med jordbruksprodukter och särskilda konkurrensregler.

VIKTIGA PUNKTER

Den samlade marknadsordningen har följande huvudinslag:

Marknadsintervention

I förordningen fastställs regler avseende

 • offentlig intervention, där produkter köps och lagras av EU:s regeringar eller deras organ till dess att de säljs,
 • stöd till organisationer inom den privata sektorn för lagring av produkter.

Genom förordningen revideras de befintliga systemen för offentlig intervention och stöd till privat lagring så att de blir effektivare och mer lyhörda. Detta sker exempelvis genom tekniska anpassningar för nötkött och mejeriprodukter och vissa ostar med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

Undantagsåtgärder

 • Europeiska kommissionen kan vidta nödåtgärder för att förhindra störningar på marknaden på grund av betydande prisfluktuationer eller när det föreligger risk för betydande prisfluktuationer. Den kan också vidta åtgärder för att ta itu med marknadseffekterna av åtgärder som vidtagits för att bekämpa spridning av djursjukdomar eller allvarliga störningar på marknaden som orsakas av förlorat konsumentförtroende till följd av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd och sjukdomsrisker.
 • Vid stora störningar på marknaden ger reserven för kriser ytterligare stöd för att finansiera dessa åtgärder.

Leveranskontroller

 • Mjölk- och sockerkvoter: Förordningen innebar att dessa avskaffades 2015 respektive 2017, och därmed har producenterna inom EU kunnat bli mer konkurrenskraftiga både inhemskt och globalt.
 • Reglering inom vinsektorn: 2016 infördes genom förordningen ett nytt system för att ge tillstånd till nya planteringsrätter som ska gälla till 2030. Därmed blir det möjligt att öka det planterade området med upp till 1 % per år.

Andra åtgärder

Den årliga budgeten för system som främjar frukt- och mjölkkonsumtionen i skolorna har ökat (från 90 till 150 miljoner euro).

Producent- och branschorganisationer

Genom förordningen främjas inrättandet av producentorganisationer i syfte att stärka deras inflytande över livsmedelskedjan. Förordningen har ändrats och kompletterats genom

 • förordning (EU) 2017/2393 som möjliggör för erkända producentorganisationer inom alla sektorer där en samlad marknadsordning har införts att bedriva verksamhet såsom produktionsplanering, optimering av produktionskostnaderna, marknadsföring av medlemmarnas produkter och avtalsförhandlingar. Den utvidgar dessutom syftet med branschorganisationer till att förebygga och hantera risker med anknytning till djurhälsa, växtskydd och miljö.
 • förordningarna (EU) 2017/891 och (EU) 2017/892, som förenklar och förtydligar reglerna för producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn.

Handel med länder utanför EU

Import och export av vissa produkter kan kräva en licens.

Importtullar i den gemensamma tulltaxan tillämpas på jordbruksprodukter, även om särskilda regler fastställs för vissa produkter (t.ex. hampa, humle, vin och socker för raffinering). Dessutom kan kommissionen fastställa importtullkvoter, dvs. särskilda begränsningar för den volym av varor som får importeras med nedsatt tullsats.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Förordningen om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter är en av flera i ett paket av jordbruksreformåtgärder. I paketet ingår också förordningar om

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1308/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15)

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 14 juni 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV mot TofuTown.com GmbH. Begäran om förhandsavgörande från Landgericht Trier. Hänvisning till ett förhandsavgörande – en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter – förordning (EU) nr 1308/2013 – artikel 78 och bilaga VII, del III – beslut 2010/791/EU – definitioner, beteckningar och varubeteckningar – ”mjölk” och ”mjölkprodukter” – beteckningar som används för att främja och marknadsföra helt och hållet växtbaserade produkter. Mål C-422/16

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (EUT L 138, 25.5.2017, s. 4)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 av den 13 mars 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 138, 25.5.2017, s. 57)

Se den konsoliderade versionen.

Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12)

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549)

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 18.09.2018

Top